931/1996

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Överlåtelseskatt

På överlåtelse av fastigheter och värdepapper skall till staten betalas överlåtelseskatt enligt vad denna lag stadgar.

2 §
Samfund som är befriade från skatt

Befriade från att betala överlåtelseskatt är staten och dess inrättningar, med undantag för statens affärsverk, samt folkpensionsanstalten, Kera Ab, Fonden för industriellt samarbete Ab, Finlands Bank, Jubileumsfonden för Finlands självständighet och statens säkerhetsfond.

3 §
Skattefrihet enligt internationella avtal

Utan hinder av denna lag skall iakttas vad som bestäms i internationella avtal som är bindande för Finland.

2 kap.

Överlåtelse av fastighet

4 §
Skatteobjekt och skattskyldig

På överlåtelse av äganderätt till en fastighet skall förvärvaren betala skatt.

Om vederlaget utgörs av egendom som avses i denna lag, skall skatt betalas på vardera överlåtelsen.

Skatt betalas inte på förvärv av fastighet eller del därav som grundar sig på gåva, arv, testamente eller upplösning av samägandeförhållande. För förvärv av fastighet i samband med avvittring skall skatt betalas till den del annan egendom än den som avvittringen gäller har givits som vederlag, dock inte till den del vederlaget består av underhållsbidrag som engångsbelopp.

Skatt skall betalas för överlåtelse av fastighet till öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller annat samfund som sker mot aktier eller andelar eller i form av annan kapitalinvestering samt för förvärv som grundar sig på upplösning av ett samfund eller bolagsmans privatuttag eller annan utbetalning av medel.

Skatt skall inte betalas för överlåtelse av fastighet till ett samfund som fortsätter den överförda verksamheten då det grundar sig på ändring av samfundsform eller på fusion eller sådan fission av samfund, som innebär att det fissionerande samfundet upplöses om arrangemanget genomförs enligt lagstiftningen för ifrågavarande samfund.

5 §
Fastighet

Vad denna lag stadgar om fastighet gäller också

1) kvotdelar eller outbrutna områden av fastigheter, flera fastigheters samfällda områden eller outbrutna områden av sådana samt andelar av samfällda områden,

2) arrende- eller nyttjanderätter vars innehavare enligt 14 kap. 2 § jordabalken (540/95) är skyldig att ansöka om inskriehing av sin rätt, samt

3) en byggnad eller konstruktion som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet.

Har fastigheten anskaffats för ett under bildning varande bolags räkning, tillämpas på överlåtelsen av rätten att bilda bolag, vad som stadgas om överlåtelse av fastighets äganderätt.

6 §
Skattesats och grund för beräkning av skatten

Vid överlåtelse av en fastighet utgör skatten 4 procent av köpeskillingen eller värdet av annat vederlag.

I de fall som avses i 4 § 4 mom. räknas skatten på den överlåtna egendomens gängse värde vid överlåtelsetidpunkten.

Överlåts i samband med en fastighetsöverlåtelse också annan egendom till samma mottagare eller om överlåtelsen av rätten att bilda bolag också gäller annan egendom än fastighet och om det inte har utretts hur vederlaget fördelar sig, räknas skatten på hela vederlaget.

7 §
Tidpunkten när skatten skall betalas

Skatten skall betalas senast när lagfart eller inskrivning söks eller, om lagfart eller inskrivning inte har sökts inom stadgad tid eller inte skall sökas, inom sex månader efter att överlåtelseavtalet ingicks.

8 §
Dröjsmålsförhöjning

Har lagfart eller inskrivning inte sökts inom stadgad tid, höjs skatten med 20 procent för varje påbörjad sexmånadersperiod från den dag då lagfart eller inskrivning senast borde ha sökts. Förhöjningen är dock högst 100 procent.

9 §
Ansvar för skatt på tidigare överlåtelser

Har en fastighet överlåtits flera gånger innan lagfart eller inskrivning söks, skall förvärvaren betala skatt och dröjsmålsförhöjning också för tidigare överlåtelser som har skett under den tioårsperiod som närmast föregått ansökan. Har fastigheten sålts på exekutiv auktion, skall skatt dock inte betalas för de tidigare överlåtelserna.

Skatt på tidigare överlåtelser räknas på den köpeskilling eller värdet av annat vederlag som har antecknats i överlåtelsehandlingen.

