932/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) avsnitten Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, Värdepapper och Överlåtelsehandling i 14 §, 19-26 §§, 29-31 §§, 8 kap., 80-82, 85-89, 97 a, 97 b och 97 c §§,

av dessa lagrum, avsnittet Värdepapper i 14 § sådant det lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77), avsnitten Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling samt Överlåtelsehandling i 14 § sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (851/80), 22 § sådan den lyder i lag av den 26 maj 1989 (463/89), 23 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 3 januari 1946 och den 18 december 1995 (1/46 och 1564/95), 26 och 82 §§ sådana de lyder i lag av den 3 december 1993 (1080/93), 30 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 5 november 1954, den 29 augusti 1975, den 26 maj 1978, den 7 juni 1978, den 21 december 1990, den 28 december 1990, den 14 juni 1991, den 30 december 1992 och den 24 februari 1995 (402/54, 694/75, 393/78, 416/78, 1167/90, 1333/90, 923/91, 1630/92 och 254/95) samt genom nämnda lag av den 18 december 1995, 31 § sådan den lyder i nämnda lag av den 30 december 1992, 8 kap. jämte senare ändringar, 81 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 11 augusti 1978 (620/78) och nämnda lag av den 18 december 1995, 85 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 3 december 1993 och lag av den 26 juli 1996 (548/96), 86 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 december 1984 (885/84), 87 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 18 december 1995 och den 26 juli 1996, 88 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 april 1992 (376/92), 89 § slsan den lyder i nämnda lag av den 18 december 1995, 97 a § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 16 april 1982 och den 17 december 1993 (291/82 och 1263/93) samt genom nämnda lag av den 18 december 1995, 97 b § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 26 maj 1989 och lag av den 29 december 1995 (1738/95) och 97 c § sådan den lyder i nämnda lag av den 21 december 1990, och

ändras rubriken för 4 kap., 16, 17, 48 och 76 §§,

av dessa lagrum 16 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 19 december 1986 (963/86) och nämnda lag av den 3 december 1993 och 76 § sådan den lyder i nämnda lag av den 3 december 1993, som följer:

4 kap.

Fastighetsinteckning

16 §

För en inteckning som fastställts i fastighet eller annat objekt i vilket inteckning får fastställas enligt jordabalken (540/95) skall när inteckning söks i stämpelskatt betalas 1,5 procent av inteckningsbeloppet.

På pantbrev skall göras en anteckning om betald stämpelskatt.

17 §

Skall ett pantbrev enligt ett villkor i inteckningsansökan överlämnas såsom säkerhet till den som beviljar ett i 51 eller 51 a § avsett lån, skall stämpelskatt inte betalas för inteckningen. På pantbrevet skall göras en anteckning om skattefrihet.

7 kap.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis

48 §

Utgörs säkerheten för ett låneavtal av ett intecknat skuldebrev som är stämplat till det belopp som stadgas i 45 § eller av ett pantbrev över en inteckning för vilken har betalts stämpelskatt enligt 16 §, är låneavtalet fritt från stämpelskatt för den del av kapitalbeloppet som till storleken motsvarar det intecknade skuldebrevets eller pantbrevets kapitalbelopp.

Stadgandena i 1 mom. gäller också ett lå- neavtal för vilket till den som beviljar lånet såsom säkerhet för betalningen av lånet överlämnas ett pantbrev, om stämpelskatt enligt 16 § har betalts för inteckningen när låneavtalet borde ha stämplats enligt 47 § och inteckningsansökan anhängiggörs utan dröjsmål.

76 §

Skall stämpelskatt betalas för en handling när den lämnas till en myndighet eller visas upp för en myndighet, är inlämnaren eller uppvisaren skyldig att vid handlingen fästa ett kvitto över betalningen av skatten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Vad denna lag stadgar om pantbrev samt om betalning av stämpelskatt vid ansökan om inteckning skall även tillämpas i fråga om innehavar- eller orderskuldebrev som har intecknats innan lagen träder i kraft samt stämpelskatt som har betalts för dessa. Angående enkla skuldebrev och övriga fongringsbevis som har intecknats innan lagen träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft.

Stämpelskatt skall inte betalas när intecknade skuldebrev eller andra fordringsbevis byts ut mot pantbrev enligt lagen om iknörande av jordabalken (541/95). Stämpeknkatt skall dock betalas om med stöd av 51 eller 51 a § ingen stämpelskatt tidigare har betalts för det intecknade skuldebrevet eller fordringsbeviset och pantbrevet ges till nknon annan än den som beviljar lån som aknes i 51 eller 51 a §.

På ett skuldebrev som byts ut mot ett pantbrev skall göras en anteckning om den stämpelskatt som har betalts för skuldebrevet.

RP 121/1996
StaUB 34/1996
RSv 167/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.