889/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § och den punkt som gäller tingsrätter i 3 § 1 mom. lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 22 december 1995 (1651/95), samt

fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom sistnämnda lag, en ny 7 a-punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

För domstolarnas, stämningsmännens samt häradsfiskalernas och landskapsåklagarnas prestationer uppbärs avgifter till staten enligt denna lag. Vid Ålands förvaltningsdomstol uppbärs avgifter på samma grunder som vid länsrätten.

3 §
Rättegångsavgift

För behandling av tviste-, brott-, underställnings- och fullföljdsmål och mål som gäller extraordinärt ändringssökande samt för behandling även av annat lagskipningsmål vid länsrätt och vattendomstol uppbärs rättegångsavgift som följer:

Domstol mk


tingsrätten - brottmål och fullföljdsmål enligt utsökningslagen 350


7 §
Befrielse från betalningskyldighet

Befriade från att betala avgifter enligt denna lag är


7 a) ändringssökande i tingsrätten, om tingsrätten ändrar utmätningsmannens beslut till ändringssökandens fördel,Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 182/1996
LaUB 12/1996
RSv 153/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.