965/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 54 § 5 mom., 113 § 5 mom. och 142 § 3 mom.,

av dessa lagrum 54 § 5 mom. sådant det lyder i förordning den 8 december 1994 (1122/1994),

ändras 41 § 1 mom., 44 § 1 mom., 46 § 4 mom., 48 § 3 mom., 53, 53 a och 53 b §§, 54 § 4 mom., 64 § 5 och 6 mom., 71 § 3 mom., 95 a §, 97 § 1 mom., 99 § 1 a mom., 101 § 1 a mom., 104 §, 113 § 4 mom., 129 och 150 §§, 218 § 1 mom., 220 § 1 mom. och 278 § 1 mom.,

av dessa lagrum 41 § 1 mom., 53 a §, 64 § 5 och 6 mom., 71 § 3 mom., 97 § 1 mom., 104 § och 218 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 7 juni 1995 (849/1995), 46 § 4 mom. och 54 § 4 mom. i förordning av den 20 september 1996 (697/1996), 48 § 3 mom. i förordning den 20 maj 1996 (338/1996), 53 § sådant det lyder delvis ändrad genom förordning av den 18 juni 1993 (530/1993) och nämnda förordning av den 8 december 1994, 53 b och 95 a §§, 99 § 1 a mom. och 101 § 1 a mom. sådana de lyder i förordning av den 25 augusti 1994 (773/1994), 113 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 8 december 1994 och 150 § sådan den lyder i förordning av den 8 mars 1996 (143/1996), samt

fogas till 43 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 8 december 1994, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3-7 mom. blir 4-8 mom., till förordningen i ställer för 49 § som upphävts genom nämnda förordning av den 20 maj 1996 en ny 49 § och till 280 § ett nytt 4 mom. som följer:

41 §
Bromsar

1. Bilens bromsar skall uppfylla kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (71/320/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 74/132/EEG, 75/524/EEG, 79/489/EEG, 85/647/EEG, 88/194/EEG och 91/422/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 13/06 eller i ministeriets beslut om tryckluftsbromsar (631/1990).


43 §
Draganordningar

3. Draganordningen eller dragstångens fästpunkt anses uppfylla de krav som nämns i 3 mom., om den överensstämmer med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bogseringsanordningar till motorfordon (77/389/EEG).


44 §
Underkörningsskydd

1. En bil skall ha en bakre stötfångare eller motsvarande anordning som erbjuder skydd mot underkörning bakifrån i synnerhet för fordon i kategori M1 och N1. Underkörningsskyddet skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/221/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/490/EEG och 81/333/EEG eller kraven enligt E-reglementet nr 58/01.


46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från person- och paketbilar

4. Ett fordon uppfyller gränsvärdena enligt 1-3 mom., om det är EG-godkänt enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (70/220/EEG), sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG och 91/441/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG samt komissions direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG och 96/44/EG eller E-godkänt enligt reglemente nr 83 B/03.

48 §
Avgas- och partikelutsläpp från tunga dieselmotorer

3. Ett fordon uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom. om det är försett med en dieselmotor som är EG-godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (88/77/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG, genom rådets direktiv 91/542/EEG samt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG, eller E-godkänd enligt reglemente nr 49 B/02.


49 §
Rök från dieselmotorer

En bils dieselmotor skall beträffande den synliga röken uppfylla kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselbränsle som används i fordon (72/306/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 89/491/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 24/03. Dessa krav tillämpas inte om bilen är EG-godkänd enligt direktivet 88/436/EEG, enligt det senare direktivet som nämns i 46 § 4 mom., enligt direktivet 93/59/EEG eller i enligt E-reglementet nr 83, eller om bilens motor uppfyller kraven i direktivet 91/542/EEG eller i det senare direktivet som nämns i 48 § 3 mom. eller enligt E-reglementet 49/01.

53 §
Avvikelser från utsläppsbegränsningar angående vissa bilgrupper

Bestämmelserna i 46-49 § tillämpas inte på

a) bilar som skall exportregistreras, när avsikten är att exportera dem för registrering i ett annat land än ett sådant som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat), eller

b) en personbil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning.