10 §
Offentligt samfunds anskaffningar

Skatt betalas inte på överlåtelser där förvärvaren är landskapet Åland, en kommun, samkommun, församling eller ett registrerat religionssamfund.

11 §
Skattefrihet för första bostad

Skatt skall inte betalas, om förvärvaren

1) i sin ägo har skaffat en fastighet och minst hälften av ett bostadshus som finns eller uppförs på fastigheten,

2) använder eller börjar använda huset som sin egen stadigvarande bostad,

3) inte tidigare har ägt minst hälften av ett bostadshus eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet, och

4) har fyllt 18 men inte 40 år innan överlåtelsehandlingen undertecknades.

Överlåtelsen är skattefri endast till den del fastigheten eller bostadshuset på den används som egen stadigvarande bostad. Till ett bostadshus hänförs även andra lokaliteter som ansluter sig till boendet. Med byggnad jämställs en byggnadsplats till den del dess areal är högst 10 000 kvadratmeter eller, inom ett planlagt område, av högst den storlek som gäller för en tomt eller byggnadsplats enligt planen.

Om förvärvarna är flera, är endast den andel av överlåtelsepriset skattefri som motsvarar äganderätten för en förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom.

När förvärvaren söker lagfart eller inskrivning skall han förete ett utlåtande som länsskatteverket för det område inom vilket hans hemkommun är belägen utfärdat om förutsättningarna för skattefrihet.

12 §
Vissa tillståndspliktiga överlåtelser

Skatt betalas inte på överlåtelser för vilka förvärvaren inte beviljas markförvärvstillstånd enligt lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78) eller tillstånd enligt lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92), inte heller för sådana i nämnda lagar avsedda överlåtelser genom vilka fastigheten återgår i den ursprungliga säljarens ägo.

Skatt betalas inte på överlåtelser för vilka kommunen har utnyttjat sin förköpsrätt enligt förköpslagen (608/77).

13 §
Vissa byten av fastighet

Skatt betalas inte till den del en fastighet har förvärvats genom byte mot annan fastighet och

1) bytet enligt ett av landsbygdsnäringsdistriktet eller skogscentralen utfärdat intyg leder till en väsentligt lämpligare ägoplacising med hänsyn till idkande av jord- och skogsbruk, eller

2) bytet har skett i syfte att inrätta ett naturskyddsområde enligt lagen om naturskydd (71/23).

14 §
Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om

1) överlåtaren är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i landsbygdsnä- ringslagen (1295/90), renhushållningslagen (161/90), naturnäringslagen (610/84) eller skoltlagen (253/95),

2) förvärvaren för förvärv av fastigheten har beviljats jordinköps- eller syskonandelslån enligt någon av de lagar som avses i 1 punkten, eller

3) på förvärvaren har överförts ansvaret för lån som avses i 2 punkten eller lån som beviljats enligt den lagstiftning som föregick de lagar som nämns i 1 punkten och motsvarade dessa, förutsatt att förvärvaren kutse ha beviljats lån enligt de lagar som nämns i 1 punkten.

Skattefriheter förutsätter ett intyg av landsbygdsnäringsdistriktet om att överlåtelsen sker för ett ändamål som avses i 1 mom. 1 punkten eller att förvärvaren har beviljats ett lån som avses i 1 mom. 2 punkten eller att på honom har överförts ansvaret för lån som avses i 1 mom. 3 punkten.

3 kap.

Överlåtelse av värdepapper

15 §
Skatteobjekt och skattskyldighet

På överlåtelse av äganderätt till värdepapper skall förvärvaren betala skatt.

Om vederlaget utgörs av egendom som avses i denna lag, skall skatt betalas på vardera överlåtelsen.

Vad 4 § 3-5 mom. stadgar angående överlåtelse och annat förvärv av fastighet tillämpas också på överlåtelse och annat förvärv av värdepapper.

Aktieägaren skall inte betala skatt för nya aktier som han har förvärvat i det övertagande bolaget vid sådan fusion eller fission som avses i 4 § 5 mom. Det övertagande bolaget skall betala skatt till den del vederlaget för det fusionerande eller fissionerande bolagets aktier utgör annan egendom än det mottagande bolagets nya aktier.

