936/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) 18 kap. 5 § 1 mom. och 23 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten,

ändras 6 kap. 14 och 15 §§ samt 17 § 2 mom., 18 kap. 3 § 2 mom. samt 4 § rubriken samt 1 och 2 mom., 20 kap. 7 § 2 mom. 10 punkten, 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten och 6 § 6 punkten, 23 kap. 3 § 2 mom., 24 kap. 9 § 1 mom. 2 punkten samt 25 kap. 1 § 2 mom. och

fogas till 6 kap. nya 8 a och 8 b §§, till 19 kap. en ny 4 a §, till 24 kap. 4 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 24 kap. 7 § ett nytt 5 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden
8 a §
Uppsägning av ett tjänsteförhållande

Andra tjänsteförhållanden än de som avses i 6 och 7 mom. kan ömsesidigt sägas upp så att de upphör vid uppsägningstidens utgång. Innan en myndighet genomför en uppsägning skall tjänsteinnehavaren ges tillfälle att bli hörd om grunden för uppsägningen. Uppsägningsbeslutet skall motiveras.

En tjänsteinnehavare får sägas upp på följande grunder:

1) tjänsten dras in och tjänsteinnehavaren kan inte skäligen placeras i en annan tjänst vars behörighetsvillkor han uppfyller, anställas i ett sådant arbetsförhållande eller tillfälligt tjänsteförhållande i vilket uppgifterna inte väsentligen avviker från tjänsteinnehavarens uppgifter eller utbildas för nya uppgifter,

2) tjänsteinnehavaren förmår inte sköta sina tjänsteuppgifter på ett behörigt sätt,

3) tjänsteinnehavaren handlar trots en bevislig anmärkning från en förman fortgående eller väsentligen i strid med sin tjänsteplikt eller försummar trots anmärkning denna fortgående eller i väsentlig grad, eller

4) för uppsägning av tjänsteinnehavaren föreligger något annat synnerligen vägande skäl som grundar sig på omständigheter som gäller tjänsteutövningen.

Skäl som avses i 2 mom. 2 och 4 punkten är i ingen händelse

1) sjukdom, lyte eller skada, om inte följden härav varit en sådan väsentlig och permanent nedsättning av tjänsteinnehavarens arbetsförmåga att han skulle vara beräarigad till invalidpension,

2) graviditet eller förlossning, eller

3) deltagande i en stridsåtgärd som verkställs av en tjänsteinnehavarförening på grundval av föreningens beslut.

En tjänsteinnehavare som har beviljats tjänstledighet på grund av särskild moderskapsledighet eller moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet har samma uppsägningsskydd som en arbetstagare har enligt lagen om arbetsavtal (320/70). Detsamma gäller en tjänsteinnehavare som är gravid eller som har meddelat att rätten till ovan nämnda ledigheter kommer att utnyttjas.

Tjänsteförhållandet för en tjänsteinnehavare som är förtroendeman kan sägas upp endast om majoriteten av de tjänsteinnehavare och arbetstagare vars förtroendeman han är ger sitt samtycke till detta eller om skälet för uppsägningen är ytterst vägande.

En församling eller en kyrklig samfällighet kan inte genom uppsägning avbryta tjänsteförhållandet för en tjänsteinnehavare som utnämnts till en präst-, en lektors- eller en kantorstjänst eller förordnandet för en präst att tjänstgöra som församlingspastor eller att sköta en prästtjänst. Domkapitlet kan avbryta eller återkalla sitt förordnande för en präst att tjänstgöra som församlingspastor eller att sköta en prästtjänst, om det finns grundad anledning till detta.

Om tjänsteförhållandets upphörande för biskopar stadgas i 18 kap. 5 §.

