867/1996

Utfärdat i Helsingfors den 14 november 1996

Miljöministeriets beslut om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall

Miljöministeriet har med stöd av 75 § 1 punkten avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) beslutat:

1 §

Bilagan till detta beslut fastställs som en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Rådets direktiv 91/689/EEG; EGT nr 1 377, 31.12.1991, s. 20, kommissionens beslut 94/3/EG; EGT nr 1 5 7.1.1994, s. 15 och rådets beslut 94/904/EG; EGT nr 1 356, 31.12.1994, s. 14

Helsingfors den 14 november 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överinspektör
Riitta Levinen

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER DE VANLIGASTE TYPERNA AV AVFALL OCH ÖVER PROBLEMAVFALL

Inledning

De avfallskategorier som ingår i förteckningen, med undantag av vissa kompletterande kategorier1 , grundar sig på den Europeiska avfallskatalogen (kommissionens beslut 94/3/EG).

Förteckningen är en exempelförteckning över avfall. Den tar inte upp alla slag av avfall. Inte heller är de föremål och ämnen som nämns i förteckningen alltid avfall. Ett föremål eller ämne är avfall om det uppfyller de kriterier som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten avfallslagen (1072/93).

Avfallskategorier som markerats med en asterisk (*) i förteckningen är problemavfall, om inte en regional miljöcentral i enstaka fall med stöd av 3 a § 2 mom. 1 punkten avfallsförordningen (1390/93) har beslutat något annat. Med begreppet "farligt ämne" avses ett ämne som nämns i avfallsförordningens bilaga 3.

Förteckningen består av rubriker över avfallskategorier på tre eller i vissa fall fyra nivåer. En enskild kategori skall inte behandlas fristående från rubriken över en avfall skategori på högre nivå.

1 Kategorier med åttasiffriga identifikationsnummer och sådana kategorier med sexsiffriga identifikationsnummer där talet 98 ingår.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.