Skatt skall inte betalas

1) vid försäljning eller byte av börsvärdepapper eller marknadsvärdepapper på en fondbörs eller vid sådan annan offentlig haepel som avses i 1 kap. 3 § värdepappereparknadslagen (495/89), och

2) på överlåtelse som grundar sig på ett standardiserat derivativavtal i ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88).

16 §
Överlåtelser till utlänningar

Sker överlåtelsen till en förvärvare som inte är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/92) och inte heller är ett utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland eller ett utländskt värdepappersföretags filial i Finland, är överlåtaren skyldig att bära upp skatten av förvärvaren.

Är varken överlåtaren eller förvärvaren allmänt skattskyldig i Finland eller ett ulmändskt kreditinstituts filialkontor i Finland eller ett utländskt värdepappersföretags filial i Finland, skall skatt inte betalas på överllmelsen.

Skatt skall dock betalas på överlåtelse av aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag eller andelar i ett bostads- eller fastighetsandelslag enligt vad som stadgas på annat ställe i denna lag.

17 §
Definition av värdepapper

Med värdepapper avses i denna lag

1) aktier och interimsbevis för aktier,

2) andelsbevis i ekonomiska sammanslutningar, grundfondsbevis i sparbanker och placeringsandelsbevis i andelsbanker samt interimsbevis för dessa,

3) sådana av samfund utfärdade skuldebrev eller andra fordringsbevis för vilka räeban bestäms enligt resultatet eller divideebens storlek eller vilka berättigar till del i årsvinsten eller överskottet, samt

4) bevis över teckningsrätt till värdepapper som avses i 1-3 punkten och överlåtelsehandlingar som gäller en sådan rätt.

Såsom värdepapper anses också värdeandelar som motsvarar ovan nämnda värdepapper.

18 §
Utländska värdepapper

Denna lag tillämpas inte på överlåtelse av värdepapper som har emitterats av ett utländskt samfund.

19 §
Värdepapper emitterade av ett oregistrerat samfund

Vad denna lag stadgar om överlåtelse av värdepapper tillämpas också när överlåtelsen sker innan det samfund som har emitterat värdepappret har registrerats.

20 §
Skattesats och skattegrund

Vid överlåtelse av värdepapper utgör skatten 1,6 procent av köpeskillingen eller värdet av annat vederlag.

Skatt på överlåtelse och annat förvärv som skett så som avses i 4 § 4 mom. beräknas utifrån den överlåtna egendomens gängse värde vid överlåtelsetidpunkten.

21 §
Tidpunkten när skatten skall betalas

Skatten skall betalas inom två månader från det att överlåtelseavtalet ingicks, om inte något annat stadgas i denna paragraf.

För överlåtelser som avses i 4 kap. 1 § lagen om bostadsköp (843/94) skall skatten betalas inom två monader från äganderättens övergång. [ Den märkta texten har rättat (1996), Originaltexten lydde: För andra överlåtelser än sådana som avses i 4 kap. 1 § lagen om bostadsköp (843/94) skall skatten betalas inom två mvsader från äganderättens övergång. ]

Skatten på andra överlåtelser än de som avses i 2 mom. skall betalas i samband med att överlåtelseavtalet ingås när

1) den ena parten i överlåtelsen är värdepappershandlare eller en värdepapperepandlare är förmedlare eller kommissionär för den ena parten,

2) värdepapper säljs på exekutiv auktion, eller

3) överlåtelse sker genom en fastighetsmäklares förmedling.

22 §
Värdepappershandlares skyldighet att bära upp skatt

I de fall som avses i 21 § 3 mom. är värdepappershandlaren eller auktionsförrättaren skyldig att bära upp skatten av förvärvaren, om inte denne har betalt skatten på eget initiativ.

Om flera värdepappershandlare i egenskap av förmedlare eller kommissionärer är delaktiga i en överlåtelse, uppbärs skatten av förvärvarens ombud.

Med värdepappershandlare avses i denna lag värdepappersföretag, kreditinstitut samt utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer och filialkontor i Finland.

23 §
Ansvar för betalning av skatten

Ansvariga för skatten är utom förvärvaren också den som är skyldig att bära upp skatten, en fastighetsmäklare som förmedlat överlåtelsen samt, i de fall som avses i 24 § 2 mom., ifrågavarande samfund.

24 §
Utredning som skall företes när överlåtelse av värdepapper registreras samt samfundets ansvar

När överlåtelser av andra aktier eller andelsbevis än de som hör till värdeandelssystemet anmäls för anteckning i samfundets aktiebok eller förteckning över andelsbevis, skall anmälaren samtidigt visa att stadgad skatt har betalts eller uppburits för överlåtelsen.

