972/1996

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsfria prestationer

I 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården inte uppbär någon avgift är

1) statistiska rapporter och utredningar som följer av internationella förpliktelser,

2) pressmeddelanden och andra än i 3 § 6 punkten avsedda tidningar,

3) publikationer som använts som svar till informatörer och i informationssyfte när det är motiverat med tanke på utvecklandet av social- och hälsovårdsbranschen, samt

4) tjänster som avses i 3 § 3 punkten och som ges på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet.

2 §
Fasta avgifter

De i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär fasta avgifter är följande:

1) registerutdrag över en yrkesutbildad persons rätt eller tillstånd att utöva yrke eller över att han införts i centralregistret som yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning 100 mark.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följaale:

1) utbildnings- och konsulttjänster,

2) sakkunnigutlåtanden,

3) informationstjänst som grundar sig på centralens egna register och databaser, såvida inget annat följer av 1 § 4 punkten,

4) utredningar och undersökningar som på beställning gjorts på basis av annat än i 3 punkten avsett material, samt andra uppgiftsinsamlings- och distributionstjänster,

5) direkt användning av centralens databaser,

6) forsknings- och utvecklingscentralens tidningar, publikationer och förlagstjänster som är till salu,

7) elektroniska dataprodukter,

8) biblioteks- och informationstjänster,

9) kopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av publikationer och annat material om detta inte ingår i priset på dem samt

11) användning av lokaler och utrustning som innehas av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt ämbetsverks- och kontorsservice för utomstående.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 4 december 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.