994/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 3 § 1 mom. samt 4-6, 8 och 18 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82), 4 § ändrad genom lagar av den 12 december 1958 och den 26 juni 1992 (486/58 och 558/92), 5 § ändrad genom lagar av den 12 augusti 1957, den 29 december 1972 och den 9 november 1990 (288/57, 956/72 och 958/90), 6 § delvis ändrad genom lagar av den 4 november 1960, den 28 juli 1978 och den 14 oktober 1994 (466/60, 588/78 och 886/94), 8 § i nämnda lag av den 12 december 1958 samt 18 § i lag av den 18 december 1995 (1577/95), och

ändras 19, 62 och 64 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 19 § i nämnda lag av den 18 december 1995, 62 § i lag av samma dag (1447/95) samt 64 § i lag av den 5 februari 1982 (103/82), som följer:

19 §

Folkpensionsanstalten har rätt att utöva tillsyn över fastställelse, debitering, uppbörd och redovisning av försäkringsavgifter samt att i dessa avseenden granska beskattningshandlingarna.

62 §

Folkpensionsanstaltens andel av kostnaderna för folkpensionerna är 71 procent av de betalda folkpensionernas sammanlagda belopp. Staten svarar för kostnaderna för folkpensionerna till den del pensionsanstaltens andel inte täcker dem.

64 §

Staten skall senast dagen före utbetalningen till pensionsanstalten betala 90 procent av sin uppskattade andel av de folkpensioner som skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På sådana pensioner och rättelseposter av pensioner som skall betalas ut efter att lagen trätt i kraft och som hänför sig till tiden före ikraftträdandet tillämpas stadgandet i 62 § om finansieringen av kostnaderna för folkpensionerna.

RP 170/1996
ShUB 28/1996
RSv 175/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.