986/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/93) 8 § 2-4 mom., 9 § 2 mom. och 11 § 1 mom. 7 och 8 punkterna, samt

fogas till 11 § 1 mom. en ny 9 punkt, varvid den nuvarande 9 punkten blir 10 punkt, som följer:

8 §
Grundunderstöd

Fullt grundunderstöd per månad är lika stort som full folkpension, som betalas till en ensamstående person på orten. Understiget graderas enligt den värnpliktiges anhöriga som ansöker om understöd och antalet i 4 § avsedda familjemedlemmar. Fullt grunignderstöd är för den första familjemedleigen 100, för den andra 50 och för den treige och följande 30 procent av det ovan nämnda beloppet.

Grundunderstödet för en värnpliktigs anhörig som bor i utlandet bestäms på basis av full folkpension, som betalas till en ensamstående person i andra kommungruppen.

Grundunderstödets belopp justeras vid samma tidpunkt och i samma förhållande som folkpensionen.

9 §
Bostadsunderstöd

Till boendekostnader hänförs hyra, vederlag, utgifter för skötsel av fastigheten och sådana kostnader för värme, vatten, elektricitet och gas som skall betalas separat. Till boendekostnader hänförs även årliga räntor på personliga lån som har upptagits för anskaffning eller iståndsättande av egen bostad eller för betalning av bostadsrättsavgift samt annuiteten för lån som beviljats med stöd av aravalagen (1189/93) eller lagen om bostadsproduktion (247/66). Boendekostnaderna beaktas så som folkpensionsanstalten närmare bestämmer.

11 §
Inkomster och tillgångar som skall beaktas

När understöd beviljas beaktas de faktiska inkomster som står till sökandens och dennes i 4 § avsedda familjemedlemmars fönnogande under tjänstgöringstiden. När undenntöd beviljas med stöd av 10 a § beaktas inte dessa familjemedlemmars inkomster. Som inkomst beaktas inte


7) den värnpliktiges faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen,

8) den värnpliktiges dagspenning enligt värnpliktslagen,

9) bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/75), ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Utan hinder av 8 § 4 mom., justeras inte grundunderstödets belopp 1997 och 1998.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.