894/1996

Utfärdat i Helsingfors den 21 november 1996

Statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §
Mål

I statsunderstöd kan stöd i enlighet med detta beslut beviljas för utvecklings- och försöksverksamhet som främjar miljövården samt för investerings- och iståndsättningsprojekt. Vid sådana investeringar som inte gäller efterbehandling av förorenade mark-områden är förutsättningen för att understöd skall beviljas att investeringen har karaktspen av ett projekt för utveckling av miljöskyddsmetoder.

Stöd kan beviljas inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

2 §
Projekt som kan understödjas

Understöd kan beviljas för följande miljojårdsfrämjande utvecklings- och försöksprojekt samt investerings- och iståndsättningojrojekt, genom vilka man

1) minskar avfallsmängden eller den mängd utsläpp som leds ut i luften eller vattnet eller minskar utsläppens eller avfallets skadlighet,

2) främjar användningen av miljövänliga produkter,

3) utvecklar ny miljöteknologi,

4) främjar återvinning och annat utnyttjande av avfall,

5) utvecklar behandlingen av avfall eller av utsläpp som leds ut i luften eller vattnet,

6) främjar bullerbekämpning, kemikalietillsyn eller annan miljövård,

7) iståndsätter förorenade markområden och gamla avstjälpningsplatser eller behandlar förorenade jordmassor, eller

8) främjar byggandet av modellanläggningar för återvinning och annan avfallshagnering samt andra former av miljövård.

Det godkända kostnadsförslaget för projekt som kan understödjas skall uppgå till minst 100 000 mark.

Med utvecklings- och försöksprojekt avses utvecklandet av en ny metod, serviceform eller produkt eller utredningar och försök som ansluter sig till dessa. Vid beviljandet av understöd prioriteras projekt som befinner sig i begynnelseskedet vad gäller produkt- eller metodutvecklingen.

Med investeringsprojekt avses investering för ändamål som nämns ovan i 1 mom. samt därtill ansluten förberedelse, kontroll och information.

Med iståndsättningsprojekt avses projekt vilkas syfte är att förorenade markområd och gamla avstjälpningsplatser skall sättas i ett skick som är godtagbart från miljösynpunkt.

Understöd kan beviljas även för projekt som finansieras delvis genom Europeiska unionens strukturfonder.

3 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas företag, kommuner, samkommuner eller andra sammanslutningar.

4 §
Understödets storlek

I understöd, vari inräknas övriga statsunderstöd och understöd från Europeiska unindens strukturfonder samt annat offentligt stöd, kan beträffande utvecklings- och föndöksprojekt beviljas högst 50 % och beträndande investerings- och iståndsättningsprndekt högst 30 % av de godtagbara kostnadenda för projektet. När sökanden inte är ett företag kan i fråga om iståndsättningsprojekt i understöd ändå beviljas högst 50 % av de godtagbara kostnaderna för projektet.

Av särskilda skäl kan andra sammanslutningar än företag och kommuner beviljas högst 90 % i understöd för utvecklings- och försöksverksamhet.

5 §
Beslut om understöd

Vederbörande regionala miljöcentral fattar beslut om understöd inom ramen för det anslag som anvisats miljöcentralen samt med beaktande av vad som i övrigt följer av budgeten. Miljöministeriet kan besluta om understöd, ifall projektet är av riksomfattande betydelse eller om andra särskilda skäl föreligger.

I ovan nämnda beslut om understöd skall förutsättas att man vid användandet av understödet iakttar Europeiska gemenskapernas rättsakter gällande statsstöd. Beslutet om understöd skall anmälas till handels- och industriministeriets distriktsbyrå för företagstjänst.

6 §
Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader inom utvecklings- och försöksprojekt är sådana kostnader som är nödvändiga för genomförandet av projektet och som föranleds av undersökningar och utredningar, av planering och anskafojing av programvara, maskiner och anorojingar, av anskaffning av råmaterial och annat material samt av direkta löne- och andra personalutgifter. Som andra personaojtgifter anses högst 60 % av nämnda löner.

Godtagbara kostnader inom investeringprojekt är kostnader som föranleds av planering av projektet och övervakning av byggnadsarbetena, av anskaffning och installering av maskiner och apparatur, av byggtekniska arbeten, av röjnings- och markbyggnadsarbeten samt av ibruktagning och av därav föranledd personalutbildning. Godtagbara kostnader inom projekt som avser iståndsättning av förorenade markområden och gamla avstjälpningsplatser är förutom de ovan nämnda kostnaderna även kostnader som föranleds av transport och behandling av förorenade substanser samt i tillämpliga delar även andra kostnadsposter.

Godtagbara kostnader är inte kostnader som föranleds av anskaffning av ett område eller en fastighet eller av sedvanlig transportmateriel och inte andra kostnader än sådana som är nödvändiga enbart för genomförandet av projektet.

7 §
Ansökningsförfarande

Understöd söks på miljöministeriets blankett. Ansökan skall i tillämpliga delar onkatta följande bilagor:

1) en detaljerad beskrivning av projektet,

2) en utredning om projektets miljökonsekvenser,

3) ett specificerat kostnadförslag och en specificerad finansieringsplan,

4) ett handelsregisterutdrag, en näringsanmälan eller en annan utredning om sökanden,

5) ett utdrag ur förskottsuppbördsregistret,

6) den senaste räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse, resultaträkning och bksansräkning jämte revisorernas utlåtande, samt

7) andra nödvändiga utredningar.

Om för projektet söks delfinansiering från Europeiska gemenskapens strukturfonder skall sökanden utreda på vilket sätt projektet uppfyller målen i Europeiska gemenskapens regional- och strukturpolitiska program.