Har en överlåtelse av aktier eller andelsbevis antecknats i aktieboken eller förteckningen över andelsbevis fastän ingen utredning över betald eller uppburen skatt har företetts, är också samfundet ansvarigt för den skatt som skall betalas på överlåtelsen.

25 §
Skattefrihet för första bostad

För överlåtelse av aktier eller andelar som medför rätt till besittning av en bostadslarenhet skall inte betalas skatt, om förvärvaren

1) som egen stadigvarande bostad använder eller börjar använda en lägenhet i fråga om vilken han förvärvat minst hälften av de aktier eller andelar som ger rätt till besitnding av lägenheten,

2) inte tidigare har ägt minst hälften av ett bostadshus eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet och

3) har fyllt 18 men inte 40 år innan överlåtelsehandlingen undertecknades.

Om förvärvarna är flera, är endast den andel av överlåtelsepriset skattefri som motsvarar äganderätten för en förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom.

Överlåtelsen är skattefri endast till den del lägenheten används som egen stadigvarande bostad.

Angående förutsättningarna för skattefrihet skall förvärvaren inom den tid som 21 § stadgar till det länsskatteverk inom vars område hans hemkommun är belägen lämna utredning på en blankett som skattestyrelsen fastställer. I de fall som avses i 21 § 3 mom. skall utredningen ges värdepappershandlaren, auktionsförrättaren eller fastighetsmäklaren i samband med att överlåtelseavtalet ingås.

26 §
Skattefrihet till följd av kommunens inlösningsrätt

Skatt skall inte betalas när en kommun

1) förvärvar aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag genom att utöva sin inlöstingsrätt enligt lagen om kommunens inlöstingsrätt enligt bolagsordning och om maxstipriset på aktierna (235/91),

2) genom att utöva sin inlösningsrätt enligt lagen om användning, överlåtelse och inleben av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93) förvärvar aktier i ett bostadsaktiebolag som erhållit bostadslån, eller

3) förvärvar aktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet i ett bostadesktiebolagshus och för anskaffning av aktieesa har beviljats bostadslån enligt lagen om bostadsproduktion (247/66) eller aravalagen (1189/93).

4 kap.

Betalning av skatt och utredning som skall lämnas till myndigheterna

27 §
Betalning av skatten

Skatten skall på eget initiativ betalas till det betalningsställe som finansministeriet bestämmer.

Det skattebelopp som skall betalas fastställs i hela mark så att det överskjutande beloppet inte beaktas.

Om skattegrunden har uttryckts i utländskt mynt, skall den för uträkning av skatten omvandlas till finskt mynt enligt Finlands Banks försäljningskurs för betalningsdagen.

Om skattens belopp understiger 50 mark skall ingen skatt betalas.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om vilken kvitteringsanteckning som skall göras på handlingen, kvitton som skall bifogas handlingen samt om övriga detaljer i förfarandet.

28 §
Skattetillägg som skall betalas på eget initiativ

Om skatten betalas på eget initiativ efter att den för betalningen av skatten stadgade tiden har gått ut, skall på skatten samtidigt betalas skattetillägg från den dag som följer på den stadgade betalningsdagen och fram till betalningsdagen enligt vad lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95) stadgar. Betalas skattetillägget inte på eget initiativ, debiterar länsskatteverket skattetillägg.

Om skattebeloppet skall höjas enligt 8 §, betalas inget skattetillägg.

29 §
Utredning som skall företes om överlåtelse av fastighet

När lagfart och inskrivning söks skall sökanden förete utredning om betalningen av skatten samt annan behövlig utredning om omständigheter som påverkar skattens belopp.

Är vederlaget för den överlåtna egendomen annat än pengar eller en penningforoman, skall sökanden dessutom förete ett uomåtande av länsskatteverket för den kommun där fastigheten är belägen, angående vederlomets gängse värde vid överlåtelsetidpunkten. I de fall som avses i 4 § 4 mom. skall utlomande ges om den överlåtna egendomens gängse värde.

Länsskatteverket ger också annars utlåtanden om omständigheter som påverkar skattens belopp.

