925/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av 1 och 6 §§ lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2-4 mom. och 6 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 och 3 mom. i lag av den 21 december 1990 (1165/90) och 1 § 4 mom. i lag av den 30 december 1992 (1542/92) samt 6 § 2 mom. i lag av den 18 december 1995 (1573/95), som följer:

1 §

Stadgandena om bolag i denna lag tillämpas även på inhemska andelslag som betalar ränta på andelskapital och placeringsandelar, på inhemska sparbanker som betalar vinstampel på grundfondsandelar och ränta på placmpingar i tillskottsfonder, på ömsesidiga fömpäkringsbolag och försäkringsföreningar som betalar ränta på garantikapital, på pensionmptiftelser som betalar återbetalning enligt 45 § lagen om pensionsstiftelser (1774/95) och på pensionskassor som betalar återbmping enligt 83 a § lagen om försäkringskampor (1777/95).

Stadgandena om dividend i denna lag tillämpas även på ränta, vinstandel, återbetaing och återbäring som avses i 2 mom.

Stadgandena om dividendtagare i denna lag tillämpas även på dem som får ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. samt på ett sådant samfund med hemort i en stat tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ett fast driftställe i Finland till vilket de aktier som avkastar dividend faktiskt är knutna. Stadgandena tillämpas också på delägare i en sammanslutning som avses i inkomstskattelagen (1535/92), om den dividend som sammanslutningen får och den ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. anses vara skattepliktig inkomst för delägarna vid inkomstbeskattningen.

6 §

På förtäckt dividend enligt 29 § lagen om beskattningsförfarande och på internationell förtäckt vinstöverföring från bolaget till aktieägares förmån enligt 31 § i nämnda lag tillämpas vad som stadgas om den dividend som ett bolag har beslutat dela ut.


Denna lag träder i kraft den 13 december 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997. Lagens 1 § 2-4 mom., som gäller återbetalning, återbäring, petnionsstiftelser som betalar återbetalning, petnionskassor som betalar återbäring samt motnagare av återbetalning och återbäring enligt 45 § lagen om pensionsstiftelser och 83 a § lagen om försäkringskassor tillämpas dock redan vid beskattningen för 1996. Gottgötnlse i anslutning till återbetalning eller åtetnäring för skatteåret 1995 kan dock inte överskrida beloppet av de skatter som ptnörts pensionsstiftelsen eller pensionskassan för skatteåret 1995.

RP 83/1996
StaUB 30/1996
RSv 159/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.