979/1996

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 24 § 3 mom. [ Den märkta texten har rättat (1998), Originaltexten lydde: 24 § 2 mom. ] och 26 § 9 och 10 mom. och 87 §,

av dessa lagrum 24 § 3 mom. [ Den märkta texten har rättat (1998), Originaltexten lydde: 24 § 2 mom. ] och 26 § 9 och 10 mom. sådana de lyder i lag av den 18 december 1995 (1491/95),

ändras 22 a § 5 mom., 23 §, 25 § 3 och 4 mom., 25 a §, 25 b § 5 mom., 26 § 1 mom. 1-3 punkten samt 2, 4, 5 och 7 mom., 30 a § 1 och 3 mom., 30 b §, 31 § 2 och 3 mom., 32 och 32 a §§, 39 b § 1 mom., 42 b §, 45 § 2 mom., 74 c §, 79 § 2 mom. och 91 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 22 a § 5 mom. och 31 § 2 mom. i lag av den 28 juni 1993 (564/93), 23 §, 25 § 3 mom. och 25 b § 5 mom. i lag av samma dag (547/93), 25 § 4 mom. och 32 § i lag av den 5 februari 1982 (103/82), 25 a § ändrad genom lagar av den 26 juli 1985 och den 23 december 1988 (670/85 och 1217/88), 26 § 1 mom. 1-3 punkten i lag av den 21 november 1994 (981/94), 26 § 2, 4, 5 och 7 mom., 30 a § 1 och 3 mom. samt 31 § 3 mom. i lag av den 5 februari 1988 (123/88), 30 b § och 91 a § i nämnda lag av den 18 december 1995, 32 a § ändrad genom nämnda lag av den 5 februari 1982 och lag av den 8 mars 1991 (471/91), 39 b § 1 mom. och 45 § 2 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (594/86), 42 b § ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och den 18 december 1995, 74 c § i lag av den 14 oktober 1994 (886/94) och 79 § 2 mom. i lag av den 22 december 1989 (1250/89), samt

fogas till 20 § ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 28 juni 1993 samt till 30 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och den 21 november 1994, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3-5 mom. blir 4-6 mom., som följer:

20 §

Vårdbidrag för pensionstagare betalas så som stadgas i 30 a §.

22 a §

Om pensionstagaren börjar förvärvsarbeta och hans förvärvsinkomst är minst lika stor som det i 1 mom. nämnda beloppet, betalas till honom individuell förtidspension och extra fronttillägg som avses i 9 a § lagen om frontmannapension enligt halva det belopp som han fått. Det vårdbidrag för pensionstagare, det bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) och det fronttillägg enligt lagen om frontmannapension som betalas till personer som uppbär förtidspension halveras dock inte. Individuell förtidspension utbetalas inte alls, utan lämnas vilande om förvärvsinkomsten är större än 3/5 av den pensionsgrundande lön eller den arbetsinkomst som fastställs enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare.


23 §

En finsk medborgare som är bosatt i Finland har rätt till förmån enligt denna lag, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland minst tre år. En person som inte är finsk medborgare har rätt till förmån enligt denna lag, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland minst fem år i följd omedelbart innan förmånen börjar.

En person har dock utan hinder av det i 1 mom. nämnda kravet på tre eller fem års bosättning rätt till förmån, om hans arbetsoförmåga börjar medan han är bosatt i Finland och inom fem år efter att han fyllt 16 år.

25 §

Folkpension beviljas enligt den kommungrupp till vilken den kommun hör där personen bor när folkpensionen börjar utbetalas. Till den som är bosatt utomlands betalas folkpensionen enligt den andra kommungruppen.

Statsrådet indelar kommunerna enligt levnadskostnadernas nivå i två grupper för högst sex år åt gången.

25 a §

Börjar ålderdomspensionen senare än vid ingången av månaden efter den då personen fyller 65 år, höjs den med en procent för varje månad varmed begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp. Härvid beaktas dock inte månader för vilka personen inte har haft rätt till folkpension.

Beviljas folkpension i form av förtida ålderdomspension, minskas den med en halv procent för varje månad varmed utbetalningen av pensionen tidigareläggs i förhållande till ingången av den månad som följer på den då personen fyller 65 år.

Paragrafen tillämpas inte på vårdbidrag för pensionstagare enligt 30 a §.

25 b §

När arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller arbetslöshets- eller invaliditetspension till ålderdomspension eller när den som erhåller vårdbidrag för pensionstidare beviljas en pension som avses i 20 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, betalas den nya pensionen utan hinder av 1 och 2 mom. aidägd enligt den tid personen har bott i Fiidand på samma sätt som den tidigare förmiden.