53 a §
Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Om i sådan till konsumenter riktad reklam eller motsvarande som regillar fordon i kategori M1 eller i tekniska uppgifter om fordonet meddelas bilens koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning, skall dessa uttryckas som utsläppsvärden g/km och förbrukningsvärden liter/100 km i stadstrafik och i trafik utanför tätort samt i kombinerad trafik. Koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen skall meddelas uppmätta i enlighet med rådets direktiv om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (80/1268/EEG), sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG och 93/116/EG.

53 b §
Meddelande av effekt

Om i sådan till konsumenter riktad reklam eller motsvarande som gäller bilar med förbränningsmotor eller i tekniska uppgifter om bilarna meddelas motoreffekt, skall denna uttryckas som motorns nettoeffekt uppmätt i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (80/1269/EEG), sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 88/195/EEG och 89/491/EEG, eller enligt E-reglementet nr 85.

54 §
Bullerbegränsning

4. En bil uppfyller gränsvärdena enligt 1 mom., om den är EG-godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (70/157/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 73/350/EEG, 81/334/EEG, 84/372/EEG och 89/491/EEG samt genom rådets direktiv 77/212/EEG och 84/424/EEG, eller E-godkänd enligt reglementet nr 51/01. En bil uppfyller gränsvärdena enligt 2 mom., om den är EG-godkänd enligt nämnda direktiv 70/157/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 92/97/EEG och genom kommissionens direktiv 96/20/EG, eller E-godkänd enligt E-reglementet nr 51/02.

64 §
Bilbälten och deras fästpunkter

5. Bilbältenas fästpunkter skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (76/115/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom rådets direktiv 81/575/EEG och genom kommissionens direktiv 82/318/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 14/02. Detta gäller dock inte fästpunkterna i ett fordon som byggts om från ett fordon i kategori N1 till ett fordon i kategori M1 eller, i bussar i kategori M2 och M3, fästpunkterna för bilbälten till andra säten än framsätena. I ett fordon som första gången tas i bruk den 1 juli 1997 eller därefter skall bilbältenas fästpunkter uppfylla kraven enligt det nämnda direktivet, sådana de lyder ändrade genom kommissionens direktiv 90/629/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 14/03. Den H-punkt som avses i 1 mom. skall bestämmas i enlighet med ovan nämnda direktiv eller E-reglemente.

6. Bilbälten skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (77/541/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom rådets direktiv 81/576/EEG och genom kommissionens direktiv 82/319/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 16/04. Bilbälten i en bil som första gången tas i bruk den 1 juli 1997 eller därefter skall uppfylla kraven enligt det ovan nämnda direktivet, sådana de lyder ändrade genom kommissionens direktiv 90/628/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 16/04. Bilbälten för andra säten än förarsätet får ändras till ett ankarbälte som är av en modell som har godkänts av fordonsförvaltningscentralen och som lämpar sig för att användas av två barn.

71 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

3. Strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i 1 mom. a-k punkten och 2 mom. a-h punkten skall, i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, samt sina kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar, uppfylla kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/756/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 80/233/EEG, 82/244/EEG, 84/8/EEG, 89/278/EEG och 91/663/EEG samt genom rådets direktiv 83/276/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 48/01. Kraven i ovan nämnda direktiv och reglemente tillämpas även vid bestämning av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om andra strålkastare, lyktor och reflektorer.


95 a §
Märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare

Märkningen av manöverorgan, kontrollampor och visare i en bil skall motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare) (78/316/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 93/91/EEG och 94/53/EG.

97 §
Backspeglar

1. På ett fordon i en annan kategori än M1 och N1 skall det på karosseriets vardera sida finnas en yttre backspegel. På ett fordon i kategori M1 och N1 skall det finnas en backspegel på karosseriets vänstra sida och, om det inte finns sikt genom bakrutan, på vardera sidan. På ett fordon i kategori M1 och N1 skall därtill finnas en backspegel inne i förarhytten, dock inte i ett fordon där det inte finns sikt genom bakrutan. Backspeglarna skall i fråga om antal, placering, siktfält, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (71/127/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/795/EEG, 85/205/EEG, 86/562/EEG och 88/321/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 46/01.


99 §
Sikthinder

1 a. I ett fordon i kategori M1 skall förarens siktfält motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfält i motorfordon (77/649/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 81/643/EEG, 88/366/EEG och 90/630/EEG.


