924/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) 26 § 1 och 2 mom. och 27 § 6 mom., sådana dessa lagrum lyder i lag av den 29 december 1994 (1481/94), samt

fogas till 13 § ett nytt 5 mom. som följer:

13 §
Värdet av företagsförmögenhet

Om ett samfunds skatteår utgår den 30 september eller tidigare, anses vid tillämpningen av 1 mom. 4 punkten som beskattningsvärdet för samfundets fastigheter, byggnader eller konstruktioner samt värdepapper beskattningsvärdet för året före skatteåret.

26 §
Beskattningsvärdet för offentligt noterade aktier

Beskattningsvärdet för aktier i ett börsbolag som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89) eller för aktier som noteras vid annan i ovan nämnda lag avsedd offentlig handel som ordnas av fondbörsen är 70 procent av det gängse värdet med de undantag som anges i 2 mom.

Som skattepliktiga tillgångar för ett inhemskt dödsbo eller en fysisk person, som ensam eller tillsammans med make, förälder, barn eller barns bröstarvinge äger minst 10 procent av aktierna i ett i 1 mom. nämnt bolag, anses 30 procent av det gängse värdet av en aktie.


27 §
Beskattningsvärde för andra aktier

Som skattepliktiga tillgångar för ett inhemskt dödsbo eller en fysisk person, som ensam eller tillsammans med make, förälder, barn eller barns bröstarvinge äger minst 10 procent av aktierna i ett i denna paragraf avsett bolag som idkar näringsverksamhet, anses 30 procent av beskattningsvärdet av en aktie.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997. Lagens 26 § 1 mom. tillämpas dock första gången vid beskattningen för 1996.

RP 107/1996
StaUB 38/1996
RSv 180/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.