1000/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om temporär ändring av 59 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 59 § 1, 2 och 5 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

dessa lagrum sådana de lyder, 59 § 1 mom. i lag av den 22 december 1967 (591/67), 59 § 2 mom. i lag av den 22 december 1989 (1255/89) samt 59 § 5 mom. i lag av den 26 juni 1981 (471/81), som följer:

59 §

Utgifterna för sjukförsäkringen betalas ur sjukförsäkringsfonden. Fondens tillgångar används vid behov och inom de gränser fondens likviditet tillåter även för betalning av utgifter för folkpensionsförsäkringen. Sjukförsäkringsfondens tillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst åtta procent av de sammanlagda årliga kostnaderna för sjukförsäkringen (minimibelopp). För uppnående av minimibeloppet överförs vid behov från folkpensionsfonden av den del som överstiger minimibeloppet enligt 59 § folkpensionslagen tillgångar till sjukförsäkringsfonden. Om intäkterna av sjukförsäkringsfonden, i vilka även inräknas överföringar från folkpensionsfonden, inte räcker till för uppnåendet av fondens minimibelopp, betalas den bristande delen av statens medel (garantibelopp). Staten skall månatligen i förskott betala in ett belopp som motsvarar 1/12 av det belopp som staten beräknas ha att betala under året i fråga. Om betalningen av statens andel stadgas närmare genom förordning.

Staten betalar inte ersättning för kostnaderna för dagpenningarna, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna samt specialvårdspenningarna.


Utöver vad som ovan stadgas om statens andel av kostnaderna för sjukförsäkringen, skall staten till folkpensionsanstalten betala ett så stort belopp att sjukförsäkringsfondens och folkpensionsfondens gemensamma likviditet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad. Detta belopp skall beaktas i sjukförsäkringsfondens bokslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997.

RP 170/1996
ShUB 28/1996
RSv 175/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.