101 §
Utskjutande delar

1 a. Ett fordon i kategori M1 skall motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (74/483/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/488/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 26/01. Ett fordon i kategori N skall uppfylla kraven i rådets direktiv om utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg på motorfordon i kategori N (92/114/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 61.


104 §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd bil

Ett fordon i kategori M1 anses uppfylla kraven enligt 6 kap., om det är av en modell som har typgodkänts enligt direktivet 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 78/315/EEG, 78/547/EEG, 80/1267/EEG, 87/358/EEG, 87/403/EEG och 92/53/EEG samt genom kommissionens direktiv 93/81/EEG och 95/54/EG, och uppfyller kraven i 280§ 4 mom. i punkt b.

113 §
Bullerbegränsning

4. En motorcykel uppfyller kraven i 1, 2 eller 3 mom., om den är EG-godkänd i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklar (78/1015/EEG), sådan det lyder ändrat genom direktiven 87/56/EEG och 89/235/EEG, eller E-godkänd enligt E-reglementet nr 41/02. En motorcykel uppfyller kraven i 1 mom., om den är E-godkänd enligt reglementet nr 41/01.


129 §
Backspeglar

En motorcykel och ett fordon i kategori L5 skall ha en backspegel på den vänstra sidan. En motorcykel vars största konstruktiva hastighet är större än 100 km/h skall ha en backspegel även på högra sidan. En motorcykels backspeglar skall i fråga om placering, siktfält, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för tvåhjuliga motorfordon med eller utan sidvagn, samt backspeglarnas montering på sådana fordon (80/780/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom direktivet 80/1272/EEG, kraven enligt det i 91 § 1 mom. avsedda direktivet om bilars backspeglar eller kraven enligt E-reglementet nr 81 eller 46/01.

150 §
Backspeglar

Ett fordon i kategori L1 får och ett fordon i kategori L2 skall på vänstra sidan vara försett med en backspegel. Backspegeln skall i fråga om placering, siktfält, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter uppfylla kraven enligt det i 129 § avsedda direktivet om motorcyklars backspeglar, det i 91 § 1 mom. avsedda direktivet om bilars backspeglar eller kraven enligt E-reglementet nr 81.

218 §
Bromsar

1. En släpvagn till bil, förutom en släpvagn i kategori O1, skall vara försedd med tillförlitliga och effektiva bromsanordningar. De skall uppfylla kraven enligt det i 41 § 1 mom. avsedda direktivet, E-reglementet eller ministeriets beslut om fordons bromsar. En släpvagn skall vara försedd med parkeringsbroms och med en anordning som aktiverar släpvagnens bromsar då kopplingen ger efter.


220 §
Underkörningsskydd

1. En släpvagn till bil skall vara försedd med bakre stötfångare eller motsvarande anordning som erbjuder skydd mot underkörning bakifrån i synnerhet för fordon i kategori M1 och N1. Underkörningsskyddet skall uppfylla kraven enligt det i 44 § i mom. nämnda direktivet eller enligt E-reglementet.


278 §
Ikraftträdelse

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och den gäller fordon och separata trafikförnödenheter som första gången tagits i bruk den dag förordningen trädde i kraft eller därefter.


280 §
Fordon som tagits i bruk innan denna förordning har trätt i kraft

4. Ett fordon som tagits i bruk annorstädes innan denna förordning trädde i kraft får tas i bruk i Finland, om fordonet uppfyller

a) de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste E-reglementen som tillåtits bli tillämpade eller kraven i direktiv som tillåtits bli tillämpade i EG:s medlemsstater vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, emellertid så att för fordon av kategori M1 och N1 avgasutsläppen och bilbältenas fästpunkter bör fylla de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) sådana nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i punkt a eller b.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. De EG-godkännanden som beviljats ett fordon på basen av direktiven 91/542/EEG, 92/97/EEG, 93/59/EEG, 93/91/EEG eller 94/12/EG förblir i kraft och typbesiktning eller typgodkännande utfört enligt sagda direktiv behöver inte förnyas i enlighet med stadgandena i direktiven 94/53/EG, 96/1/EG eller 96/44/EG.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.