929/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 20 §, sådan den lyder i lag av den 9 augusti 1968 (493/68),

ändras 32, 33 och 38 §§, 38 a § 2 mom., 39 a §, 42 § 3 mom., 43 § 1 mom., 80 § 2 mom., 95 § 1 mom., 97 §, 97 a § 2 mom., 100 § 3 mom., 101 §, 123 c § 2 och 4 mom., 128 §, 137 a § 1 mom., 138 § 1 mom. och 138 a § 2 och 4 mom.,

av dessa lagrum 32 och 38 §§, 38 a § 2 mom., 39 a §, 42 § 3 mom., 43 § 1 mom., 97 §, 97 a § 2 mom. och 137 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 17 augusti 1990 (696/90), 80 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 augusti 1978 (671/78), 95 § 1 mom. och 100 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 29 april 1966 (250/66), 101 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 24 juli 1981 (556/81), 123 c § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 19 september 1969 (626/69), 138 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 juni 1989 (557/89) samt 138 a § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 19 augusti 1994 (769/94), samt

fogas till 138 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 17 augusti 1990 och den 19 augusti 1994, ett nytt 5 mom. som följer:

32 §

Har fråga väckts om uppgörande eller ändring av en generalplan, kan miljöministeriet eller den regionala miljöcentralen, beroende på vilkendera myndigheten fullmäktiges beslut om antagande av stadsplanen skall underställas enligt 29 § 3 mom., utfärda byggnadsförbud för området för högst fem år. När miljöministeriet eller den regionala miljöcentralen inte har fastställt generalplanen eller en del av den, kan ministeriet eller miljöcentralen utfärda byggnadsförbud för området för högst fem år. Kommunen får av särskilda skäl förlänga de förbudstider som nämns i detta moment med högst fem år åt gången.

33 §

För ingående reglering och bebyggande av stad skall efter hand som utvecklingen det kräver en stadsplan uppgöras. Staden skall också övervaka att stadsplanerna är tidsenliga och vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade stadsplaner.

38 §

Stadsplanen antas av stadsfullmäktige. Fullmäktiges beslutanderätt kan i en instruktion överföras på stadsstyrelsen eller en nämnd i fråga om sådana stadsplaneändringar som inte skall anses vara väsentliga.

38 a §

Beslut om antagande eller ändring av stadsplanen underställs inte för generalplaneområdet i de fall då så har bestämts i beslutet om fastställande av generalplanen och inte heller om underställningsmyndigheten vid uppgörandet av planen har meddelat att underställning inte behövs.

39 a §

Tomtindelningen kan godkännas i samband med stadsplanen. I annat fall godkänns den av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsens beslutanderätt kan i en instruktion överföras på någon nämnd eller tjänsteinnehavare.

42 §

Byggnadsförbud enligt 2 mom. 3 eller 5 punkten är i kraft högst två år. Kommunen får likväl av särskilda skäl förlänga förbudets giltighetstid med högst två år åt gången.

43 §

I stadsplanen kan uppförande av nybyggnad förbjudas för högst tre år, om det är nödvändigt för tidsplaneringen av genomfgnandet av planen (byggnadsförbud). Kommgnen får av särskilda skäl förlänga förbudets giltighetstid med högst tre år åt gången.


80 §

Om upplåtelse av en gata eller en del därav till allmänt begagnande beslutar stadsstraelsen. Stadsstyrelsens beslutanderätt kan i en instruktion överföras på någon nämnd eller tjänsteinnehavare.


95 §

För tätbebyggelse och annat sådant område i en kommun där en ingående reglering av byggandet och annan användning av marken är påkallad, skall på åtgärd av kommunen efter hand som utvecklingen det kräver en byggnadsplan uppgöras. Kommunen skall även övervaka att byggnadsplanerna är tidsenliga och vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade byggnadsplaner.


97 §

Byggnadsplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslutanderätt kan i en instruktion överföras på kommunstyrelsen eller en nämnd i fråga om sådana byggnadsplaneändringar som inte skall anses vara väsentliga.

