926/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1539/92), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1992 samt genom lagar av den 13 februari 1987, den 14 juli 1989, den 21 december 1990, den 8 december 1994 och den 16 december 1994 (130/87, 661/89, 1164/90, 1105/94 och 1224/94), ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 51 e §, som följer:

6 §

På yrkande av den skattskyldige anses vid beskattningen inte såsom överlåtelse överlåtelsen av en fastighet för ett skyddsområde enligt lagen om naturskydd (71/23) till den del fastigheten byts mot en annan fastighet. Vid beskattningen av den fastighet som erhållits vid bytet anses såsom avdragbar anskaffningsutgift den vid beskattningen av den överlåtna fastigheten oavskrivna delen av anskaffningsutgiften.

8 §

Livförsäkringspremier är avdragbara endast då

1) försäkringens förmånstagare är den försäkrade arbetstagaren eller hans anhöriga enligt 34 § 2 mom. 2 punkten inkomstskarselagen, eller

2) ett samfund betalar premierna för en försäkring som tagits enbart i händelse av den försäkrades död, där förmånstagaren ärsamfundet och den försäkrade en arbetstagare vars arbetsinsats har mycket stor bstydelse för verksamheten. Sistnämnda prstier är dock inte avdragbara om premier betalas i större utsträckning eller de betalas under en kortare tid än vad upprätthållandet av försäkringsskyddet förutsätter när premstrna fördelas jämnt över hela försäkringspstioden.

51 e §

Om egendom som ingått i tillgångarna för ett utländskt samfunds fasta driftställe i Finland upphör att vara faktiskt knuten till detta fasta driftställe, räknas ett belopp som motsvarar egendomens sannolika överlåtelsepris som det fasta driftställets skattepliktiga inkomst.


Denna lag träder i kraft den 13 december 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997.

RP 83/1996
StaUB 30/1996
RSv 159/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.