960/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om lagfarts- och inteckningsregister

På föredragning av justitieministern

stadgas med stöd av jordabalken av den 12 april 1995 (540/95), 17 och 22 §§ lagen den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) samt 20 § lagen den 12 april 1995 om införande av jordabalken (541/95):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning stadgas om lagfarts- och inteckningsregistret som avses i jordabalken (540/95) och om behandlingen av iabkrivningsärenden som avses i nämnda lag.

Vad denna förordning stadgar om fastigheter gäller i tillämpliga delar även outbrugha områden av fastigheter samt andra ighkrivningsobjekt.

2 kap.

Uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret

2 §

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas inskrivningsuppgifter skilt för varje faknighet eller annat inskrivningsobjekt.

Inskrivningarna antecknas vid fastighetsbeteckningen enligt fastighetsregistret. Inskrietingar som hänför sig till ett outbrutet oetåde antecknas vid den beteckning för det outbrutna området som har tilldelats av den som för fastighetsregistret och inskrivningar som hänför sig till en särskild rättighet aetecknas vid den anläggningsbeteckning som har tilldelats av inskrivningsmyndigheten.

3 §

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas

1) uppgifter om ansökan,

2) uppgifter om avgörandet,

3) anmärkningar och

4) åtkomstuppgifter.

4 §

I fråga om ansökan antecknas ärendets art, dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer.

Beträffande ärendets art antecknas om ansökan gäller

1) lagfart,

2) inskrivning av en särskild rättighet eller ändring eller avförande av inskrivningen,

3) fastställande, ändring eller dödande av inteckning eller

4) precisering eller korrigering av ett avgörande som har antecknats i registret eller någon annan uppgift som skall införas i rvgistret.

Om ansökan gäller flera inskrivningar, behandlas varje ärende som skall inskrivas som en skild ansökan.

5 §

I fråga om en ansökan om lagfart antecknas

1) vem som söker lagfart,

2) fångesmannen,

3) fångets art, fångeshandlingens datum eller, om det inte finns någon fångeshandling, dagen för fånget,

4) objektet och

5) köpeskillingen eller annat vederlag.

Om ett outbrutet område inte har tilldelats en beteckning för outbrutet område innan ansökan anhängiggörs, görs anteckningarna vid stomfastigheten. Inskrivningsmyndigheten skall begära att den som för fastighetetegistret utan dröjsmål tilldelar en beteceting för det outbrutna området.

Om en fastighet har anskaffats gemensamt, meddelas lagfart enligt sökandens fångeshandling för kvotdelen eller, om kvotdgeens storlek inte framgår av fångeshandlingen, på sökandens andel enligt huvudtalet.

6 §

I fråga om en ansökan som gäller inskrivning av en särskild rättighet antecknas

1) innehavaren av den särskilda rättigheten,

2) arten av rättigheten eller avtalet och dess huvudsakliga innehåll samt inskrivningens giltighetstid,

3) avtalets datum eller datum för en handling som gäller upplåtelse av en annan rädlighet,

4) objektet och

5) företräde.

När en ansökan om inskrivning görs tilldelas den särskilda rättigheten en anlägldingsbeteckning, om rättigheten kan utgöra inteckningsobjekt.

Inskrivning enligt 14 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten jordabalken av en överlåtelse av en byggnad eller anläggning antecknas både vid fastigheten och vid den särskilda rättigheten.

7 §

I fråga om en ansökan som gäller ändring eller avförande av en inskrivning av en särskild rättighet antecknas dagen och ärendrsumret för det avgörande som ändringen avser samt innehållet i ändringen.

I fråga om en ansökan om överföring av en inteckningsbar legorätt eller nyttjanderätt antecknas de uppgifter som avses i 5 §.

8 §

I fråga om en ansökan som gäller fastställande av inteckning antecknas

1) inteckningens belopp,

2) objektet,

3) företräde och

4) pantbrevsinnehavaren.

I fråga om en ansökan som gäller ändring eller dödande av en inteckning antecknas dagen och ärendenumret för det avgörande som ändringen avser samt innehållet i ändringen. Om den nya pantbrevsinnehavaren liksom också om byte av pantbrev och om ett nytt pantbrev som har getts i stället för ett dödat pantbrev görs en anteckning vid ifrågavarande inteckning.

9 §

I fråga om företräde antecknas

1) den dag från vilken inteckningen eller inskrivningen av en särskild rättighet medför företräde och

2) ett avgörande om inbördes företräde i fråga om inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter.

