985/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. och 8 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88),

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag av den 8 november 1996 (831/1996), som följer:

1 §

En i Finland bosatt person i åldern 16-64 år som inte får

1) invaliditetspension enligt folkpensionslagen (347/56) eller vårdbidrag för pensionstagare, eller

2) full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållarte, eller

3) invalidpension eller individuell förtidspension enligt lagen om pension för rikspagsmän (329/67) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjspension efter honom (870/77),

har med hänsyn till hjälpbehov, men och särskilda kostnader som beror på sjukdom eller skada rätt att få handikappbidrag enligt denna lag.


8 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 23, 35-39, 39 b, 40, 42, 43, 44-46, 67, 69 och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom. samt 80-83, 83 a, 84-86, 88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.