887/1996

Lag om ändring av lagen om stämningsmän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom., 2 § samt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen den 27 juni 1986 om stämningsmän (505/86),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 2 § i lag av den 18 december 1992 (1435/92) och 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lag av den 16 december 1994 (1263/94), som följer:

1 §
Stämningsmän

Stämningsmän på tjänstens vägnar är förmännen för stämningsmännen, stämningsmännen och de biträdande utmätningsmännen.


2 §
Stämningsmännens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för stämningsman som är anställd vid en domstol utgörs av domkretsen och för biträdande utmätningsman vederbörande härads exekutionsverk eller häradsämbetes utsökningsavdelnings verksamhetsområde. För tjänsteman som enligt 6 § är berättigad att verkställa stämning och delgivning är verksamhetsområdet det ämbetsdistrikt inom vilket han är behörig i sin huvudsyssla.

6 §
Andra som har rätt att verkställa delgivning

Berättigad att, så som stämningsman, verkställa stämning och delgivning är

1) polisman, allmän åklagare, utmätningsman, notarius publicus samt gränsbevakningsman,

2) tjänsteman som har förordnats härtill av domstol eller chefen för polisinrättning och som är anställd vid domstolen eller polisinrättningen,Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.