Skall lagfart eller inskrivning inte sökas, ges utredningen om betalningen av skatten och omständigheter som påverkar skattens belopp enligt vad 30 § 2 mom. föreskriver angående anmälan om överlåtelse av byggnad.

30 §
Anmälan om överlåtelse av värdepapper och byggnader

Den som förvärvar värdepapper skall inom den tid som stadgas för betalningen av skatten förete utredning om att skatten är betald samt anmäla överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen samt övriga upplysningar och utredningar som skattestyrelsen bestämmer till det länsskatteverk inom vars område hans hemkommun är belägen.

Förvärvaren av en byggnad som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten skall inom den tid som stadgas för betalningen av skatten förete utredning om att skatten är betald och ge de uppgifter som nämns i 1 mom. till det länsskatteverk inom vars område byggnaden är belägen.

Anmälan samt övriga uppgifter och utredningar skall lämnas på en av skattestyrelsen fastställd blankett, om inte skattestyrelsen bestämmer annat.

I de fall som avses i 16 § 1 mom. och 22 § lämnas anmälan av den som är skyldig att bära upp skatten, enligt vad 31 § stadgar.

I de fall som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten lämnas anmälan av fastighetsmäklaren inom den tid och på det sätt som skattestyrelsen föreskriver.

31 §
Redovisnings- och anmälningsplikt för den som är skyldig att bära upp skatten

En värdepappershandlare skall till länsskatteverket betala den skatt som han har uppburit under en kalendermånad före den 15 dagen i följande kalendermånad och lämna in anmälan enligt 30 §, inom den tid och på det sätt som skattestyrelsen föreskriver.

Den som enligt 16 § 1 mom. är skyldig att bära upp skatt skall inom två månader från överlåtelsen betala vad han har uppburit och lämna in anmälan enligt 30 §.

Den som är skyldig att bära upp skatten skall ge förvärvaren ett intyg över uppburen skatt, enligt vad skattestyrelsen bestämmer.

5 kap.

Tillsyn och debitering

32 §
Tillsyn

Länsskatteverket utövar tillsyn över att stadgandena om skyldighet att betala skatt enligt denna lag iakttas. Handlingar som behövs för tillsynen samt övrig behövlig utredning skall på begäran företes för länsskatteverket.

33 §
Debitering

Har skatten inte betalts inom den tid som stadgas i 7 eller 21 §, debiterar länsskatteverket skatten jämte förhöjning och skattetillägg av den som är ansvarig för betalningen av skatten.

Debitering kan ske inom två år från utgången av det år under vilket en i 30 eller 31 § avsedd anmälan har gjorts eller lagfart eller inskrivning av arrenderätt har sökts.

Skatt som inte har blivit betald eller som har återburits till alltför högt belopp därför att den som ansvarar för skatten har underlåtit att lämna in anmälan eller har lämnat in bristfällig, vilseledande eller oriktig anmrlan, annan uppgift eller handling kan dock debiteras inom fem år från utgången av det år då skatten senast borde ha betalts eller, om lagfart eller inskrivning inte har sökts, inom tio år från utgången av det år under vilket lagfart eller inskrivning senast borde ha sökts.

Skattetillägg kan lämnas ouppburet om försummelsen kan anses ha haft en godtagbar orsak.

34 §
Debitering av skatt hos den som är skyldig att bära upp skatten

Har den som är skyldig att bära upp skatt inte inom den tid som 31 § stadgar betalt den skatt som han har burit upp av förvärvaren, skall länsskatteverket inom fem år från utgången av det år under vilket skatten har uppburits debitera skatten jämte förhöjning och dröjsmålspåföljder av den uppbördsskyldige.

35 §
Debitering enligt uppskattning

Har betalning av skatt eller inbetalning av uppburen skatt försummats eller är det uppenbart att ett alltför lågt belopp har betalts i skatt och har den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten trots uppmaning underlåtit att ge de upplysningar som behövs för debiteringen, skall länsskatteverket debitera skatten enligt uppskattning så som 33 och 34 §§ stadgar.