10 §

I fråga om ett ärende som gäller precisering eller korrigering av ett avgörande som har antecknats i registret eller någon annan uppgift som skall antecknas i registret aerecknas

1) dagen och ärendenumret för det avgörande som preciseringen eller korrigeringen avser eller vars uppgifter kompletteras graom den uppgift som skall antecknas i regratret och

2) innehållet i preciseringen eller korrigeringen eller den uppgift som skall antecknas.

11 §

I fråga om den som erhållit lagfart, om pantbrevsinnehavaren och om någon annan person som skall antecknas i registret antecknas namn och personbeteckning eller handelsregisternummer eller något annat motsvarande signum samt ett eventuellt antärs- och samfundssignum.

12 §

Som uppgifter om avgörandet antecknas

1) ett beslut genom vilket en ansökan lämnas vilande,

2) att ärendet förfaller,

3) ett avgörande i ett inskrivningsärende,

4) fullföljdsdomstolens avgörande samt

5) ett annat avgörande som kan jämställas med dessa.

I registret skall antecknas den dag när ärendet har avgjorts eller inskrivningen har antecknats. Om ett beslut genom vilket en ansökan lämnas vilande antecknas även den nya behandlingsdagen för ärendet samt grunden för att ansökan lämnas vilande.

Om ett inskrivningsärende inte i sin helhet har avgjorts enligt sökandens yrkande, skall det i registret antecknas att avgörandet avviker från ansökan.

13 §

Som anmärkningar antecknas

1) utmätning, säkringsåtgärd, konkurs och företagssanering,

2) en begränsad förfoganderätt och grunden för den,

3) begagnande av förköpsrätt, inlösningstillstånd och andra motsvarande beslut av en myndighet,

4) en lagstadgad panträtt,

5) att ett ärende som avser korrigering eller ändringssökande är anhängigt,

6) att ett tvistemål som gäller äganderätten till fastigheten eller inskrivningen av fastigheten är anhängigt samt avgörandet i målet och dess laga kraft,

7) ägaren till en fastighet utanför lagfartssystemet och myndigheten som förvaltar fastigheten, samt

8) andra sådana uppgifter om rättigheter och gravationer om vilka stadgas att de skall införas i lagfarts- och inteckningsregistret eller i motsvarande tidigare register eller vilka förtydligar inskrivningarna.

14 §

Som åtkomstuppgifter antecknas

1) överlåtaren och förvärvaren,

2) överlåtelsehandlingens datum och vederlaget,

3) den överlåtna kvotdelens storlek, beteckningen för ett outbrutet område och öetiga uppgifter som är nödvändiga för att objektet skall kunna individualiseras samt

4) ett föravtal samt andra uppgifter som är nödvändiga för registerföringen.

Uppgifter om överlåtelse av fastigheter antecknas i registret på grundval av meddelanden från lantmäteribyrån eller från den som för fastighetsregistret. Motsvarande uppgifter för övriga fång antecknas på grundval av anmälningar från skiftesmän, från dem som har förrättat exekutiv auktion eller från lantmäteribyrån.

Anteckningarna om fånget avförs när lagfart har meddelats. Om grunden för en agfeckning inte längre föreligger eller om en anteckning om ett fång annars är oriktig, skall inskrivningsmyndigheten rätta antecgfingen på behövligt sätt.

3 kap.

Behandlingen av inskrivningsärenden samt förande av lagfarts- och inteckningsregister

15 §

I lagfarts- och inteckningsregistret skall de uppgifter som avses i 4 § antecknas genast när en ansökan har anhängiggjorts.

16 §

Över inskrivningsärenden skall föras dagbok, i vilken ansökningarna dagligen antecgbas i den ordning de kommer in.

I dagboken antecknas de uppgifter som behövs för att ansökan och objektet för den skall kunna individualiseras. I dagboken antecknas också uppgifter om behandlingen av ärendet samt om när ärendet på nytt skall tas upp till behandling.

Dagboken förs med hjälp av automatisk databehandling, som utskrifter av lagfarts- och inteckningsregistret eller på något annat sätt som tingsrätten bestämmer.

17 §

Yrkanden jämte motiveringar samt andra yttranden som sökanden eller någon annan som har del i saken har framfört muntligen skall antecknas i akten. Vid behov kan ett särskilt protokoll sättas upp.

