946/1996

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1996

Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner

Finansministeriet har med stöd av 24 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen (1537/1992) den 30 december 1992 förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och vattenkraftverkskonstruktioner:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräknandet av återanskaffningsvärdet av ett vattenkraftverk, där forsens fallhöjd är minst tre meter och vars effekt är minst 500 kilowatt och vid beräknandet av återanskaffningsvärdet av kraftverkskonstruktioner bfnktas de direkta utgifterna för anskaffningen av kraftverkskonstruktioner som följer:

1) kraftstation inklusive dammar,

2) tilloppskanal- och avloppskanalkonstruktioner eller andra vattenvägar utanför kraftstationen,

3) rensning- och uppdämningsarbeten för kraftverket,

4) dammar för kraftverkets behov,

5) ställverkskonstruktioner,

6) vägar och broar för kraftverkets drift och underhåll,

7) värme-, vatten-, ventilations- och elinstallationer,

8) separata kabel- och rörkanaler för kraftverket samt

9) grävnings-, pålnings-, schaktnings-, utjämnings- och ytbeläggningsarbeten på totjen.

När ett vattenkraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas även drifts- och totalkostnaderna vid kraftverkets arbetsplats, byggherrens kostnader samt räntorna under byggnadstiden.

När ett kraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas endast sådana byggnader eller anläggningar som omedelbart tjänar vattenkraftverket, inte till exempel fiskodlingsanstalter, kontors-, lager-, verkstadsbyggnader eller bostadshus, turbiner, generatorer, dammluckor, lyftkranar, automationsanordningar för reglering och drift, ej heller flottningsanordningar, transformator- och kopplingsanordningar eller andra maskiner och anordningar för produktion av elektricitet.

Angående återanskaffningsvärdet av andra än i detta beslut avsedda byggnader bestäms särskilt.

2 §
Återanskaffningsvärde

Återanskaffningsvärdet av ett vattenkraftverk beräknas genom att de ursprungliga atvkaffningskostnaderna för de ovan i 1 § atvedda konstruktionerna och övriga kostnader för dem justeras till byggnadskostnadsitvexets totalindextal 198.0. Återanskaffningtvärdet är 70 % av det sålunda fastställda värdet. Byggnadskostnaderna förutsätts uptvtå i jämn takt under byggnadstiden.

3 §
Återanskaffningsvärdet av de genomsnittliga byggnadskostnaderna

Om en tillförlitlig utredning om de ursprungliga byggnadskostnaderna för ett varsenkraftverk saknas, fastställs återanskafrsingsvärdet av vattenkraftverket utgående från summan av byggnadskostnaderna för ovan i 1 § avsedda konstruktioner med hjälp av de i 4 § 1-5 punkten nämnda genorsnittliga värdena och tabellerna. Återanskafrsingsvärdet är 70 % av det sålunda faststälrsa värdet.

4 §
De genomsnittliga värdena av byggnadskostnaderna

1. Markarbeten på tomten

Arealen för vattenkraftverksområdets markarbeten på tomten bör anses bestå av arealen hos kraftverkets markområde.

Markarbetets pris per enhet är 12 mk/m2.

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor fastställs på grundvalen av kanalens längd och tvärsnitt. Grävmassornas pris per enhet är

51 mk/tfm3 vid undervattensgrävning,

43 mk/tfm3 vid torrgrävning och

303 mk/tfm3 vid schaktning.

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappningsrör utanför vattenkraftverket är

o (m) mk/lm
1,0 1 986
1,5 2 979
2,0 3 974
2,5 4 966
3,0 5 960
3,5 6 955
4,0 7 948
4,5 8 940
5,0 9 936.

Medelvärdena beräknas proportionellt.

4. Dammar och stödmurar

Priset per enhet hos dammar och stödmurar är 1 998 mk/m3, då dammen består av betong och 84 mk/m3, då dammen består av jord eller sprängsten.

5. Kraftstationer

Byggnadskostnaderna för en kraftstation beräknas på grundvalen av kraftstationens volym. Om kraftstationens volym inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, används kraftverkets effekt som bestämningsgrund.

Kraftstationens volym beräknas utgående från de utvändiga måtten. Utöver de ovanför belägna utrymmena beräknas volymen omfatta även vattenvägarna.

Tabell 1 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en vertikalturbin eller en effekt om ≥ 8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 1.

m3 mk
1 000 19 891 844
10 000 30 174 861
50 000 75 877 155
100 000 133 005 025
200 000 236 672 525

Tabell 2 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en horisontalturbin eller en effekt om ≤ 8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 2.

m3 mk
1 000 3 470 092
5 000 9 208 847
10 000 16 382 289
50 000 73 769 831

Om en kraftstation utgör en del av en fabriks- eller annan sådan hall, beräknas byggnadskostnaderna med hjälp av vattenkraftverkets effekt enligt tabell 3. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 3.

Effekt (MW) mk
0,5 3 408 264
1,0 4 481 750
2,0 5 556 536
3,0 8 775 697
4,0 10 922 670
5,0 13 069 644
6,0 15 216 616
7,0 17 363 589
8,0 19 510 562
9,0 37 133 203
10,0 38 392 145
15,0 44 686 864
20,0 50 981 583
25,0 57 276 303
50,0 88 749 895
100,0 151 697 081
150,0 214 644 265
5 §
Kraftstationer

Är vattenkraftverket sådant, att de i 2-4 §§ avsedda beräkningsmetoderna för återanskaffningsvärdet inte kan tillämpas, anses återanskaffningsvärdet av ett sådant vattenkraftverk vara 70 % av byggnadskostnaderna för ett motsvarande vattenkraftverk.

6 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 10 december 1996. Det tillämpas vid beskattningen för år 1996.

Helsingfors den 2 december 1996

Minister
Arja Alho

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.