869/1996

Utfärdat i Helsingfors den 21 november 1996

Statsrådets beslut om skjuts för arbetstagare i nattarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 44 § arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbetstagare som utför nattarbete enligt arbetstidslagen (605/1996).

Vad som i detta beslut föreskrivs om arbetstagare tillämpas också på tjänstemän och tjänsteinnehavare. Vad som i detta beslut föreskrivs om kollektivavtal tillämpas på motsvarande sätt på tjänstekollektivavtal.

2 §
Skyldighet att anordna skjuts

När en arbetstagares arbetsresa, med beaktande av de sedvanliga arbetsresorna på orten, förutsätter transport men inget allmänt samfärdsmedel med en tillfredsställande rutt och tidtabell står till arbetstagarens förfogande då nattskiftet börjar eller slutar, och arbetstagaren inte heller har möjlighet att använda ett eget fortskaffningsmedel, exempelvis bil, skall arbetsgivaren anordna skjuts.

Arbetsgivaren är emellertid inte skyldig att anordna skjuts enligt 1 mom., om behovet av skjuts beror på sådan förlorad körrätt som grundar sig på att arbetstagaren gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller försummelse.

3 §
Kostnader som föranleds av transporten

Arbetsgivaren kan av arbetstagaren för skjutsen uppbära en ersättning som motsvarar avgiften för begagnande av allmänt samfärdsmedel.

4 §
Förhandlingsskyldighet

Innan arbetsgivaren fattar beslut om anordnande av skjuts enligt 2 § till och från arbetsplatsen skall förhandlingar föras mellan arbetsgivaren och personalen.

5 §
Bestämmelsernas tvingande natur

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet har rätt att avtala något annat om det som föreskrivs i detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 23 november 1996.

Helsingfors den 21 november 1996

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Regeringsråd
Esa Lonka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.