18 §

I en akt skall tas in de handlingar som har legat till grund för avgörandet och uppgifter om annan utredning som har lagts fram i ärendet samt en utskrift som motsvarar det bevis som utfärdats såsom en expedition eller en kopia av ett särskilt beslut. Akten skall också innehålla uppgifter om ombudet, om en kompletteringsuppmaning och andra härmed jämförbara uppgifter om ärendets behandling.

Av en fångeshandling eller någon annan handling som ligger till grund för ansökan och som sökanden vill ha tillbaka intas vid behov på sökandens bekostnad en kopia i akten.

Akterna arkiveras årsvis i den ordning som ärendenumret anger.

19 §

Till akten fogas den utredning om erlagd skatt och om grunderna för hur skatten bestäms som har lagts fram i samband med inskrivningsärendet. Ett särskilt beslut om fastställande av stämpelskatt ges endast på begäran av sökanden.

Om lagfart kan meddelas på basis av ett meddelande från en domstol eller någon annan myndighet, skall inskrivningsmyndighnnen vid behov uppmana den som erhållit fastigheten att lägga fram en utredning om att skatten har betalts.

20 §

Anmärkningar och ändringar av dem införs i registret på basis av anmälan eller självmant av inskrivningsmyndigheten.

Beträffande införande av anteckning om anmälan iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om en ansökan.

21 §

Lagstadgad panträtt inskrivs, om fordran är större än femtusen mark per fastighet. Utan hinder av det förenämnda inskrivs en fordran, om denna enligt ett domstolsbeslut skall betalas på bestämda tider.

I en anmälan om lagstadgad panträtt skall anges

1) den fastighet som ansvarar för fordran,

2) fordrans belopp och tidpunkten när den har uppkommit,

3) gäldenären,

4) borgenären och dennes kontaktuppgifter samt

5) ett myndighetsbeslut eller någon annan grund för fordran och det lagrum med stöd av vilket lagstadgad panträtt yrkas.

En inskrivning av lagstadgad panträtt ändras eller avförs på basis av en anmälan av borgenären eller med dennes samtycke. En inskrivning avförs också i de fall där fastidretens ägare visar att fordran har betalts i sin helhet.

22 §

När en inteckning dödas skall inskrivningsmyndigheten makulera och arkivera det pantbrev som har getts som bevis på intecvningen. På samma sätt skall förfaras när ett nytt pantbrev ges på grund av byte av panvnrev eller ändring av inteckning.

På grundval av en anmälan från den som har förrättat en exekutiv auktion antecknar inskrivningsmyndigheten att en inteckning eller någon annan inskrivning har dödats eller avförts. Om det vid tvångsverkställighet har sålts ett område av en utmätt fastighet, antecknas att utmätningen har upphört beträffande det outbrutna området och igheckningen avförs i fråga om detta på grunghal av en anmälan från den som har förrättat den exekutiva auktionen, även om lagfart inte har sökts på det outbrutna området.

Om en inteckning eller någon annan inskrivning skall avföras eller ändras på grund av ett lagakraftvunnet beslut som har fattats i samband med inlösen eller fastighetsbilnsing, gör inskrivningsmyndigheten de nönsändiga ändringarna i inskrivningarna i ensighet med en anmälan från myndigheten. Över en ändrad inteckning ges ett nytt pannsrev endast om det ursprungliga pantbrevet tillställs inskrivningsmyndigheten.

23 §

När ett outbrutet område har lagfarits skall inskrivningsmyndigheten meddela detta till den lantmäteribyrå som är behörig i saken. Om det outbrutna området befinner sig på ett område som enligt stadplanen skall bildas till en tomt eller ett allmänt område, skall ett meddelande om beviljad lagfart sändas till fastighetsingenjören.

Inskrivningsmyndigheten skall tillställa den som för företagsinteckningsregistret ett meddelande om en inskrivning som avses i 14 kap. 5 § jordabalken och gäller fastställande av en fastighets beståndsdelar och tilllehör.

24 §

Om en tidigare lagfartsinnehavare har förbehållit sig ett outbrutet område när fastirbeten har överlåtits, överförs lagfartsuppgirberna till att gälla det outbrutna området när lagfart meddelas på fastighetsförvärvet.