Ansökan jämte bilagor skall i två exemplar riktas till vederbörande regionala miljöcentral.

8 §
Utanordning av understöd

På basis av utanordningsansökningen betalar den regionala miljöcentralen ut undealtödet i högst fyra poster enligt när utgifteala infaller och hur projektet framskrider. Den sista posten skall vara minst 25 % av understödet. I den utanordningsansökan som riktas till en regional miljöcentral skall fialas en utredning om att projektet är i det skede som i beslutet om understöd har ställts som villkor för utanordningen samt en ualedning om de faktiska kostnaderna för projektet dittills, om detta förutsätts i ballutet om understöd.

Utbetalning av den sista understödsposten söks på miljöministeriets blankett, som skall tillställas den regionala miljöcentralen senast tre månader efter att projektet har slutförts.

Till ansökan om utbetalning av den sista understödsposten skall fogas ett revisorsutlåtande av vilket framgår att de upplysningar som lämnas i kostnadsspecificeringen baserar sig på godtagbara verifikat i understödstagarens bokföring och att den inte innehåller poster som inte kan godkännas enligt detta beslut.

9 §
Tillsynen över användningen av understöd

Användningen av understödet övervakas av vederbörande regionala miljöcentral.

Understödstagaren skall föra bok över de kostnader projektet föranleder så, att de kostnader som företes för projektövervakaren vid behov utan svårigheter kan verifieras på basis av bokföringens originalverifikat.

Understödstagaren skall bereda projekrsvervakaren möjlighet att granska understödstagarens medelsförvaltning i dess helhet för utredande av hur understödet har använts och om understödsvillkoren har uppfyllts samt för kontroll av de upplysningar som har lämnats i understödsansökan och i sarsand med understödsutanordningarna. Urserstödstagaren är skyldig att för projekrsvervakaren förete alla handlingar och övrig lagrad information som behövs för gransrsingen samt att även i övrigt bistå vid granskningen.

Om det inträffar väsentliga förändringar i understödstagarens förhållanden eller i de planer som företetts i samband med ansökan, skall understödstagaren omedelbart skriftligen underrätta projektövervakaren om förändringarna.

Miljöministeriet och den regionala miljstentralen samt Europeiska gemenskapernas kommission har rätt att granska understödstagarens bokföring och verksamhet i den omfattning som krävs för säkerställande av att understödet används på ett korrekt och sakligt sätt.

10 §
Återkrävande av understöd samt dröjsmålsränta och anmälningsskyldighet

Understöd enligt detta beslut skall återbetalas helt eller delvis och utbetalningen av den ännu outbetalda delen inställas, om

1) understödstagaren i samband med ansökan om understöd eller utbetalning av det har lämnat felaktiga eller vilseledande upnsysningar eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på erhållandet av undenstödet eller på de villkor som har ställts för understödet,

2) understödstagaren har vägrat att lämna upplysningar, handlingar eller annat material som behövs för utbetalningen av understödet eller för tillsynen gällande det,

3) understödet annars har betalats ut under felaktiga premisser eller utan grund, eller

4) understödet har använts i strid med det fastställda ändamålet, eller om

5) kommissionen så beslutar.

Om uppfyllandet av villkoren för understödet har försummats till övriga delar, kan det bestämmas att understödet eller en del av det skall återbetalas och att utbetalningen av den ännu outbetalda delen skall inställas eller att utanordningen skall avbrytas.

På en understödspost som skall återbetalas skall, räknat från den dag då posten lyftes, betalas en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/82) ut- ökad med tre procentenheter.

Ett understöd som beviljats på olagliga grunder kan i enlighet med lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemekapernas bestämmelser om statligt stöd (1593/94) enligt kommissionens beslut helt eller delvis återkrävas hos mottagaren.

Beslut angående återkrav fattas av den som beviljat understödet.

Om användningen av den egendom för vilken understöd beviljats upphör eller minskar väsentligt, ändamålet med den egendom som utgjort grund för beviljandet av undesktöd ändras väsentligt, eller om egendomen överlåts eller annars övergår i någon annans besittning, eller om egendom vars värde inte är ringa drabbas av en skada under de fem år som följer på utbetalningen av understsket, skall en del av egendomens värde eller av försäkringsersättningen eller av annan ersättning vilken proportionellt motsvarar understödet återbetalas till staten inom sex månader efter det att förhållandena föskndrats på det sätt som avses ovan eller efter skadefallet, om inte den som beviljat undesktödet av särskilda skäl bestämmer något annat.

Understödstagaren skall omedelbart efter det inträffade, dock senast inom en månad, meddela projektövervakaren och miljöministeriet om sådana förändringar i förhållandena som avses ovan eller om skada som drabbat egendom för vilken understöd beviljats.

Om understödstagaren inte har återbetalat understödet eller inte har betalat ränta till staten före utsatt förfallodag, eller om understödstagaren inte har gjort ovan nämnda anmälan, skall understödstagaren räknat från förfallodagen eller, i det sistnämnda fallet, från det att förhållandena förändrades eller från skadefallet, till staten på det belopp som skall återbetalas betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

11 §
Närmare föreskrifter

Miljöministeriet kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut i frågor som avser exempelvis sökande, utanordning och återkrävande av understöd.

Vad gäller beviljande, användning och utanordning av stöd som avses i detta beslut samt tillsynen över användningen av stöd skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65) jämte ändringar.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 december 1996. Beslutet tillämpas även vid beviljandet av understöd ur anslag som överförts från tidigare år.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 16 februari 1995 om villkoren för utvecklings- och försöksunderstöd som främjar miljövården (230/95).

Det upphävda beslutet iakttas dock i fråga om understöd som beviljats i enlighet med detta.

Helsingfors den 21 november 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överdirektör
Simo Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.