935/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om överföring av upprätthållandet av domkapitlen och tjänsterna som dövpräst samt om överlåtelse av vissa tomter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Upprätthållandet av domkapitlen överförs från staten till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Samtidigt överförs ansvaret för lönekostnaderna för tjänsterna och uppgifterna i arbetsavtalsförhållande vid domkapitlen på den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Vad 1 mom. stadgar om tjänsterna vid domkapitlen och lönekostnaderna för dem gäller i tillämpliga delar även tjänsterna som dövpräst. Tjänsterna som dövpräst blir kyrkans tjänster.

Staten ersätter kyrkan för dess kostnader för de överföringar som avses i 1 och 2 mom. så som stadgas i denna lag.

2 §

Efter att denna lag trätt i kraft tillämpas på de tjänster och uppgifter i arbetsavtalsförhållande samt på de tjänsteinnehavare och arbetstagare som överförts liksom även på villkoren för deras anställningsförhållanden vad som stadgas i kyrkolagen (1054/93) och bestäms med stöd av den samt vad som har avtalats med stöd av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74) och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal (969/74). Om rätten till pension för en person som överförts och till de familjepensioner som betalas ut efter denne gäller med i 4 § stadgade undantag vad som stadgas i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/66) och i lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/70).

3 §

En överförd tjänsteinnehavare och arbetstagare bibehåller den penninglön och övriga löneförmåner som anknyter till det tidigare anställningsförhållandet oförminskade då lagen träder i kraft.

När lönetillägg, semester och andra förmrfer med anknytning till kyrkans tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden och som bestäms enligt anställningstid beviljas skall en anställning hos staten som föregått en överföring enligt denna lag räknas som anstälrfingstid hos den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Detsamma skall gälla skyldigheter som åläggs på grundval av anställningstiden.

4 §

De tjänsteinnehavare och arbetstagare som överförts skall vid tillämpningen av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan anses som gamla förmånstagare enligt 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner, om de har varit sådana gamla förmånstagare före överföringen enligt denna lag och om den anställning som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan fortgår oavbrutet fram till pensionsfallet så som i övrigt stadgas. För den anställningstid hos den evangelisk-lutherska kyrkan som har föregått överföringen uträknas pensionen separat.

5 §

Staten ersätter under fyra års tid efter överföringen de kostnader som kyrkan åsamkas genom överföringen av domkapitlen. Ersättningens storlek bestäms enligt statens kostnader för upprätthållandet av domkapimken under det kalenderår som föregår överfmkingen. Ersättningen betalas, så som särskilt stadgas, genom att arbetsgivarens sociamkkyddsavgift som den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och kyrkliga samfälligheter skall betala sänks procentuellt under de nämnda åren så att kyrkans nytta av sänkningen motsvarar det belopp som staten skall betala i ersättning.

6 §

Undervisningsministeriet bemyndigas att på de villkor ministeriet bestämmer och utan vederlag överlåta den statliga fasta egendom jämte byggnader som anges i 1-3 punkten till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

1) i Borgå stad, I stadsdelen, kvarteret 1108, tomten nr 5,

2) i Uleåborgs stad, stadsdelen Pokkinen, kvarteret 1, tomten nr 1, samt

3) i Åbo stad, I stadsdelen, kvarteret 3, tomten nr 1.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 27 april 1928 angående grunderna för ärkebiskopens och biskoparnas i de evangelisk-lutherska stiften avlöning (142/28) jämte ändringar,

2) lagen den 27 april 1928 angående ärkebiskopen och biskoparna i de evangelisk-lutherska stiften tillkommande avlöning och rätt till pension (143/28) jämte ändringar, samt

3) förordningen den 14 juni 1991 om sjä- lavård för döva (935/91).


Innan lagen träder i kraft får sådana åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter vidtas och den fasta egendom som nämns i 6 § överlåtas.

RP 18/1996
FvUB 20/1996
RSv 155/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.