97 a §

Beslut om antagande eller ändring av en byggnadsplan underställs inte för generalplaneområdet i de fall då så har bestämts i beslutet om fastställande av generalplanen och inte heller om underställningsmyndigheten vid uppgörandet av planen har meddelat att underställning inte behövs.

100 §

Byggnadsförbud enligt 2 mom. 1 eller 3 punkten är i kraft högst två år. Kommunen får likväl av särskilda skäl förlänga förbudets giltighetstid med högst två år åt gången.

101 §

I stadsplanen kan uppförande av nybyggnad förbjudas för högst tre år, om det är nödvändigt för tidsplaneringen av genomförandet av planen (byggnadsförbud). Kommunen får av särskilda skäl förlänga förbudets giltighetstid med högst tre år åt gången.

123 c §

Innan uppgörandet av en strandplan inleds skall för kommunen för godkännande föreslås en kompetent person som anförtros planläggningen av det i förslaget nämnda området (strandplanläggare). I beslutet om godkännande av planläggaren skall även det område för vilket planen i fråga skall uppgöras åtminstone ungefärligen anges, om det inte tidigare bestämts med stöd av 123 b § 3 mom.


Vad som bestäms i 123 b § 4 mom. gäller på motsvarande sätt ovan i 2 mom. avsett beslut om bestämmande av det område som skall planläggas, dock så att kostnaderna för hörandet betalas av sökanden.


128 §

Om ett område för vilket byggnadsplan gäller blir en del av en stad som den 31 december 1976 var stad, skall planen fortfarande gälla till dess för området fastställts en stadsplan eller byggnadsplanen upphävts. En byggnadsplan som gäller i en stad kan även ändras av särskilda skäl.

Om ändring eller upphävande av en byggnadsplan enligt 1 mom. gäller vad som bestäms om stadsplan. På ändring av en byggnadsplan tillämpas i fråga om de förutsättningar och rättsverkningar som gäller planens innehåll vad som bestäms om byggnadsplan, men i övrigt i fråga om planläggningsförfarande, godkännande och fastställande vad som bestäms om stadsplan.

137 a §

Miljöministeriet kan i ärenden som nämns i 123 b § 3 mom. och 123 d § 1 mom. överföra sina befogenheter på den regionala miljöcentralen.


138 §

Beslut av byggnadsnämnden som meddelats enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser samt en stadsmyndighets beslut om godkännande av tomtindelning och beslut av en kommunal myndighet om upplåtelse till allmänt begagnande av gata eller byggnadsplaneväg får överklagas hos länsrätten. Besvärstiden är 14 dagar från delfåendet.


138 a §

Ändring i beslut som en kommunal myndighet har fattat med stöd av 5 a §, 123 c § 2 mom. och 132 § 2 mom. söks genom besvär hos miljöministeriet eller den regionala miljöcentralen enligt vad som bestäms om deras befogenheter i undantagslovsärenden. I övrigt skall vid sökande av ändring förvaltningsprocesslagen (586/96) iakttas.


Ändring i sådana beslut av en kommunal myndighet som gäller godkännande av gaturitningar eller ritningar över byggnadsplanevägar samt beslut som gäller åtgärdstillstånd enligt 124 a § söks genom besvär hos den regionala miljöcentralen. Besvär över den regionala miljöcentralens beslut anförs enligt vad som bestäms i 139 § 1 mom. I övrigt skall vid sökande av ändring kommunallagen iakttas.

Besvär över beslut av kommunen om förlängning av byggnadsförbud anförs hos den myndighet hos vilken beslut om planer överklagas. Över ett ärende som den regionala miljöcentralen avgjort i egenskap av besvärsmyndighet anförs besvär enligt vad som bestäms i 139 § 1 mom. I övrigt skall vid sökande av ändring kommunallagen iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

I fråga om ärenden som är anhängiga vid domstol eller fövaltningsmyndigheter när denna lag träder i kraft iakttas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

En byggnadsplan eller en ändring av en byggnadsplan som fastställts innan denna lag träder i kraft kan, efter att denna lag har trätt i kraft, träda i kraft på ett sådant område som den 1 januari 1997 blir en del av en i 128 § avsedd stad.

RP 211/1996
MiUB 6/1996
RSv 158/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.