937/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) 19 kap. 8 §,

ändras 19 kap. 6 §, 24 kap. 8 § och 25 kap. 1 § 3 mom. samt

fogas till 24 kap. en ny 5 a § och till 25 kap. 2 § ett nytt 5 mom. som följer:

19 kap.

Domkapitlet

6 §
Rättsregler angående förfarandet

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall vid handläggningen av förvaltningarrenden iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/82), och vid handläggning av lagskipningsärenden förvaltningsprocesslagen (586/96).

24 kap.

Underställning och ändringssökande

5 a §
Besvär över pensionsbeslut

Om sökande av ändring i kyrkostyrelsens beslut i pensionsärenden stadgas i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/66) och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/70).

8 §
Övriga stadganden om ändringssökande

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall vid sökande av ändring, vid behandlingen av ärenden och vid beslutsfattandet iakttas förvaltningsprocesslagen.

25 kap.

Kompletterande stadganden

1 §
Besluts verkställbarhet

Stadgas inte något annat i denna lag eller med stöd av den, skall vid verkställigheten av kyrkostyrelsens eller ett domkapitels beslut iakttas förvaltningsprocesslagen. Kyrkostyrelsen eller domkapitlet har dock rätt att själv besluta att beslut skall verkställas omedelbart, om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål skulle förorsaka synnerlig skada.

2 §
Delgivning till part

Om delgivning av beslut i pensionsärende stadgas i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1996.

RP 193/1996
FvUB 22/1996
RSv 185/1996

Helsinfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.