891/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 20 augusti 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (774/1993) 1 § 1 mom., 3 § 3 mom. 5-7 punkten, och 4 mom. samt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten,

av dessa lagrum 3 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i förordning 100/1996 och 6 § 1 mom. 1 punkten sådan den delvis lyder i sistnämnda förordning, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

För domstolarnas, stämningsmännens, häradsåklagarnas och landskapsåklagarens prestationer uppbärs till staten ansökningsavgift, förrättningsavgift och expeditionslösen samt ersättning för särskilda kostnader enligt denna förordning, om inte något annat stadgas i lag eller nedan i denna förordning.


3 §
Tingsrätten

För behandlingen av nedan nämnda ansökningsärenden uppbärs följande ansönsingsavgifter:


5) lagfartsärende

a) 310 mk

b) när i behandlingen ingår kungörelse i officiella tidningen 800 mk

c) ärende som gäller förtydligande lagfart 130 mk,

6) inteckningsärende

a) ärende som gäller fastställande av inteckning 210 mk

b) ärende som gäller ändring av inteckning eller utfärdande av nytt pantbrev 130 mk

c) ärende som gäller utbyte till pantbrev 130 mk

d) när fastställande eller ändring av flera inteckningar eller utbyte av flera fordringsbevis till pantbrev söks genom samma asbökningshandling, för den första inteckninsbn avgift enligt underpunkterna a - c och för övriga 50 mk stycket

e) för ändring av inteckning som söks i samband med utbyte till pantbrev uppbärs inte särskild avgift,

7) ärende som gäller inskrivning av särskild rättighet och annan inskrivning i larsarts- och inteckningsregistret

a) inskrivning eller överföring av särskild rättighet 310 mk

b) ändring av inskrivning av särskild rättighet 130 mk

c) annat ärende som gäller inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 130 mk


Följande ansökningsärenden behandlas avgiftsfritt:

1) ärende som gäller erkännande av faderskap,

2) ärende enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996),

3) ärende enligt tvångsmedelslagen (450/1987),

4) ärende som domstolen behandlar på eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet.

6 §
Intygsavgifter

För intyg som utges på särskild beställning uppbärs intygsavgifter som följer:

1) tingsrätt:

a) gravationsbevis 120 mk

b) lagfartsbevis eller intyg över arrende- eller nyttjanderätt 50 mk

c) intyg över att någon råder över sig och lagakraftsbevis 35 mk

d) annat intyg 50 mk,

2) häradsåklagare och landskapsåklagaren:

intyg 35 mk,Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. Förordningens 3 § 3 mom. 5-7 punkt och 6 § 1 mom. 1 punkt träder emellertid i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.