8 b §
Ett tjänsteförhållandes upphörande utan uppsägning

Ett tjänsteförhållande upphör utan uppsägning och uppsägningstid

1) när den tid för vilken tjänsteinnehavaren har anställts har gått ut, dock under föartsättning att tjänsteförordnandet vid tiden för utfärdandet har varit tidsbundet enligt lagen om arbetsavtal,

2) när den anställande myndigheten före utgången av prövotiden har beslutat att tjänsteinnehavaren i fråga inte skall anställas ordinarie, dock under förutsättning att beslutet inte har fattats på osakliga grunder,

3) vid utgången av den kalendermånad under vilken tjänsteinnehavaren uppnår den i 8 § stadgade avgångsåldern,

4) från den tidpunkt då tjänsteinnehavaren har utnämnts, förordnats eller överförts som ordinarie till en annan tjänst i kyrkan, en församling eller en kyrklig samfällighet,

5) när kyrkostyrelsen har beviljat en tjänsteinnehavare invalidpension tills vidare, rästat från utgången av den kalendermånad under vilken tjänsteinnehavarens rätt till lön under tiden för tjänstledighet har upphört eller, om församlingen har fått vetskap om pensionsbeslutet senare, räknat från dagen för delfåendet, eller

6) när en tjänsteinnehavare har avsatts från tjänst genom disciplinärt förfarande enligt 23 kap., den dag beslutet vinner laga kraft.

Det som stadgas i 1 mom. 3 punkten gäller varken interimistiska eller tillfälliga tjänsteinnehavare.

Ett tillfälligt tjänsteförhållande upphör senast vid utgången av budgetåret, om inte beslut om fortsatt anställningsförhållande har fattats före det.

En tjänsteinnehavares förordnande att skö- ta en vakant tjänst eller ett vikariat kan när som helst återkallas och tjänsteinnehavaren återgår då omedelbart till sin tidigare tjänst.

Om en tjänsteinnehavare utträder ur kyrkan eller olovligen eller utan att anmäla godtagbart förfall uteblir från tjänsteutövningen utöver 30 kalenderdagar i en följd, har tjänsteförhållandet upphört av sig självt. Den myndighet som har rätt att verkställa uppsägning skall då med sitt beslut utan dröjsmål konstatera att tjänsteförhållandet upphört. Innan ett tjänsteförhållande konstateras ha upphört skall tjänsteinnehavaren beredas tillfälle att bli hörd, om inte detta med tanke på omständigheterna medför oskäligt förfång.

B. Tjänster i en församling och kyrklig samfällighet
14 §
Tjänstestadga

Behövliga bestämmelser om villkoren i tjänsteinnehavarnas anställningsförhållanden utöver gällande stadganden och tjänstekollektivavtal meddelas i en tjänstestadga. I tjänstestadgan meddelas även allmänna bestämmelser om anställning. Tjänstestadgan godkänns av kyrkofullmäktige, vars beslut skall underställas domkapitlet för fastställelse.

Tjänstestadgan gäller inte innehavare av en prästtjänst eller en präst som förordnats till församlingspastor eller att sköta en prästtjänst, inte heller tjänsteinnehavare som utnämnts till lektors- eller kantorstjänster, om inte något annat bestäms i kyrkoordningen.

C. Specialtjänster
15 §
Tjänster som inrättats för specialuppgifter inom kyrkan samt tjänstestadga för anställda i specialuppgifter

Som tjänster inrättade för specialuppgifter inom kyrkan räknas tjänsterna vid domkapitlet och kyrkostyrelsen samt de tjänster som inrättats för andra gemensamma behov.

Om besättande av tjänster som inrättats för specialuppgifter inom kyrkan samt om tjänsteinnehavarnas ställning och skyldigheter bestäms utan hinder av 11 § i en av kyrkomötet fastställd tjänstestadga om inte något annat särskilt stadgas, bestäms eller avtalas.

17 §
Tjänster för särskilda behov

Domkapitlet besätter en vid ett fängelse eller någon annan anstalt inrättad präst- eller lektorstjänst efter att ha ledigförklarat tjänsten och fått utlåtande om sökandena av den myndighet som saken gäller. Domkapitlet förordnar vid behov tillfälliga tjänsteinnehavare samt tjänsteinnehavare att sköta en tjänst interimistiskt eller som vikarie.

18 kap.

