870/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 november 1996

Finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten, sådan den lyder i lagen den 16 maj 1994 (348/94), beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka en myndighet inom skatteförvaltningen uppbär avgift esligt bifogade avgiftstabell eller, om prestslionen inte nämns i avgiftstabellen, avgift som motsvarar prestationens självkostnadslärde, är:

1) sådana beslut av centralskattenämnden eller någon annan myndighet inom skatteförvaltningen som innehåller bindande föefandsavgörande samt beslut om att föefandsbesked eller förhandsavgörande inte meddelas eller att ärendet lämnas utan pröefing eller avskrivs,

2) skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda skatteuppgifter samt beslut om att inte ge tillstånd att använda uppgilser,

3) beslut om sådan namngivning som avses i 2 och 3 §§ inkomstskatteförordningen,

4) beslut om skattelättnader för allmännyttiga samfund,

5) beslut om rätt att dra av förlust vid inkomstbeskattning,

6) i 5 a § lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsett beslut om rätt att dra av oanvässa gottgörelser vid inkomstbeskattningen och i 8 § nämnda lag avsett beslut om rätt att beakta skatteöverskott vid inkomstbsskattningen,

7) tillstånd beviljat av länsskatteverket till hållande av skattefritt lager som avses i 72 k § mervärdesskattelagen,

8) lämnande av skatteuppgifter för andra ändamål än sådana som gäller beskattningen på grundval av i 2 punkten avsedda beslut och stadganden som berättigar till erhållande av uppgifter antingen på maskinläsbart medium eller som intyg, utdrag eller avskrift,

9) andra än ovan nämnda, på beställning utförda specialprestationer som gäller användningen av skatteuppgifter och baserar sig på lag eller förordning.

Lämnande av uppgifter för ändamål som gäller beskattningen är också lämnande av uppgifter för befrielse från skatt eller för sökande av ändring i beskattningen.

2 §
Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som en myndighet inom skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) statistik, publikationer och tryckalster,

2) undersöknings- och statistikservice som utförs på uppdrag,

3) överlåtelse av metoder, datasystem, program och nyttjanderätt på beställning,

4) specialrevisioner som utförs på uppdrag och förvaltning av konkursbon,

5) användning av lokaler som skatteförvaltningen besitter samt ämbetsverksservice,

6) annonser och meddelanden i skatteförvaltningens publikationer,

7) ljus- och andra kopior,

8) avsändning och postning av handlingar och annat material,

9) ombudstjänster för bevakning av skattetagarnas intressen till den del de inte tiletandahålls avgiftsfritt av myndigheter inom skatteförvaltningen,

10) andra än ovan i denna paragraf nämnda, med dessa jämförbara specialtjänster och prestationer som beställts av kunder.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 26 maj 1994 om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (383/94) jämte ändringar. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 20 november 1996

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

AVGIFTSTABELL

över skatteförvaltningens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation
1) Centralskattenämndens förhandsavgörande, när sökanden är
- en fysisk person, ett dödsbo, en samfäld förmån eller en beskattningssamman-slutning och förhandsavgörandet gäller annan än en fysisk persons eller en sammanslutnings nedan avsedda beskattning 2 000 mk
- en fysisk person eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller beskattning av näringsinkomst eller mervärdesbeskattning som ansluter sig till näringsverksamhet eller om sökanden är annan skattskyldig 4 000 mk
För ett ärende i vilket centralskattenämnden beslutar att inte meddela förhands-avgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på 200 mk
2) Annat förhandsbesked eller förhandsavgörande av en myndighet inom skatteförvaltningen
Förhandsbesked, när sökanden är
- en fysisk person, ett dödsbo, en samfäld förmån eller en beskattningssamman-slutning och förhandsavgörande gäller annan än en fysisk persons eller en sammanslutnings nedan avsedda beskattning 800 mk
- en fysisk person eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller beskattning av näringsinkomst eller mervärdesbeskattning som ansluter sig till näringsverksamhet eller om sökanden är annan skattskyldig 2 000 mk
Annat förhandsavgörande
- när förhandsavgörande gäller förskottsuppbörd, arbetsgivares socialskyddsavgift, källskatt av begränsat skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst 400 mk
- annat förhandsavgörande 800 mk
För ett ärende i vilket en myndighet inom skatteförvaltningen beslutar att inte meddela förhandsbesked, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på 100 mk
3) I 2 och 3 §§ inkomstskatteförordningen avsett beslut om namngivning 400 mk
4) Beslut om skattelättnad för allmännyttigt samfund 400 mk
5) beslut om rätt att dra av förlust vid inkomstbeskattning 400 mk
6) I 5 a § lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsett beslut om rätt att dra av oanvända gottgörelser vid inkomstbeskattningen och i 8 § nämnda lag avsett beslut om rätt att beakta skatteöverskott vid inkomstbeskattningen 600 mk
7) Tillstånd till hållande av skattefritt lager som avses i 72 k § mervärdesskattelagen 800 mk
8) Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda beskattningsuppgifter 600 mk
9) Lämnande av sådana beskattningsuppgifter i handlingar som avses i 1 § 8 punkten i finansministeriets beslut
- intyg över, avskrift av eller utdrag ur skatteuppgifter, 1 mk/sida
dock minst 30 mk
- om arbetet tar över 1/2 h uppbärs för lämnande av uppgifter 130 mk/h

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.