945/1996

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1996

Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Finansministeriet har med stöd av 24 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen (1537/1992) den 30 december 1992 förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av byggnader:

1. Allmänna bestämmelser

1 §

Vid bestämmandet av byggnaders återanskaffnings värden används följande medelvärden per kvadratmeter och kubikmeter. Avviker byggnads byggnadsstandard väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, skall dessa värden enligt prövning höjas eller sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §

Med byggnadens areal avses i detta beslut den areal i vilken inräknats arealerna enligt yttre mått av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas inte balkonger, utrymmen under skyddstak eller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm.

3 §

Arealerna av kontors-, social-, lager och parkeringsutrymmen beräknas enligt inre mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom att arealen av hisstrummans botten multipliceras med det antal våningar som hisstrumman genomlöper. I byggnadens volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade enligt yttre mått. Byggnadens genomsnittliga våningshöjd erhålls genom att volymen divideras med arealen. Vid bestämmandet av återanskaffningsvärdena beaktas endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

2. Bostadsbyggnader

2.1. Småhus

4 §

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus, där ingången till bostadslägenheterna i allmänhet har ordnats direkt från marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §

Grundvärdet av arealen i småhus är 2 350 mk/m2 .

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 880 mk/m2 .

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig under åren 1960-1969. är grundvärdet av arealen 2 130 mk/m2 .

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens areal är:
- över 60 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 4,03 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (60 m2 )
- över 120 m2 nedsättning från grundvärdet, mk/m2 241
2) Byggnaden saknar: mk/m2
- vattenledning och avlopp nedsättning 152
- centralvärme nedsättning 172
- elektricitet nedsättning 92
6 §

Då ytorna i byggnadens källarutrymmen inte är slutligt behandlade och dessa utrymmen huvudsakligen används såsom lager, används för källaren som arealens värde 806 mk/m2 .

2.2. Bostadshöghus

7 §

Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad som omfattar minst två våningar och flera bostadslägenheter med särskilda ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §

Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är 2 350 mk/m2 .

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 880 mk/m2 .

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnaden har hiss:
tilläggsvärde, mk/m2 100
2) Byggnadens areal per lägenhet är:
- över 80 m2 men högst 120 m2
från grundvärdet avdrages 6,05 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (80 m2 )
- över 120 m2 nedsättning, mk/m2 242
3) Byggnadens våningsantal källaren medräknad är:
mk/m2
- 3 våningar tilläggsvärde 123
- 4 våningar tilläggsvärde 60
- 5 våningar tilläggsvärde 0
- 6 våningar nedsättning 60
- 7 våningar nedsättning 123
- 8 våningar eller flera nedsättning 183

2.3. Fritidsbostäder

9 §

Med fritidsbostad avses byggnad som är avsedd att användas i huvudsak för fritidsbruk, såsom sommarstuga.

10 §

Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är 1 880 mk/m2 .

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens areal är:
- över 10 m2 men högst 70 m2
från grundvärdet avdrakes 12,32 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (10 m2 )
- över 70 m2 nedsättning, mk/m2 739
2) Byggnaden är vinterbonad:
tilläggsvärde, mk/m2 156
3) Byggnaden har veranda:
värde per verandakvadratmeter, mk 313
11 §

Har byggnaden elektricitet höjs dess värde med 1 250 mk ökat med 27 mk för varje arealkvadratmeter.

Byggnadens värde höjs, om byggnaden har:

- avlopp 1 880 mk
- vattenledning 2 350 mk
- WC 3 100 mk
- bastu 3 100 mk
12 §

Bostadsbyggnad som till storlek, användningssätt eller byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanlig fritidsbostad avses såsom småhus.

2.4. Ekonomi- eller garagebyggnader

13 §

Med ekonomi- och garagebyggnad avses särskild bastubyggnad samt särskild ekonomi- och garagebyggnad.

Om ekonomi- och garagebyggnad är värmeisolerad samt även i övrigt till sin konstruktion representerar byggnad avsedd för långvarigt bruk, är värdet 1 540 mk/m2 .

Värdet av oisolerad ekonomi- eller garagebyggnad med lätt stomme är 806 mk/m2 . Har en sådan byggnad blivit färdig före år 1970, är dess värde 622 mk/m2 .

3. Kontorsbyggnader

14 §

Med kontorsbyggnad avses byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som kontorsutrymmen eller som i huvudsak används som kontor.

15 §

Grundvärdet av arealen i kontrosbyggnad är 3 250 mk/m2 .