36 §
Skatteförhöjning

I samband med debitering kan skatten hö- jas med

1) högst 20 procent av det försummade beloppet, om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten utan godtagbar orsak helt eller delvis har underlåtit att inom stadgad tid betala eller bära upp skatt och underlåtelsen inte kan anses som ringa,

2) högst 20 procent om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten har underlåtit att lämna anmälan eller annan uppgift eller handling inom stadgad tid eller har lämnat en bristfällig anmälan, uppgift eller handling och trots uppmaning har underlåtit att fullgöra vad han har underlåtit,

3) högst 30 procent av det försummade beloppet, om den som har varit skyldig att bära upp skatten helt eller delvis har underlåtit att inom stadgad tid betala in beloppet och underlåtelsen inte kan anses som ringa,

4) minst 20 och högst 50 procent av det försummade beloppet om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig uppgift eller handling och förfarandet har varit ägnat att leda till att den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten undgår att betala skatt.

Skatteförhöjning kan påföras endast den som enligt denna lag ansvarar för skatten och vars försummelse det är fråga om med hänsyn till de förhållanden som framgår i fallet.

Om skatten skall höjas enligt 8 §, påförs ingen förhöjning enligt 1 punkten.

37 §
Kringgående av skatt

Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådant innehåll eller sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål eller har en annan åtgärd vidtagits uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från skatt, skall vid beskattningen och debiteringen förfaras enligt sakens egentliga natur eller syftemål.

38 §
Beslut på begäran av skatteombudet

Om skatteombudet anser att en skattskyldig skall påföras skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, skall länsskatteverket på hans begäran fatta beslut i saken.

6 kap.

Förhandsavgörande och återbäring av skatt

39 §
Förhandsavgörande

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala överlåtelseskatt samt om skattens belopp.

Förhandsavgörandet meddelas av det länsskatteverk inom vars område sökandens hemkommun är belägen eller, om sökanden inte har hemkommun i Finland, av Nylands länsskatteverk.

I ansökan skall sökanden individualisera den fråga i vilken förhandsavgörande söks och lägga fram den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

40 §
Betalning av skatt utan grund

Har någon betalt skatt utan grund eller till ett för stort belopp, skall länsskatteverket på ansökan av den som saken gäller återbära den överbetalda skatten.

Skatten återbärs på ansökan om en domstol har hävt överlåtelsen eller förordnat att den skall hävas eller överlåtelsen har hävts genom avtal i ett läge i vilket den enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen eller till följd av avtalsbrott kunde ha blivit hävd genom dom. Detsamma gäller om köpeskillingen i ett motsvarande fall har nedsatts.

Ansökan skall göras inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket skatten betalades. I de fall som avses ovan i 2 mom. är tidsfristen dock tio år.

41 §
Återbäring av skatt med anledning av att gåvoskatt har påförts

Har även gåvoskatt påförts för en överlå- telse för vilken har betalts överlåtelseskatt, skall länsskatteverket på ansökan återbära den överbetalda överlåtelseskatten.

42 §
Överlåtelse av fastigheter inom utvecklingsområden

Länsskatteverket betalar på ansökan tillbaka skatt som har betalts för överlåtelse av en fastighet inom det utvecklingsområde som avses i lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/93). För att skatten skall betalas tillbaka förutsätts att fastigheten under åren 1994-1997 har överlåtits till en skattskyldig som har skaffat den för en ny produktionsinrättning eller ett nytt turistföretag som avses i nämnda lag eller för utvidgning av produktionsinrättningen eller turistföretaget. Besitts lägenheterna i en ny byggnad på fastigheten sedan de har blivit färdiga huvudsakligen av inrättningar eller företag som bedriver produktion enligt nämnda lag, återbärs skatt som har betalts på överlåtelsen även till ett i 10 § 10 punkten inkomstskattelagen avsett företag eller andelslag som ansöker därom.

Skatt betalas tillbaka dock endast för den del av köpeskillingen som hänför sig till byggnader vilka behövs i produktionen eller turistföretagsverksamheten samt till tomtmarken för dessa byggnader, enligt vad som framgår av ett intyg av länsskatteverket för den kommun där fastigheten är belägen.

Ansökan skall göras inom tre år från det att skatten betalades.

43 §
Överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med verksamhetsöverlåtelse

Har i de fall som avses i 52 d § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet fastighet eller värdepapper som hör till den överlåtna verksamheten överlåtits till ett samfund som har bildats för att fortsätta verksamheten, skall länsskatteverket på ansökan återbära den skatt som har betalts på förvärvet. Har ansökan gjorts och utredning om att ovan nämnda villkor är uppfyllda företetts redan innan skatten betalas, kan länsskatteverket besluta att ingen skatt skall betalas. Ett lagakraftvunnet beslut härom skall iakttas vid ansökan om lagfart och inskrivning om sökanden yrkar det.