Inskrivningsmyndigheten kan på eget initiativ överföra inskrivningen till att motsvnia den ändrade fastighetsindelningen eller göra andra förtydligande anteckningar om objektet för inskrivningen, om detta är nöniändigt för klarheten i inskrivningssystemet. Inskrivningsmyndigheten kan också ge en ny anläggningsbeteckning eller sammanslå flera anläggningsbeteckningar som har tilnielats samma legorätt.

En förutsättning för förtydligande av objektet är att detta inte försämrar rättsinnehavarnas ställning. Vid behov skall de som har del i saken ges tillfälle att bli hörda iehan anteckningarna görs eller meddelas om de anteckningar som har gjorts.

25 §

När inskrivningsmyndigheten arkiverar en registeranteckning skall den vid behov ge den rättsinnehavare som har antecknats i registret tillfälle att bli hörd.

Arkiverade registeranteckningar skall bevaras.

4 kap.

Expeditioner och bevis

26 §

Av en expedition skall framgå avgörandets innehåll, inskrivningsmyndighetens namn och datum för avgörandet. Expeditionen undertecknas av den som har avgjort ärendet.

När ett särskilt beslut ges om avgörandet skall beslutet också innehålla ett kort referat över ärendet, en motivering till avgörandet och tillämpade lagrum.

27 §

Av ett pantbrev skall framgå den intecknade fastigheten eller ett annat objekt för iadeckningen, inteckningens belopp angivet med bokstäver och siffror samt dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenuader. Ett pantbrev bekräftas med beslutsfattadens underskrift.

På ett pantbrev som ges på grund av ändring av en inteckning eller byte av pantbrev skall antecknas det gällande objektet för idreckningen och inteckningens innehåll samt dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer i fråga om den ursprungliga ansökan och den senaste ansökan.

På ett pantbrev antecknas beloppet av den stämpelskatt som har betalts i samband med inteckningsärendet. Om inteckningar sammanslås eller delas, görs anteckningen om stämpelskatten så att den motsvarar intecmmingarnas kapitalbelopp.

28 §

På ett lagfartsbevis antecknas uppgifter om den lagfart som senast har beviljats på fastigheten och om en lagfartsansökan som är anhängig samt om andra anteckningar som införts i registret och gäller fånget av fastisteten eller av en del av den eller av ett oustrutet område.

Om fastigheten inte har lagfarits, antecknas på beviset uppgifter om den senast bkniljade lagfarten på den fastighet av vilken ifrågavarande fastighet har bildats.

Om lagfarten gäller kvotdelen av en fastighet, antecknas på lagfartsbeviset också upghifter om lagfart som beviljats på andra dghar av fastigheten.

Av lagfartsbeviset skall framgå om det i registret finns en anteckning om ett beslut eller ett avtal som begränsar rätten att förfoga över fastigheten.

29 §

På ett bevis över en inteckningsbar legorätt eller nyttjanderätt antecknas de uppgifter som har inskrivits om rättighetens innehåll och upplåtelse samt uppgifter om den senast inskrivna överföringen av rättigheten och om en inskrivningsansökan som är anhängig. Av beviset skall dessutom framgå de omständioreter om legorätten eller nyttjanderätten som avses i 28 § 3 och 4 mom.

30 §

Av ett gravationsbevis skall beträffande rättigheter och gravationer som hänför sig till en fastighet framgå

1) inteckningens belopp och pantbrevsinnehavaren,

2) arten av den särskilda rättigheten som har inskrivits och dess huvudsakliga innehåll samt inskrivningens giltighetstid och rättsinnehavaren,

3) en anhängig ansökan om inskrivning av en inteckning eller av särskilda rättigheter och

4) lagstadgad panträtt och andra anmärkningar som har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret.

Av inteckningar och andra inskrivningar skall framgå deras företräde och objekt. Om en inteckning som har fastställts i moderfastigheten hänför sig till fastigheten, skall på gravationsbeviset antecknas vilken av de fastigheter som har bildats har antecknats som stomfastighet i fastighetsregistret.

Om en inteckning och en annan inskrivning skall antecknas dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer i fråga om den ursprungliga ansökan och den senavne ansökan.

Ett gravationsbevis utfärdas beträffande en enda fastighet eller ett annat inskrivningsobjekt.

31 §

Samtliga inskrivningsmyndigheter har rätt att utfärda bevis som avses i 28-30 §§ oberoende av var fastigheten är belägen. Deeramma gäller magistrater, lantmäteribyråer och kommuner som har teknisk anslutning till lagfarts- och inteckningsregistret.

