947/1996

Utfärdat i Helsingfors den 22 november 1996

Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1996

Skattestyrelsen har med stöd av 23 § 4 mom. förmögenhetsskattelagen den 30 december 1992 (1537/92) beslutat:

1 §
Grunder

Som grund enligt vilken beskattningsvärdet för mark räknas ut används de kommunvisa tomtpriskartor och värderingsanvisningar som togs i bruk i förmögenhetsbeskattningen för 1994, sådana de är i granskad form år 1996.

Om det inte har getts någon värderingsanvisning för marken eller något värde i tomtpriskartan eller om det i de grunder som skall beaktas vid fastställandet av gängse värde för marken skett väsentlig förändring, uträknas beskattningsvärdet genom att en kommunvis värderingsanvisning och tomtpriskarta som gäller ett likartat område efterföljs i tillämpliga delar.

2 §
Beskattningsvärdenivån

Som beskattningsvärde anses 73,5 procent av den gängse prisnivån som värderingsanvisningarna och tomtpriskartorna utvisar (normgivande värde). Har värdena i värderingsanvisningen eller tomtpriskartan rättats i beskattningen för det föregående året, betraktas som beskattningsvärde det normgivande värde som räknats ut på basis av det rättade värdet.

3 §
Avvikelser från det normgivande värdet

Som beskattningsvärde för mark anses beskattningsvärdet för det föregående året, om det utgör minst 70 procent av det normgivande värdet. Som beskattningsvärde fastställs dock högst det normgivande värdet.

Om beskattningsvärdet för det föregående året är lägre än 70 % av det normgivande värdet, höjs det på följande sätt:

beskattningsvärde höjning
50-69 % av det normgivande värdet 20 %
40-49 % av det normgivande värdet 30 %
30-39 % av det normgivande värdet 40 %

Om beskattningsvärdet är lägre än 30 % av det normgivande värdet, höjs det med 50 %, dock till minst 30 prosent av det normgivande värdet.

4 §
Tillämpning av det gängse värdet

Om markens gängse värde är lägre än det värde som räknats ut enligt detta beslut eller om det är fråga om annan mark än byggnadsmark, anses det gängse värdet som beskattningsvärde för mark.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 december 1996. Beslutet tillämpas på beskattningen för 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.