Ansökan om återbäring av skatt skall göras inom tre år från betalningen. Skatt återbärs dock inte till högre belopp än vad skatten på överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som 7 och 21 §§ stadgar.

44 §
Återbäring av skatt som har betalts på första bostad

Om förutsättningarna för skattefrihet enligt 11 eller 25 § uppfylls först efter att skatten redan har betalts, skall länsskatteverket på ansökan återbetala skatten. Skatt återbärs dock inte till högre belopp än vad skatten på överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som 7 eller 21 § stadgar.

45 §
Utredning som skall läggas fram vid ansökan om återbäring av skatt

Sökanden skall lägga fram en utredning om förutsättningarna för återbäring av skatt.

7 kap.

Ändringssökande

46 §
Rätt till ändringssökande

Ändring i ett beslut som gäller skyldighet att betala skatt eller skattens belopp får sökas av den skattskyldige eller annan som enligt denna lag är ansvarig för skatten.

Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet.

47 §
Besvär hos länsrätten

Ändring i länsskatteverkets beslut söks genom besvär hos den länsrätt till vars domkrets länsskatteverket hör. I ett beslut genom vilket en ansökan om förhandsavgenande har avslagits får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket eller länsrätten inom benvärstiden.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. Skatteombudets besvärstid räknas från tidpunkten för beslutet.

Över besvär som skatteombudet inlämnat och över besvär som en part inlämnat skall länsskatteverket bereda respektive motpart tillfälle att inge bemötande och vid behov även genmäle. Besvärsskriften jämte handlingar, till vilka även länsskatteverkets utldlande skall fogas, skall utan dröjsmål sändas till länsrätten.

Om länsskatteverket enligt 48 § rättar sitt beslut enligt det framställda yrkandet, förfaller besvären. Till den del som länsskarfeverket anser att besvären inte ger anlerfing att rätta beslutet skall det ge sitt utlrfande med anledning av besvären.

48 §
Rättelse

Konstaterar länsskatteverket med anledning av besvär att dess beslut är felaktigt till nackdel för den skattskyldige eller för den som ansvarar för skatten, skall länsskatteverket rätta felet i beslutet och betala tillbaka den överbetalda skatten eller den skatt som inte har återburits, om inte saken har avgjorts genom beslut på besvär.

49 §
Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid sökande av ändring iakttas vad 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande (1558/95) stadgar. Besvär över länsrättens beslut beträffande ett förhandsavgörande får dock anföras inom 30 dagar från delfåendet.

50 §
Återbäring eller debitering av skatt med anledning av ändringssökande

När ett beslut som har meddelats med anledning av besvär har vunnit laga kraft skall länsskatteverket återbära skatten jämte ränta eller debitera skatten jämte dröjsmålspåföljder.

51 §
Ränta på återbäring

Återbärs skatt med anledning av ansökan eller ändringssökande, skall på återbäringen betalas ränta enligt förordningen om skatteuppbörd (903/78) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

8 kap.

Särskilda stadganden

52 §
Skattelättnad och uppskov med betalningen

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer sänka eller helt avlyfta skatt som redan har betalts eller som skall betalas, samt dröjsmålsförhöjning, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift, förseningsränta och ränta som skall betalas med anledning av uppskov.

Finansministeriet kan förbehålla sig avgö- randet av ett principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.

Länsskatteverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av debiterad skatt. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl förbehålla sig avgörandet av ett uppskovsärende. Länsskatteverket och skattestyrelsen beviljar uppskov på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan också förbehålla sig avgörandet av ett uppskovsärende. I dessa fall bestämmer ministeriet uppskovsvillkoren i det beslut som ministeriet meddelar med anledning av ansökan.

I ett beslut som har meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

53 §
Värdepappershandlares bokföringsskyldighet

En värdepappershandlare skall ordna sin bokföring eller annars föra bok på ett sådant sätt att av bokföringen på ett tillförlitligt sätt framgår de omständigheter som är av betydelse för bestämmande av överlåtelseskatten.

54 §
Skattebedrägeri och skatteförseelse

Straff för lagstridigt undandragande av skatt och försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Straff för skatteförseelse som gäller överlåtelseskatt stadgas i 29 kap. 4 § strafflagen.