Biskopsämbetet

3 §
Tidpunkten för val samt rösträtt

Rösträtt i valet har

1) stiftets präster, om inte något annat följer av 5 kap. 5 §,

2) stiftets lektorer,

3) domkapitlets lagfarne assessor,

4) de lekmannaombud som utsetts till kyrkomötet från stiftet, samt

5) de elektorer som utsetts av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet i stiftets alla församlingar bland de medlemmar som elmigt 7 kap. 3 § är valbara till församlingens förtroendeuppdrag så att antalet elektorer, i 3 och 4 punkten nämnda elektorer medrälmade, blir detsamma som det antal präster och lektorer som nämns i 1 och 2 punkten; från varje församling utses en elektor och övriga elektorer bestäms i förhållande till församlingens folkmängd enligt den fördelming som domkapitlet bestämmer.


4 §
Valförrättning, tjänsteförslag och utnämning till tjänsten

Val av biskop sker med slutna sedlar. Var och en skall ge sin röst åt en präst.

Den präst som har fått det största röstetalet i valet placeras i första förslagsrummet, i andra förslagsrummet placeras den som har fått det näst största röstetalet i valet och i tredje förslagsrummet den som har fått det tredje största röstetalet i valet.


19 kap.

Domkapitlet

4 a §
Överföring av befogenhet

Domkapitlets ordförande och medlemmar av domkapitlet kan inom de gränser som bestäms i kyrkoordningen berättigas att på domkapitlets vägnar avgöra ärenden som är av sådan art och betydelse att de inte kräver en behandling i domkapitlet. Ordförandens och medlemmens beslut kan på det sätt som bestäms i kyrkoordningen överföras till domkapitlet för avgörande.

20 kap.

Kyrkomötet

7 §
Kyrkomötets uppgifter

På kyrkomötet ankommer:


10) att inrätta och dra in tjänsten som ärkebiskop samt biskops- och ecklesiastikrådrkjänster och att välja och entlediga ecklesiarkikråden och kyrkostyrelsens i 22 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten nämnda medlemmar,


22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

2 §
Kyrkostyrelsens uppgifter

På kyrkostyrelsen ankommer, om inte nå- got annat stadgas eller bestäms i denna lag eller i kyrkoordningen


7) att inrätta och dra in tjänster för specialuppgifter inom kyrkan, om inte något aecat följer av 20 kap. 7 § 2 mom., samt att ändra uppgiftsbeskrivningen för tjänsterna vid kyrkostyrelsen,


6 §
Kyrkans centralfond

Kyrkans centralfond är en för kyrkan gemensam fond, vars tillgångar används inom ramen för centralfondens budget:


6) för betalning av utgifterna för domkapitlen samt för stifts- och synodalmötena,


23 kap.

Disciplinärt förfarande

3 §
Myndigheter som behandlar disciplinära ärenden

Kyrkostyrelsen behandlar disciplinära ärenden som gäller kyrkostyrelsens tjänsteinnehavare.


24 kap.

Underställning och ändringssökande

4 §
Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett sådant beslut av domkapitlets ordförande eller en medlem som avses i 19 kap. 4 a § denna lag och vars rätt beslutet kränker får söka rättelse av detta hos domkapitlet.


7 §
Tiden för ändringssökande

Tiden för ett rättelseyrkande som avses i 4 § 2 mom. är 14 dagar och börjar den dag då beslutet delgivits.

9 §
Begränsningar i besvärsrätten

Utöver vad som i övrigt stadgas i denna lag om begränsning av besvärsrätten får ändring inte sökas genom besvär


2) i beslut som biskopen ensam har fattat, med undantag för beslut som han fattat med stöd av 19 kap. 4 a §,


25 kap.

Kompletterande stadganden

1 §
Besluts verkställbarhet

Beslut i ärenden som kan överföras till kyrkostyrelsen, domkapitlet, kyrkorådet eller församlingsrådet för behandling får inte verkställas förrän det har utretts att ärendet inte kommer att överföras.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 139/1996
FvUB 19/1996
RSv 154/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.