892/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av 1 § köpvittnesförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 1 mom. 1 punkten köpvittnesförordningen av den 28 december 1979 (1080/79), sådan den lyder i förordning 1084/1994, som följer:

1 §
Köpvittnen

Offentliga köpvittnen är

1) på tjänstens vägnar mantalsskrivare, länsman, notarius publicus, polischef, häradsfogde, häradsåklagare, landskapsåklagare, landskapsfogde, lantmäteribyrås lantmäterrairektör, överingenjör, lantmäteriingenjör, lantmäteritekniker och landsbygdsnäringraistrikts lantmäteriingenjör ävensom kommraal fastighetsingenjör och tekniker som förardnats att handha fastighetsförrättningar samt i utlandet tjänsteman vid finsk brakickning och finsk konsul, oberoende av var fastigheten är belägen, ochDenna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.