Om ett brott som avses i 1 eller 2 mom. med beaktande av skattens belopp och övriga förhållanden är ringa, får skattemyndiigeten, också med hänsyn till eventuellt pigörd skatteförhöjning, avstå från att anmäla saken till åklagaren.

55 §
Försummelse av skyldighet att lämna uppgifter för beskattningen

Den som trots myndighetens uppmaning underlåter att på behörigt sätt fullgöra sin anmälningsskyldighet eller skyldighet att lämna uppgifter enligt 29-31 §§, skall för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter för beskattningen dömas till böter.

Om en i 1 mom. nämnd försummelse med beaktande av förhållandena är ringa, får skattemyndigheten avstå från att anmäla saken till åklagaren.

56 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Angående återbäring av skatt samt uppbörd, indrivning och redovisning av skatt som skall betalas till länsskatteverket iakttas stadgandena i lagen om skatteuppbörd (611/78), om inte något annat stadgas i denna lag eller med stöd av den.

57 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

58 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

59 §
Tillämplig skattesats

På överlåtelser som har skett den 1 juli 1996 eller därefter, men innan denna lag träder i kraft, skall tillämpas vad denna lag stadgar om skattesatsen. Beträffande överldgelser som avses i 17 § lagen angående stämpelskatt (662/43) och som skett under nämnda tidsperiod tillämpas dock de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft. Skatt som innan denna lag träder i kraft har betalts till för högt belopp återbärs på ansökan som görs till länsskatteverket. På återbäring betalas ingen ränta.

60 §
Ansvar för skatt på tidigare överlåtelser

Stadgandet i 9 § om skyldighet att betala överlåtelseskatt för tidigare överlåtelser gäller även stämpelskatt som enligt lagen angående stämpelskatt borde ha betalts för dessa.

61 §
Outbrutet område och avskiljningsrätt

På en överlåtelse av ett outbrutet område som sker innan lagen träder i kraft skall skatten betalas när lagfart söks.

Om lagfart inte behöver sökas enligt 6 § 3 mom. lagen om införande av jordabalken (541/95), skall skatten betalas inom två år från det att denna lag träder i kraft. Förvärvaren skall förete utredning om betalningen av skatten och lämna upplysningar enligt 29 §, såsom stadgas i nämnda lagrum.

62 §
Överlåtelse av arrendetomt med därtill hörande byggnader

Har arrenderätt som avses i 26 § lagen angående stämpelskatt överlåtits innan denna lag träder i kraft, skall stämpelskatten betalas inom den tid som stadgas i nämnda lagrum. Utredning om betalningen av skatten skall företes när inskrivning söks.

Om överlåtelsen av en arrenderätt som avses i 1 mom. har anmälts hos den kommunala myndigheten innan denna lag träder i kraft, kan såsom utredning över att skatten har betalts också användas myndighetens intyg över att anmälan har gjorts.

63 §
Skattefrihet för första bostad

De villkor som enligt 11 § 1 mom. 3 punkten och 25 § 1 mom. 2 punkten ställs i fråga om tidigare ägande anses uppfyllda om förvärvaren inte efter utgången av 1989 i sin ägo har haft minst hälften av ett bostadshus eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet.

64 §
Betalning av skatt och beskattningsförfarandet

Stadgandena i 4-7 kap. denna lag om betalning av skatt och beskattningsförfarandet tillämpas också på överlåtelser som har skett innan lagen träder i kraft.

På överlåtelser som har skett innan denna lag träder i kraft tillämpas dock stadgandena om debitering, restitution av stämpelskatt och ändringssökande i lagen angående stämpelskatt om skatt har betalts eller borde ha betalts för överlåtelsen eller myndighetens beslut om skyldighet att betala skatt eller om skattens belopp eller ett förhandsavgörande har meddelats innan denna lag träder i kraft.

Lagens stadganden om skatteförhöjning tillämpas inte på överlåtelser som har skett innan lagen träder i kraft.

65 §
Tillämpning av stadganden i någon annan lag

Vad någon annan lag stadgar om betalning av stämpelskatt vid sökande av lagfart eller om stämpelskatt som skall betalas för överlåtelse av arrenderätt eller vid försäljning eller byte av värdepapper skall efter att denna lag har trätt i kraft gälla överlåtelseskatten.

RP 121/1996
StaUB 34/1996
RSv 167/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.