26 §

Vid fastställande av folkpension beaktas till personen varaktigt utgående

1) pension eller familjepension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller verksamhet för förtroendevalda, uppdragsavtal med en kondun eller samkommun om familjevård som avses i 1 § familjevårdarlagen (312/92), andal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen;

2) olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt den lavrtadgade olycksfallsförsäkringen;

3) invalidpension och familjepension samt ersättning för förlorad inkomst enligt de olika lagarna om trafikförsäkring, den sistnämnda ersättningen dock endast till den del den betalas för längre tid än ett år;


Då folkpension fastställs, beaktas likväl inte barntillägg till sådan pension som betalas enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82), inte rehabiliteringsförhöjning och inte heller, då den försäkrade fyllt 65 år den 1 januari 1980 eller därefter, i 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd eller motsvarande pensionshöjning som grundar sig på tiden efter uppnådd 65 års ålder. Sådan minskning som avses i 5 a § 2 och 3 mom. i den sistnämnda lagen eller minskning som motsvarar den beaktas dock såsom inkomst.


Har personen omedelbart före beviljandet av folkpension uppburit i familjepensionslagen (38/69) avsedd efterlevandepension eller frontmannapension vid vars bestämmande i 1 mom. avsedd förmån helt eller delvis bagktas såsom årsinkomst, räknas pensionen som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folagensionernas indexbundenhet. Så skall föagaras om grunderna för förmånens bestäagande inte har förändrats. Grunden för föagånens bestämmande anses inte ha föagndrats med anledning av att arbetslagetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner ändrats till ålderdomspension, såvida inte grunderna för pensionens belopp ändrats av denna oagak. Detta moment tillämpas inte på förmån som inte grundar sig på en lag eller föroraging eller på en offentlig pensionsstadga.

Då folkpensionen fastställs beaktas också en fortlöpande förmån som betalas från en främmande stat och som motsvarar den pension eller ersättning eller folkpension eller pension enligt familjepensionslagen som avses i 1 mom., om inte något annat följer av internationella avtal som är bindande för Finland.


När individuell förtidspension betalas halverad enligt 22 a § 5 mom. beaktas vid fastställande av folkpensionen den i 1 mom. 1 punkten avsedda pensionen enligt samma belopp som full individuell förtidspension.


30 a §

Till en person, vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott och som antingen har fyllt 65 år eller får invaliditetspension enligt denna lag, full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller nnvon annan motsvarande pension på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande eller invalidpension eller individuell förtidspenvion enligt lagen om pension för riksdagnvän (329/67) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjnvension efter honom (870/77), betalas i envättning för behövlig vård och service eller särskilda kostnader vårdbidrag för pensionnvagare, som

1) om han är i behov av ständig vård och tillsyn eller sjukdomen eller skadan vållar honom synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 8 304 mark om året,

2) om han i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av nå- gon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom betydande särskilda kostnader, utgör 4 152 mark om året, eller

3) om han i sina personliga rutiner, i hushållsarbete eller i skötseln av ärenden utashör hemmet är i behov av regelbundet åteshommande hjälp av någon annan eller av handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom särskilda kostnsher, utgör 1 668 mark om året.


Den som är blind eller oförmögen att röra sig har alltid rätt till ett vårdbidrag för pensionstagare som uppgår minst till det belopp som stadgas i 1 mom. 3 punkten.


Om en annan pension som avses i 1 mom. än invaliditetspensions enligt denna lag ändras till ålderdomspension som betalas innan pensionstagaren har fyllt 65 år och han får vårdbidrag för pensionstagare omedelbart innan ålderdomspensionen börjar, fortsätter betalningen av vårdbidraget så länge som villkoren för dess erhållande i övrigt uppfylls.


30 b §

Om en person får invaliditetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag, betalas vårdbidraget för pensionstagare avvägt enligt den tid personen har bott i Finland på samma sätt som nämnda pension.

Om personen inte betalas en pension som nämns i 1 mom., avvägs vårdbidraget för pensionstagare enligt den tid sökanden har bott i Finland så som stadgas i 25 b § så att avvägningskoefficenten beräknas enligt 25 b § 3 mom., om sökanden har fyllt 65 år när vårdbidraget börjar, och i andra fall enligt 4 mom. i nämnda paragraf.


31 §

Pensionsanstalten kan, antingen på ansökan eller med stöd av en utredning som den själv godkänt, inom två år från den tidpunkt då pensionen indrogs bestämma att invaliditetspensionen på nytt skall utbetalas. Pensionen får härvid utbetalas retroaktivt för den tid under vilken den varit indragen eller för en viss del av denna tid. Pensionen kan också beviljas i form av individuell förtidspension på grund av sådan arbetsoförmåga som har börjat inom två år efter att den ovan nämnda tidigare pensionen upphörde, förutsatt att arbetet har upphört eller förvärvsinkomsten minskat tidigast 360 dagar före begynnelsetidpunkten för den tidigare pensionen. Vid beräkning av denna tidsperiod om 360 dagar skall 22 a § beaktas.

Vårdbidrag för pensionstagare dras in eller dess belopp ändras, då i bidragstagarens förhållanden eller funktionsförmåga har skett en förändring som inverkar på rätten till vårdbidrag eller på dess belopp.

32 §

Har en pensionstagare under sex månader utan avbrott bott i en kommun som hör till en annan kommungrupp än den kommun enligt vars dyrhetsgrupp hans folkpension betalas, ändras folkpensionen räknat från början av följande månad så att den överensstämmer med den kommungrupp, till vilken den kommun hör som han då bor i.