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:
- över 3,2 m men högst 3,5 m grundvärdet ökas med 67 mk för varje 5 cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)
- över 3,5 m tilläggsvärde, mk/m2 402
2) Byggnadens form:
mk/m2
- samtliga våningar i byggnaden är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader
nedsättning 336
- byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks- eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna 0
- byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är mer än två gånger större än övriga våningar
tilläggsvärde 172
3) Lager- och parkeringsutrymmen:
- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör mer än 20 % av byggnadens areal
nedsättning 204
- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör minst 5 % men mindre än 20 % av byggnadens areal 0
- mindre än 5 % av byggnadens areal utgörs av lager- och parkeringsutrymmen
tilläggsvärde 134
4) Hissar:
- i byggnaden finns inte hiss eller hisstrummornas sammanlagda areal utgör högst 0,5 % av byggnadens areal
nedsättning 264
- hisstrummornas sammanlagda areal utgör över 0,5 % och högst 1 % av byggnadens areal 0
- hisstrummornas sammanlagda areal överstiger 1 % av byggnadens areal
tilläggsvärde 408
5) Luftkonditionering:
- i byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft
nedsättning 264
- i byggnaden finns maskinell insugning och utblåsning av luft 0
- utöver ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad till exempel genom fuktning eller avkylning
tilläggsvärde 336

4. Butiksbyggnader

16 §

Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §

Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad är 1 010 mk/m3 .

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens volym är:
- över 700 m3 men högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages 12,40 mk för varje 100 m3 varmed den nedre gränsen (700 m3 ) överskrides
- över 2 500 m3 men högst 10 000 m3 från grundvärdet avdrages 12,40 mk för varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till 2 500 m3 och 1,60 mk för varje 100 m3 som överstiger 2 500 m3
- över 10 000 m3 nedsättning, mk/m3 343
2) Källarens och annorstädes än i källaren belägna lagerutrymmens andel av byggnadens areal:
- över 20 % men högst 40 % från grundvärdet avdrages 5,15 mk för varje procentenhet som överstiger den nedre gränsen (20 %)
- över 40 % nedsättning, mk/m3 103
3) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:
- minst 3 m men högst 6,2 m från grundvärdet avdrages 8,15 mk för varje 10 cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskrides
- över 6,2 m nedsättning, mk/m3 260
4) Byggnaden har minst tre våningar, källaren medräknad:
tilläggsvärde, mk/m3 80

Är butiksbyggnadens bärande struktur av trä och är byggnadens volym under 2 000 m3 och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av volymen 785 mk/m3 . Sådan byggnads grundvärde justeras inte med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar som beräknas på grundval av volymen.

5. Industribyggnader

18 §

Med industribyggnad avses produktions- och lagerbyggnad för industriändamål samt därmed jämförbar byggnad, såsom reparationsverkstad, servicestation, målarverkstad, verkstad, småindustribyggnad, bageri och kvarn.

19 §

Grundvärdet av volymen i industribyggnad är 392 mk/m3 .

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:
- över 3,8 m men högst 5,8 m från grundvärdet avdrages 20,25 mk för varje 0,5 m varmed den nedre gränsen (3,8 m) överskrides
- över 5,8 m men högst 8,8 m från grundvärdet avdrages 20,25 mk för varje 0,5 m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och 10,00 mk för varje 0,5 m varmed 5,8 m överskrides
- över 8,8 m nedsättning, mk/m3 141
2) Uppvärmning och vattenledning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:
mk/m3
- byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen
nedsättning 112
- i byggnaden finns ringa antal vattenposter, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd
nedsättning 71
- byggnaden är i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C, samt social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0
temperaturen i byggnadens produktutrymme överstiger i allmänhet 18°C, social- och kontorsutrymmerna utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal utgör s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatisk brandsläckarsystem
tilläggsvärde 69
3) Luftkonditionering och belysning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:
mk/m3
- i byggnaden fnns inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal
nedsättning 71
- i byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0
- i byggnaden finns maskinell såväl insugning som utblåsning av luft, gott om punktbelysning vid arbetsställena, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens areal och i byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem
tilläggsvärde 69
4) Byggnaden har minst tre våningar
tilläggsvärde, mk/m3 60
5) Volymen är i en byggnad med minst tre våningar:
- över 5 000 m3 men högst 10 000 m3 avdrages från dess grundvärde 12,40 mk för varje 1 000 m3 med den nedre gränsen (5 000 m3 ) överskrides
- över 10 000 m3 nedsättning, mk/m3 62

6. Övriga byggnader och konstruktioner

20 §

För värdering av annan byggnad än sådan som hör till ovan uppräknade gmpper används värderingsgrunderna för närmast tillämplig byggnad. Har byggnad flera användningsändamål, beräknas ateranskaffningsvärdet enligt den punkt som gäller det huvudsakliga användningsändamålet. Används dock en betydande del av byggnaden för annat ändamål än det huvudsakliga användningsändamålet, kan byggnadens delar värderas särskilt.

