1001/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 36 § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 36 § 1 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 februari 1990 (104/90), som följer:

36 §

Folkpensionsanstaltens kostnader för förmåner som beviljas enligt denna lag betalas av statens medel med iakttagande på motsvarande sätt av vad som stadgas om betalning av statens andel av kostnaderna för folkpensionerna. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de pensioner som skall utbetalas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 170/1996
ShUB 28/1996
RSv 175/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.