968/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) nya 91 a - 91 c §§ som följer:

91 a §

Behörigt ministerium för med tanke på övervakning av hur fiskevårdsavgifter inflyter, fördelning av nämnda medel, planering av fiskerihushållningen, beredning av beslutsfattande och skötsel av övriga uppgifter ett register över fiskevårdsavgifter. Registret förs med hjälp av automatisk databehandling. Registerföraren kan bistås av utomstående som fått i uppdrag att utföra uppgifter som hänför sig till registerföringen och användningen av registret.

Utgifter som föranletts av registerföringen betalas med influtna fiskevårdsavgiftsmedel.

91 b §

I registret över fiskevårdsavgifter införs följande uppgifter:

1) namn och adress på person för vars räkning fiskevårdsavgiften betalts,

2) belopp av betald fiskevårdsavgift samt tid och ort för betalning,

3) tid för vilken fiskevårdsavgift betalts, samt

4) tidpunkt, när avgiftsfritt bevis över betald fiskevårdsavgift givits i stället för förkommet bevis över betald avgift.

91 c §

Uppgifter i registret över fiskevårdsavgifter får utöver vad 91 a § stadgar även användas för annat främjande av fiskerihushållningen och för forsknings- och statistiska ändamål. Behörigt ministerium kan mot skälig avgift överlåta namn- och adressuppgifter ur registret över fiskevårdsavgifter även för direktmarknadsföring inom fiskerinäringsbranschen, om inte den som införts i registret förbjudit detta. Angående behandlingen av uppgifter i registret gäller i övrigt i tillämpliga delar personregisterlagen (471/87).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.