21 §

Är byggnad av sådant slag, att på den inte alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i 4-19 §§ eller är det fråga om konstruktion, anses som återanskaffningsvärdet av sådan byggnad eller konstruktion 70 procent av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad eller konstruktion.

För offentliga byggnader och andra byggnader i allmänt bruk används dock som det återanskaffningsvärde som avses i 1 mom., om värdet inte tidigare fastställts för dem med tanke på förmögenhetsbeskattningen, följande enligt 70 % räknade genomsnittliga byggnadskostnader per kvadratmeter eller kubikmeter:

1) Byggnader inom vårdbran schen:

- Centralsjukhus 4 870 mk/m2 .

- Kretssjukhus 3 920 mk/m2 .

- Hälsovårdscentraler och lokala sjukhus 3 640 mk/m2 .

- Kommunalhem och ålderdomshem, kuranstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter, sådana servicecentraler som omfattar både servicehus och bostäder samt barnhem och skolhem 3 190 mk/m2 .

- Fängelser 840 mk/m3 .

2) Samlingsbyggnader:

- Teatrar, koncert- och kongressbyggnader 4 140 mk/m2 . Med teaterbyggnad avses en byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som scen- och salongsutrymmen. I byggnaden finns också hall-, köks-, cafe- och socialutrymmen. Med teaterbyggnader likställs koncert- och kongressbyggnader.

- Biblioteksbyggnader och arkiv 3 130 mk/m2 . Med biblioteksbyggnad avses en byggnad i vilken den största delen av utrymmena upptas av en bibliotekssal. I byggnaden kan också finnas utställnings-, kontors-, lager- och socialutrymmen. Arkiv likställs med biblioteksbyggnader.

- Museer och konstgallerier 2 910 mk/m2 . Med musei- eller konstgalleribyggnad avses en byggnad i vilken det huvudsakligen finns utställningslokaler och lager samt i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och bostadsutrymmen.

- Församlingshus 3 640 mk/m2 . Med församlingshus avses församlingsbyggnader som i huvudsak är byggda för att användas som samlings- och klubbrum. I byggnaden finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, social-, köks- och bostadsutrymmen.

- Ungdomshus 3 300 mk/m2 . Utrymmena i en ungdomshusbyggnad är huvudsakligen byggda för att användas som allaktivitetslokaler. I byggnaden kan också finnas cafe-, köks- och socialutrymmen.

- Moderna kyrkobyggnader 5 260 mk/m2 . I en kyrkobyggnad finns kyrko- och församlingssalar samt klubb-, köks-, kontors-, skydds- och bostadsutrymmen.

- Träkyrkor och före år 1950 byggda stenkyrkor 910 mk/m3 .

- Allaktivitets- och idrottshus 3 190 mk/m2 . Utrymmena i idrottshusen består till största delen av motions- och konditionssalar. Dessutom finns i byggnaderna kontors-, samlings-, lager-, köks-, cafe-, tvätt- och omklädningsutrymmen.

- Stadion- och läktarbyggnader 3 130 mk/m2 . Med läktarbyggnad avses en byggnad i vilken det också finns tvätt-, omklädnings-, vistelse- och hallutrymmen.

3) Undervisningsbyggnader:

- Grundskole- och gymnasiebyggnader 3 520 mk/m2 .

- Yrkesskolor och andra yrkesläroanstalter samt kurscentraler 3 300 mk/m2 .

- Högskolor, universitet och forskningsanstalter 3 640 mk/m2 .

4) Byggnader för trafik och andra byggnader:

- Buss-, järnvägs-, flygstations- och hamnterminaler 3 800 mk/m" Gamla stationsbyggnader av trä likställs med småhus.

- Moderna terminalbyggnader som överstiger 10 000 brutto-m2 5 370 mk/m2 .

- Telekommunikationsbyggnader 2 290 mk/m2 . Telekommunikationsbyggnader är t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggnader. Utöver utrymmen för anläggningar kan i byggnaden finnas bostads-, kontors- och lagerutrymmen.

- Kasernbyggnader 2 460 mk/m2 . Om en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess värde 1 970 mk/m2 .

- Brandstationsbyggnader 3 130 mk/m2 . Om en brandstationsbyggnad är byggd av trä, är dess värde 2 800 mk/m2

- Vattentorn

över 750 m3 vatten 2 100 mk/m3 vatten under 750 m3 vatten 2 800 mk/m3 vatten.

De genomsnittliga byggnadskostnaderna för vattentorn innefattar inte byggnadskostnaderna för eventuella andra utrymmen i vattentornet eller för hissar.

7. Ikraftträdande

22 §

Detta beslut träder i kraft den 10 december 1996. Det tillämpas vid beskattningen för år 1996.

Helsingfors den 2 december 1996

Minister
Arja Alho

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.