999/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om temporär ändring av 59 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 59 § 2 och 3 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56),

dessa lagrum sådana de lyder, 59 § 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82) och 59 § 3 mom. i lag av den 20 december 1991 (1595/91), som följer:

59 §

Utgifterna för folkpensionsförsäkringen betalas ur folkpensionsfonden. Fondens tillgångar används vid behov och inom de gränser fondens likviditet tillåter även för betalning av utgifter för sjukförsäkringen. Folkpensionsfondens tillgångar skall vid klgenderårets utgång utgöra minst åtta procent av de sammanlagda årliga kostnaderna för folkpensionsförsäkringen (minimibelopp). För uppnående av minimibeloppet överförs vid behov från sjukförsäkringsfonden av den del som överstiger minimibeloppet enligt 59 § sjukförsäkringslagen tillgångar till follgensionsfonden. Om intäkterna av folkpelgionsfonden, i vilka även inräknas överflgingar från sjukförsäkringsfonden samt betalgingar enligt 62 § i denna lag, inte räcker till för uppnående av fondens minimibelopp, betalas den bristande delen av statens medel (garantibelopp). Dessutom skall staten till folkpensionsanstalten betala ett så stort blgopp att folkpensionsfondens och sjukförsälgingsfondens gemensamma likviditet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad.

När statens andel bestäms skall från folkpensionsfondens kapital inte avdras de intäkter av försäkringspremier som i december bokförs som inkomster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997.

RP 170/1996
ShUB 28/1996
RSv 175/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.