880/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Förordning om ändring av polisförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i polisförordningen den 8 september 1995 (1112/1995) 1 § 2 mom. 1 punkten, 4 §, 5 § 2 mom., 6 § 3 mom. och 20 § 2 mom., som följer:

1 §

Polismän är:

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polis- överinspektör, länspolisråd, polisinspektör, länsöverkommissarie, länskommissarie, polischef, biträdande polischef, länsman, föreståndare för administrativ avdelning, föreståndare för tillståndsbyrå, chefen för centralkriminalpolisen, biträdande chef för centralkriminalpolisen, byråchef vid centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen, avdelningschef vid skyddspolisen, överinspektör och inspektör vid skyddspolisen, föreståndaren för polisinstitutet, föreståndaren för polisskolan, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie, kommissarie och lärare med tjänsteexamen för polisbefäl, vilka samtliga hör till polisbefälet,


4 §

Chef för en personalen inom en polisenhet som hör till den lokala polisen är polischefen eller länsmannen, om inte något annat stadgas eller bestäms om ledningsförhållandena.

En polisman som har förordnats till fältchef för en polisenhet som hör till den lokala polisen är förman för den tjänstgörande personal inom den lokala polisen som inte hör till befälet samt för en polisman som utför samma uppgift, men hör till en riksomfattande enhet, om inte något annat har bestämts om ledningsförhållandena.

Inom den lokala polisen eller en polisenhet som hör till en riksomfattande enhet inom polisen är en polisman som har förordnats till patrullchef eller gruppchef förman för två eller flere polismän som utför samma uppgift, om inte något annat har bestämts om ledningsförhållandena.

Vid polisens alarmeringscentraler bestämmer jourhavande om utförande av polisuppgifter som anmälts till alarmeringscentralen samt om andra omedelbara åtgärder i anslutning därtill, om inte annat har bestämts om ledningsförhållandena.

5 §

Av särskilda skäl kan polisens högsta ledning i fråga om hela landet, polisens länsledning i fråga om den polispersonal som är placerad inom länet samt polischefen eller länsmannen i fråga om personalen vid den enhet inom den lokala polisen som lyder under honom ge order om tillfälliga ledningsförhållanden för polisens personal på det sätt som situationen kräver.

6 §

Om en situation förknippad med polisverksamhet på grund av förföljande av en person eller av andra orsaker förflyttas från ett härad till ett annat, leds polisens åtgärder av den polisenhet som först inlett verksamheten tills något annat bestäms om ledningsförhållandena.

20 §

Ändring i ett beslut enligt 1 mom. får sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/96).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.