896/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/46) 2 § 1 och 2 mom., 6 § och 8 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag av den 4 december 1981 (831/81), 2 § 2 mom. i lag av den 14 januari 1983 (59/83), 6 § i lag av den 25 januari 1993 (36/93) och 8 § 1 mom. i lag av den 31 december 1987 (1281/87), som följer:

2 §

Apoteksavgift betalas enligt apotekets omsättning sedan mervärdesskatten avdragits från den.

Från omsättningen för ett filialapotek avdras en tredjedel, dock minst 300 000 mark och, om filialapotekets omsättning är mindre än 300 000 mark, hela omsättningen innan filialapotekets omsättning adderas till apotekets omsättning för fastställande av apoteksavgiften. Detta gäller inte ett filialapotek vars omsättning fem år efter det år det inrättades motsvarar minst hälften av medelvärdet av föregående års omsättning för de privata apoteken i landet.


6 §

Apoteksavgiften inbetalas på postgiro till länsstyrelsen i en eller flera rater så som läkemedelsverket bestämmer. Apoteksavgiften för Helsingfors universitetsapotek inbetalas till Helsingfors universitet. Läkemedelsverket skall före den 1 juli året efter det för vilket avgiften fastställts till länsstyrelsen sända en förteckning över de apoteksavgifter som skall inbetalas i länet.

8 §


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 118/1996
ShUB 19/1996
RSv 129/1996Rådets direktiv 83/189/EEG; EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8, ändr. 88/182/EEG; EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75, ändr. 94/10/EG; EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.