885/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om notarius publicus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 och 2 §§ lagen den 9 juni 1960 om notarius publicus (287/60),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § ändrad genom lagar av den 16 december 1977, den 6 augusti 1982 och den 18 december 1992 (956/77, 604/82, 1420/92), samt 2 § ändrad genom nämnda lag av den 16 december 1977 som följer:

1 §

Chefen för en magistrat och en av honom förordnad tjänsteman vid magistraten samt chefen för ett häradsämbete och en av honom förordnad tjänsteman vid häradsämbetet är notarius publicus. Den som förordnas till notarius publicus skall uppfylla behörighetsvillkoren i 2 §. Finns vid magistraten flera innehavare av en tjänst som notarius publicus, bestäms deras uppgifter i magistratens arbetsordning.

Vid en magistrat kan finnas tjänster som notarius publicus. En sådan tjänst kan varakombinerad med en tjänst för vilken behörighetsvillkoret är juris kandidatexamen.

I landskapet Åland är de av länsstyrelsen förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen som uppfyller behörighetsvillkoren i 2 § samt landskapsåklagaren och landsfogden notarius publicus.

2 §

Behörighetsvillkor för en tjänst som notarius publicus är juris kandidatexamen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

En tjänsteman vid magistraten som har utnämnts till en häradsskrivartjänst innan detna lag har trätt i kraft kan utan hinder av 1 och 2 §§ fungera som notarius publicus.

RP 182/1996
LaUB 12/1996
RSv 153/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.