876/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av fastighetsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3, 4 och 15 §§ i fastighetsregisterlagen av den 16 maj 1985 (392/85), av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 8 mars 1991 (504/91), som följer:

3 §

Över fastigheter och andra registerenheter förs fastighetsregister kommunvis.

Lantmäteribyrån beslutar på ansökan av kommunen eller på eget initiativ om ändring av byindelningen och av namnet på en registerby, samt på ansökan av en registerenhets ägare om ändring av registerenhetens namn.

4 §

Varje registerenhet skall ha en fastighetsbeteckning som skiljer sig från andra. Genom förordning stadgas om vad fastighetsbeteckningen skall bestå av.

En fastighetsbeteckning ges och ändras av den som för fastighetsregistret. Ett sådant beslut om ändring av en fastighetsbeteckning som innebär ändring av en registerenhets grupp- eller enhetsnummer skall delges den som äger eller besitter registerenheten. Om en registerenhet ägs gemensamt av flera eller om ändringen av ett grupp- eller enhetsnummer gäller fastigheters samfällda område, kan delgivningen ske till någon av dem som äger eller besitter registerenheten eller till någon av delägarna i det samfällda området.

15 §

Lantmäteriverkets centralförvaltning meddelar vid behov föreskrifter och anvisningar om det förfarande som skall iakttas i fråga om fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 112/1996
JsUB 10/1996
RSv 148/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.