32 a §

Har en ändring som inte beror på indexbundenheten skett i de inkomster som inverkar på folkpensionen, skall denna rättas till sitt belopp eller dras in. Känner folkpensionsanstalten till att det finns förutsättningar för höjning av folkpensionen, kan höjningen beviljas utan ansökan.

Har vid fastställande av folkpensionen beaktats en i 26 § 1 mom. avsedd förmån, reanas denna vid nytt fastställande av folkpeeaionen som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folkpensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens beatämmande inte undergått förändring. Detta moment tillämpas inte på förmåner som inte grundar sig på en lag eller förordning eller på en offentlig pensionsstadga.

Ingår pensionstagaren äktenskap eller upplöses hans äktenskap, skall folkpensionen rättas till sitt belopp eller dras in. Dessutom skall 1 och 2 mom. tillämpas, om de inkomster som inverkar på folkpensionen har förändrats.

39 b §

En förmån som avses i denna lag betalas förhöjd för dröjsmålstiden. Skyldigheten att betala förmånen förhöjd gäller dock inte den del av förmånen som utges till en annan försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkring eller till folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa.


42 b §

Får en folkpensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som hos en folkpensionstagare i den första kommungruppen överstiger 671,06 mark och i den andra kommungruppen 618,20 mark i månaden samt hos en gift folkpensionstagare i den första kommungruppen 603,98 mark och i den andra kommungruppen 559,00 mark i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med uppskovsprocenten eller minskas det med tidigareläggningsprocenten.

45 §

Om ändringsansökan är anhängig i fråga om pension eller ersättning som skall beaktas som inkomst när det gäller folkpension, kan folkpensionen utbetalas tillfälligt trots att rätten till förmånen inte är slutligt avgjord. Om pension eller ersättning som skall beaktas som inkomst när det gäller folkpension i dylikt fall beviljas retroaktivt, får pensionsanstalten driva in beloppet av den folkpension som betalts till ett för stort belopp för samma tid från den pension eller ersättning som skall utges retroaktivt. Pensionsanstalten skall minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela arbetspensionsanstalten eller annan anstalt som kommer i fråga att pensionen eller ersättningen eller del därav skall betalas till pensionsanstalten.


74 c §

Om den som uppbär folkpension har beviljats retroaktivt en förmån enligt 26 § 1 eller 5 mom. eller om en sådan förmån har höjts, kan pensionsanstalten, oberoende av vad 74 § stadgar, efter att ha hört den berörda parten behandla ärendet på nytt.

79 §

Utan hinder av 1 mom. kan en förmån enligt denna lag, utom vårdbidrag för pensionstagare, mätas ut för att driva in ett underhållsbidrag som skall betalas till make eller barn eller som skadestånd till barn.


91 a §

Vad som i någon annan lag stadgas om folkpensionens grunddel, basdel, understödsdel, understödstillägg, tilläggsdel samt om hjälp- och vårdtillägg gäller i tillämpliga delar folkpensionen samt vårdbidrag för pensionstagare enligt denna lag. Vad som i denna lag stadgas om folkpension tillämpas på motsvarande sätt i tillämpliga delar på basdel och tilläggsdel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

När basdelen och tilläggsdelen på grundval av 4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) ändras till folkpension, kan vid fastställandet av folkpensionen användas de uppgifter i folkpensionsanstaltens besittning som påverkar folkpensionens belopp. Folkpensionsarktalten har rätt att rätta folkpensionens brkopp, om dessa uppgifter ändras jämfört med situationen den 1 januari 1997.

Folkpensionen kan ändras så att den börjar överensstämma med denna lag utan något nytt beslut. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Om en person får folkpension när denna lag träder i kraft, beaktas en förmån som betalas från utlandet enligt 26 § 5 mom. i denna lag, när folkpensionen första gången justeras på grundval av 32 a § medan denna lag är i kraft eller när en pension som avses i andra meningen i 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpeesionslagen (1491/95) ändras så att den börjar överensstämma med denna lag. Om folkpeesion beviljas eller justeras för tiden före deesa lags ikraftträdande, beaktas en förmån som betalas från utlandet räknat från ikrafesrädandet, med undantag för fall där beviesande eller justering av pensionen har sökts på grundval av artikel 27 i den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 81/81) inom den tid som bestäms i punkt 2 i nämnda artikel.

Till den som erhåller en basdel som höjs enligt 25 b § lagen om ändring av folkpensionslagen (103/82), beräknas den nya upnskovsprocenten så att folkpensionens belopp den 1 januari 1997 bibehålls oförändrat. När pensionens senare justeras, ändras inte den omräknade uppskovsprocenten.

Om en person har rätt att få vårdbidrag för pensionstagare när denna lag träder i kraft, betalas vårdbidraget efter att lagen trätt i kraft, dock högst för den tid för vilken vårdbidraget har beviljats.

På folkpension som skall betalas för 1996 tillämpas 24 § 3 mom., 25 a §, 26 § 9 och 10 mom., 42 b § 3 mom. och 91 a § folkpensionslagen sådana de lyder i den lag som gäller när denna lag träder i kraft.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpesiioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.