997/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. 5 punkten, 2 § 1 mom. samt 62 § 2 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen tillämpas på följande skatter och avgifter:


5) försäkrads premie till folkpensionsanstalten (sjukförsäkringspremie).


2 §
Precisering av tillämpningsområdet

Denna lags stadganden om kommunalskatt gäller i tillämpliga delar också kyrkoskatt samt sjukförsäkringspremie.


62 §
Rätt till ändringssökande

Länsskatteverket, det skatteombud som kommunen förordnat och kommunen har rätt att söka ändring i beskattningen samt i fastställandet av sammanslutningens inkomst och förmögenhet och fördelningen av dem. Det skatteombud som kommunen förordnat och kommunen har rätt att söka ändring i beskattningen av ett sådant delvis skattefritt samfund som avses i 21 § inkomstskattelagen. Församlingen har rätt att söka ändring i kyrkobeskattningen. Det skatteombud som kommunen förordnat och folkpensionsanstalten har rätt att söka ändring i försäkrads sjukförsäkringspremie.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997.

RP 170/1996
ShUB 28/1996
RSv 175/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.