877/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av 7 a och 8 §§ lagen om vissa regleringar av vattenägor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 a § 2 mom. och 8 § 2 mom. lagen den 11 januari 1980 om vissa regleringar av vattenägor (31/80),

av dessa lagrum 7 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 5 november 1993 (931/93), som följer:

7 a §

Om endast lägenheter i en sådan by som inte äger något vattenområde har fiskat på ett visst vattenområde, inlöses detta vattenområde till samfällt område för de lägenheter i byn vilkas ägare yrkar inlösen. Lägenheterna erhåller andel i det inlösta området i förhållande till sin markareal, om inte ägarna till lägenheterna avtalar något annat.


8 §

Med avvikelse från vad som stadgas ovan kan tillandning och vattenområde, som avses i denna lag, vid reglering av vattenägor inlösas till kommunen, om kommunen med stöd av byggnadslagen (370/58) har rätt att inlösa området utan särskilt tillstånd, eller om kommunen erhållit i byggnadslagen avsett tillstånd att inlösa området. Till kommunen inlöst område skall bildas till lägenhet, såvida inte på området förrättats i 45 § fastighetsbildningslagen (554/95) avsedd mätning av allmänt område.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Har vid en förrättning som inte är slutförd då lagen träder i kraft redan fattats beslut enligt 7 a § 2 mom. om grunden för bestämmande av andelar, iakttas vid förrättningen i fråga om grunden för bestämmande av en andel vad därom gäller när denna lag träder i kraft.

RP 113/1996
JsUB 11/1996
RSv 149/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.