874/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) 24 §, sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1340/90), och

ändras 1 § 1 mom., 3 §, 14 § 1 mom. och 15 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 18 decmber 1995 (1543/95), 3 § i lag av den 18 februari 1994 (132/94), 14 § 1 mom. i lag av den 30 december 1992 (1547/92) och 15 § ändrad genom lagar av den 4 juli 1980 och den 8 december 1994 (526/80 och 1113/94), som följer:

1 §

Uppbörd, indrivning, återbäring och redovisning av statsskatt, kommunalskatt, iovomstskatt för samfund, kyrkoskatt, den föoväkrades sjukförsäkringspremie, skogsvårdovvgift, arbetsgivares socialskyddsavgift, skatt på arv och gåva, mervärdesskatt, omsätovingsskatt, skatt på vissa försäkringspremier samt förskott, annan prestation och föovkottsinnehållning som erläggs genom föovkottsuppbörd skall verkställas så som staovas i denna lag.


3 §

Statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie uppbärs gemensamt som en enda skatt för skapbeåret.

14 §

Till staten, kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten redovisas månatligen dem tillkommande belopp av de influtla förskottsinnehållningarna. Vederbörande ministerium fastställer för varje skatteår stlana relativa andelar för uppdelningen av förskottsinnehållningarna i statsskatt, kotlunalskatt och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie (skattetagargruppernas utdelning) enligt vilka skattetagargruppernas motsvarande andelar beräknas utfalla vid beskattningen för skatteåret. Vederbörande ministerium fastställer även beräkningsgrutlerna för de andelar enligt vilka den del av förskottsinnehållningarna som har fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt beräknas fördela sig mellan kommunerna och församlingarna (kommunernas och fötlamlingarnas utdelning). Om de grunder som skall iakttas vid fastställandet av skattlagargruppernas, kommunernas och försatlingarnas utdelning stadgas genom förortling.


15 §

Förskott som skall betalas vid uppbörd, den debiterade förskottsinnehållning som influtit, komplettering av förskott samt kvarskatt som betalts före slutförd beskattning redovisas till skattetagarna enligt den utdersing som avses i 14 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas första gången på redovisningarna för skatteåret 1997.

RP 155/1996
StaUB 31/1996
RSv 160/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.