912/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av och temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) 29 § 4 mom. samt temporärt 25 § 1 mom. och 30 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 25 § 1 mom. och 30 § 1 mom. i lag av den 22 december 1994 (1318/94) och 29 § 4 mom. i lag av den 21 november 1991 (1353/91), som följer:

25 §
Statsandelen för dagpenningarna och för förtjänststödets förtjänstdelar

Statsandelen är 54,5 procent av de dagpenningar som löntagarkassan eller företagarkassan har utbetalt med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt, dock så att statsandelen är 27 procent av de arbetslöshetsdagpenningar som utbetalas för permitteringstid.


29 §
Centralkassan för arbetslöshetskassorna

För tryggande av likviditeten kan centralkassan ha en konjunkturfond. Centralkassan har rätt att uppta inhemska lån i finska mark för att fullgöra sina skyldigheter.


30 §
Centralkassans andel av dagpenningarna och av förtjänststödets förtjänstdelar

Centralkassan betalar till en arbetslöshetskassa som är berättigad till full statsandel 40 procent av de arbetslöshetsdagpenningar som en arbetslöshetskassa har utbetalt med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och en löntagarkassa har utbetalt med stöd av 16 a § i samma lag, dock så att centralkassans andel är 67,5 procent av de arbetslöshetsdagpenningar som utbetalas för permitteringstid. Stödavgift betalas dock inte för sådana dagpenningar för vilka arbetslöshetskassan inte har rätt till statsandel. Då statsandelen har sänkts enligt 24 §, sänks stödavgiften i samma proportion.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Lagens 25 och 30 §§ gäller till utgången av 1997.

RP 169/1996
ShUB 26/1996
RSv 152/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.