898/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om temporär ändring av 66 § läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 66 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 8 mars 1993 (248/93), ett nytt 3 mom. som följer:

66 §

Från sjukhusapotek och läkemedelscentraler med ett sjukvårdsdistrikt eller en sjukhussamkommun som huvudman kan utan vederlag överlåtas läkemedel som avses i statsrådsbeslut som utfärdats med stöd av 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997.

Med avvikelse från 4 § och 6 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna (688/92), höjs kommunernas statsandelar för social- och hälsovården 1997 med det totala beloppet av de tilläggskostnader som åsamkas kommunerna vid ikraftträdandet av demka lag.

RP 167/1996
ShUB 25/1996
RSv 143/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.