871/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 november 1996

Inrikesministeriets beslut om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka inrikesministeriet uppbär en fast avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut, är följande prestationer:

1) beslut om godkännande av brand- och räddningsutrustning, brand- och räddningsanläggningar, anläggningar för skyddsrum samt vissa installations- och planeringsföretag,

2) beslut om dispens för en kommunal tjänst inom räddningsväsendet,

3) tillstånd för import och export av skjutvapen samt tillstånd enligt 46 § skjutvapenförordningen (34/1933),

4) beslut som med stöd av lotterilagstiftningen fattas om fastställande och ändring av spelregler och utlottningsförfaranden,

5) tillstånd enligt 7 § ministeriets för inrikesärendena beslut om väktarutbildningen (745/1983) och prov som anordnas av bevakningsföretagsnämnden,

6) tilldelande av polisbefogenheter och tillstånd för användning av polisens emblem,

7) inrikesministeriets beslut i ett besvärs- ärende som högsta förvaltningsdomstolen har på ändamålsenlighetsgrund överfört till regeringen för avgörande samt

8) intyg som utfärdas på begäran.

Övervakning av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsverksamhet är en offentligrättslig prestation som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilken inrikesministeriet uppbär en avgift som bestäms enligt självkostnadsvärde.

2 §

Avgift uppbärs också, när ett negativt beslut ges med anledning av ansökan som avses i 1 §.

3 §

Prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ministeriet med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikationer och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ministeriets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter,

7) användning av lokaler och anläggningar som är i ministeriets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter samt

9) expediering och postning av handlingar och annat material på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1996. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut den 16 februari 1995 om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer (231/1995).

För behandlingen av ett sådant ärende som har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft uppbärs en avgift som är högst lika stor som den avgift eller stämpelskatt som skulle ha uppburits enligt de stadganden som gällde när ärendet anhängiggjordes.

Helsingfors den 20 november 1996

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Ismo Atosuo

Bilaga

INRIKESMINISTERIETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER


Prestation                             Avgift

Intyg som utfärdas på begäran                    50 mk


Räddningsavdelningen

Beslut som hänför sig till brand- och räddningsutrustning samt
 brand- och räddningsanläggningar

Automatisk brandlarmanläggning, centralapparat och
 utlösningscentral för rök-ventilationsanläggning        2 700 mk
Del av automatisk branddetektor eller
 rökventilationsanläggning                    1 350 mk


Beslut som hänför sig till skyddsrum

Ventilationsanläggning i sin helhet               4 500 mk
Skyddsdörrar och Äluckor samt nödvägsluckor           1 800 mk
Specialfilter, bläster, luftintagsventil och tryckventil för
 ventilationsanläggning                     1 350 mk
Annan del av ventilationsanläggning eller annan
 skyddsrumsmateriel eller Äutrustning               900 mk

Ändringar av beslut    50 % av avgiften


Beslut som hänför sig till installations- och planeringsföretag

Godkännande av företag för installation eller planering av
 automatiska brand-larmanläggningar                900 mk
Utnämning av person som svarar för installation eller planering  450 mk


Dispenser

Dispens för en kommunal tjänst inom räddningsväsendet       900 mk 

Polisavdelningen

Prestationer som hänför sig till skjutvapen

Tillstånd för import av skjutvapen                1 000 mk
Tilläggstillstånd gällande tillstånd för import av skjutvapen    240 mk
Tillstånd för export av skjutvapen                 730 mk
Tilläggstillstånd gällande tillstånd för export av skjutvapen    240 mk
Tillstånd enligt 46 § skjutvapenförordningen (34/1933)       730 mk

Prestationer som hänför sig till lotterilagstiftningen*

Fastställande av spelregler                    1 700 mk
Ändring av spelregler                       1 200 mk
Fastställande av utlottningsförfarande              1 700 mk
Ändring av utlottningsförfarande                 1 200 mk

Övriga prestationer

Tillstånd enligt 7 § ministeriets för inrikesärendena beslut om
 väktarutbildningen (745/1983)                  1 000 mk
Deltagande i prov som anordnas av bevakningsföretagsnämnden     600 mk
Tilldelande av polisbefogenheter                  500 mk
Tillstånd för användning av polisens emblem             240 mk
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta
 förvaltningsdomstolen har på ändamålsenlighetsgrund överfört
 till regeringen för avgörande                  1 000 mk

* Om avgifter för koncessioner enligt lotterilagstiftningen och för ändringar av koncessioner om vilka beslut fattas vid statsrådets allmänna sammanträde stadgas i förordningen om när vissa beslut som republikens president fattar i statsrådet och vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till inrikesministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (27.5.1994/402).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.