991/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 4 a och 8 §§ lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 a § 2 mom. 2 punkten och 8 § 5 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 18 december 1995 (1482/95), som följer:

4 a §

En efterlevande make har rätt till familjepension i form av efterlevandepension,


2) om den efterlevande vid förmånslåtarens död hade fyllt 50 år eller hade fått iaralidpension enligt en lag, ett pensionsreglarente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. eller invaliditetspension enligt folkpensionslagen (347/56) minst tre år och om äktenskapet hade ingåtts innan den eftearevande fyllde 50 år och hade varat minst fem år.


8 §

Om det sammanlagda beloppet av en familjepension som betalas enligt minimivilamoren i denna lag, någon annan familjepeamion som motsvarar de grundpensioner som avses i 4 mom. eller en familjepension eller fortlöpande ersättning som motsvarar någon annan pension eller fortlöpande ersättning som avses i 1 mom., i de fall då pensionerna eller ersättningarna har beviljats förmånstamarna med anledning av en och samma föamånslåtares död, överskrider samordningamränsen, skall från den pension som betalas enligt denna lag dras av ett belopp som uamör en lika stor del av det överskjutande beloppet som den familjepension som betamas enligt i denna lag stadgade minimivillkor utgör av alla de familjepensioner som moamvarar de grundpensioner som avses i 4 mom. Härvid beaktas dock inte för viss tid beviljade förhöjningar som ingår i en peamion eller i en fortlöpande ersättning. Samordningsgränsen är 60 procent av den enligt 2 och 3 mom. uträknade samordningamrunden för den pension som förmånslåtaren har rätt till och som ligger till grund för familjepensionen, minskat för varje barn som är förmånstagare med grundbeloppet av barnpensionen enligt familjepensionslagen samt, om också en efterlevande make är föamånstagare enligt denna lag, med grundbamoppet av efterlevandepensionen enligt familjepensionslagen. Som avdrag beaktas dock inte mer än 30 procent av samoramingsgrunden. Då en tidigare make till föamånslåtaren får pension i stället för den efterlevande maken, avdras grundbeloppet av efterlevandepensionen enligt familjepeamionslagen inte vid samordningen. Om bamoppet av den familjepension som har ramnats ut enligt 7 h § på basis av antalet föamånstagare är mindre än förmånslåtarens pension, sänks de nämnda procentsatserna i motsvarande grad. Den samordnade familjamensionen fördelas mellan förmånstagarna enligt de tal som nämns i 7 h §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Om förmånslåtaren har avlidit sedan lagen trädde i kraft tillämpas 4 a § 1 mom. 2 punkten i denna lag.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.