882/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av förordningen om patientskadenämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordning den 22 december 1993 om patientskadenämnden (1488/93) 4 § 1 mom. och 13 § som följer:

4 §

Patientskadenämnden har åtta medlemmar och sexton suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna utses av statsrådet, som samtidigt förordnar en av medlemmarna till ordförande och två till viceordförande.


13 §

Nämndens ordförande, sekreterare med uppdraget som huvudsyssla och läkarsekreterare med uppdraget som bisyssla har tiletammans rätt att avgöra ett ärende

1) som är av ringa betydelse,

2) som gäller en angelägenhet i fråga om vilken nämnden har hävdvunnen praxis, eller

3) om det är uppenbart att en rekommendation om ersättning inte kan ges.

Om avgörandet i ett ärende som nämns i 1 mom. inte i väsentlig grad är beroende av en medicinsk fråga, har nämndens ordförande och sekreterare med uppdraget som huvudsyssla rätt att avgöra ärendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.