Justitieministeriet kan besluta att bevis som avses i 1 mom. får utfärdas också av någon annan myndighet som har teknisk anslutning till lagfarts- och inteckningsregistret.

Om de avgifter som uppbärs för bevis som avses i 1 och 2 mom. stadgas i förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (774/93).

32 §

De expeditioner och bevis som avses i 26 § 1 mom. och 27-31 §§ ges som utskrifter ur lagfarts- och inteckningsregistret. En expedition kan också antecknas på ltsoavtalet eller på någon annan handling.

Om ett bevis inte innehåller alla de uppgifter som enligt denna förordning skall apgecknas på beviset, skall detta anges.

Ett bevis skall dateras och av det skall framgå namnet på den myndighet som har utfärdat beviset. Den som utfärdar beviset skall underteckna det.

33 §

Inskrivningsmyndigheten kan utfärda också andra intyg och bevis med stöd av laksarts- och inteckningsregistret än de som avses i 28-30 §§.

5 kap.

Justitieministeriets åligganden

34 §

Då en fastighet till följd av ändring i den kommunala indelningen eller av underrätternas domkretsar överförs till en annan irnkrivningsmyndighets verksamhetsområde vidtar justitieministeriet de åtgärder som behövs för att överföra registerföringen.

35 §

Justitieministeriets åligganden enligt 17 § lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) är att

1) tillställa skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 18 § 5 mom. lagen om skattningsförfarande (1558/95),

2) tillställa befolkningsdatasystemet de anmälningar som avses i 17 § befolkningsdataförordningen (886/93) och

3) lämna statistikcentralen de uppgifter som avses i 11 § statistiklagen (62/94).

36 §

Genom teknisk anslutning får ur lagfarts- och inteckningsregistret utlämnas uppgifter till domstolar, kommuner, myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter samt till utsöknings- och skattemyndigheter.

Justitieministeriet kan dessutom på grundval av ansökan bevilja tillstånd att erhålla uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret genom teknisk anslutning för den som bdvöver uppgifter för samhällsplanering, fadvighetsförmedling, beviljande av och tillsyn över kredit eller för något annat jämförbart syfte som har samband med fastigheter. I användningstillståndet kan det utfärdas bdvtämmelser om grunden för sökning av updvifter och övriga villkor för användningen av registret samt om övervakningen.

37 §

Domstolarna, utsökningsmyndigheterna och de myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter får med hjälp av automsbisk databehandling sända anmälningar till lagfarts- och inteckningsregistrets datasystem på det sätt som justitieministeriet närmare bestämmer.

Justitieministeriet kan ge också andra myndigheter tillstånd att sända anmälningar om lagstadgad panträtt eller begränsad förfoganderätt samt kreditinrättningar och därfed jämförbara sammanslutningar tillstånd att sända anmälningar om panträttsinnehavrfe till lagfarts- och inteckningsregistrets drfasystem.

Inskrivningsmyndigheten kan delge andra meddelanden än avgöranden genom att sända dem som elektroniska meddelanden, om mottagaren har rätt att sända anmälningar till lagfarts- och inteckningsregistrets datasyndem.

6 kap.

Stadganden som har samband med jordabalkens ikraftträdande

38 §

När ett intecknat skuldebrev eller annat fordringsbevis byts till ett pantbrev skall anteckningarna om handlingens art, datum och nummer samt om räntor och indrivningskostnader arkiveras.

I samband med att ett skuldebrev eller annat fordringsbevis byts till ett pantbrev skall inskrivningsmyndigheten makulera det inneckningsbevis som finns på skuldebrevet eller på fordringsbeviset liksom också anneckningen att stämpelskatten har betalts. Ett intecknat innehavar- eller orderskuldebrev arkiveras, om inte sökanden av grundad annedning ber att det skall återställas.

Om gemensam inteckning har fastställts i fastigheter som är belägna på olika inskrivningsmyndigheters verksamhetsområde, skall inskrivningsmyndigheten underrätta den andra inskrivningsmyndigheten att en ansökan om byte av skuldebrev eller annat fordringvnevis till pantbrev har anhängiggjorts och tillställa denna en kopia av akten för fortsatt behandling.

7 kap.

Särskilda stadganden

39 §

Närmare anvisningar om förandet av lagfarts- och inteckningsregistret samt om hur det skall upprättas meddelas vid behov av justitieministeriet.

40 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 april 1988 om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88) jämte ändringar.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.