921/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 7 november 1975 innefattande reglemente för arbetspensionskassan (846/75) 10 § 3 mom. och

ändras 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 2 punkten, 5 § 3 mom. 1 punkten, 9 §, 10 § 2, 4 och 5 mom., 11 § 2 mom. och 20 §, av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 947/1995, som följer:

2 §

Medlemmarna utses för två kalenderår i sänder. Av synnerliga skäl kan en medlem befrias från sitt uppdrag under pågående mandattid.


3 §

Delegationen, som tillsätts av pensionsskyddscentralen, består av en ordförande, en viceordförande och sexton övriga medlemmar, av vilka åtta skall representera arbetsgivarna och åtta arbetstagarna. Deras arvode fastställs av pensionsskyddscentralen. För envar medlem, frånsett ordföranden och viceordföranden, skall utses en personlig suppleant.

För nominering av representanterna för arbetsgivarna och arbetstagarna skall pensionsskyddscentralen bereda de mest reprnsentativa centralorganisationerna inom de till arbetspensionskassans verksamhetskrets hnsande arbetsområdena tillfälle att inkomma med förslag till representanter. På motsvnsande sätt skall vederbörande statliga änsetsverk beredas tillfälle att utse sin kandnsat, ifall en representant för ämbetsverket i fråga skall utses till delegationen. Avgår en medlem eller suppleant före mandattidens slut, skall för den återstående tiden i hans ställe utses en ny medlem eller suppleant i ovan stadgad ordning.

4 §

På delegationen ankommer att


2) välja tio medlemmar i styrelsen samt suppleanter för dem;


5 §

Vid höstmötet:

1) förrättas vartannat år val av styrelsemedlemmar och suppleanter för dem;


9 §

Till styrelsen hör en av pensionsskyddscentralen förordnad ordförande och vice ordförande samt tio av delegationen valda övriga medlemmar som valts på förslag av de mest representativa centralorganisationerna inom de till arbetspensionskassans verksamhetskrets hörande arbetsområdena och av vilka fem skall representera arbetsgivarna och fem arbetstagarna. För envar medlem, frånsett ordföranden och vice ordföranden, skall utses en personlig suppleant. Avgår en medlem eller suppleant före mandattidens slut, skall för den återstående tiden i hans ställe utses en ny medlem eller suppleant. Medlemmarna och suppleanterna i styrelsen skall inneha särskild sakkunskap i fråga om de arbetsområden som omfattas av arbetspensionskassans verksamhetskrets.

10 §

Styrelsen har rätt att för ärendenas förberedande behandling tillsätta sektioner och anlita sakkunniga samt överföra i 1 mom. 1, 2, 5 och 8 punkten nämnda ärenden eller någon del av dem för avgörande i en sektion. Till medlemmar i en sektion kan utses även sakkunniga utanför styrelsen. För ärenden som nämns i 1 mom. 2 punkten tillsätter styrelsen en placeringssektion.


Medlemmarna i placeringssektionen utses bland de ordinarie medlemmar i styrelsen som representerar de arbetsområden som omfattas av arbetspensionskassans verksamhetskrets, eller bland deras personliga suppleanter. Föreligger behov att till placeringssektionen utse medlemmar utanför styrelsen, utser styrelsen dessa medlemmar på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för de i första meningen avsedda områdena.

Styrelsen kan ombetro en medlem eller arbetspensionskassans verkställande direktör eller en annan funktionär att handha i 1 mom. 1, 5, 7 och 8 punkten nämnda ärenden eller någon del av dem.

11 §

Styrelsen är beslutför då minst sex medlemmar är närvarande, bland dem antingen ordföranden eller vice ordföranden och åtminstone en representant för arbetsgivarna och en för arbetstagarna.


20 §

Arbetspensionskassan skall årligen inom två veckor efter bokslutets fastställande tillställa vederbörande ministerium en berättelse över sin verksamhet och ställning i enlighet med ett av ministeriet fastställt formulär.

Vederbörande ministerium har rätt att inom skälig tid få även annan skriftlig utredning om arbetspensionskassans verksamhet och det kan även på annat sätt granska arbetspensionskassans verksamhet. Pensionsskyddscentralen har samma rätt i fråga om uppgifter som avser pensioner och andra förmåner samt uppgifter om arbetsförhållande och andra uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 9 december 1996.

Förordningen tillämpas första gången vid valet av medlemmar i delegationen och styrelsen för den tvåårsperiod som börjar den 1 januari 1997.

Utan hinder av vad som i 4 § 2 punkten och 9 § i förordningen bestäms om det antal styrelsemedlemmar som delegationen väljer, skall delegationen för styrelsens första två-årsperiod välja 14 styrelsemedlemmar, av via sju skall representera arbetsgivarna och sju arbetstagarna, och suppleanter för dem.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.