989/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 1 § 1 mom. och 2 § 3 och 4 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 16 juli 1990 (652/90) och 2 § 3 och 4 punkten i lag av den 18 december 1995 (1498/95), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 13 februari 1987 (154/87) och nämnda lag av den 16 juli 1990, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

För att minska boendeutgifterna för en hyres- eller ägarbostad som är belägen i Finland och som skall betraktas som stadigvarande bostad får ett hushåll beviljas bostadsbidrag av statens medel enligt denna lag. Vad denna lag, en med stöd av den utfärdad förordning eller ett statsrådsbeslut stadgar om hyresbostäder gäller även bostadsrättsbostäder som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90).


Som en person som varaktigt hör till hushållet betraktas endast den som är bosatt i Finland.

2 §

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte


3) hushåll bestående av en enda person,om denna uppfyller villkoren enligt 1 § lagenom bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) för erhållande av bostadsbidrag för pensionstagare;

4) hushåll bestående av två personer som är äkta makar eller fortgående bor i gemen- samt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att äktenskap ingås, om någon av dem uppfyller villkoren enligt 1 § lagen om bostadsbidrag för pensionnsagare för erhållande av bostadsbidrag för pensionstagare; inte hellerDenna lag träder i kraft den 1 januari1997.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.