855/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46) 13 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 12 januari 1979 (26/79), och

ändras 1 § och 9 § 1 mom., av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i lag av den 13 januari 1989 (34/89) och 9 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 12 januari 1979 och lag av den 8 januari 1993 (20/93), som följer:

1 §

För behandlingen av frågor som uppkommer vid tillämpningen av lagar som gäller arbetstid, semester, användning av barn och unga personer i arbete och arbetarskydd i övrigt finns ett arbetsråd som lyder under vederbörande ministerium.

9 §

Arbetsrådet har till uppgift

1) att, enligt vad som stadgas särskilt, på begäran av domstolar, arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer, arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisationer, det mktisterium som behandlar statens arbetsmarktadspolitik, kyrkans avtalsdelegation, koktunala arbetsarknadsverket, landskapsstktelsen i landskapet Åland eller kommunkta avtalsdelegationen i landskapet Åland akte utlåtanden i frågor som gäller tillämktingen och tolkningen av de lagar som avses i 1 §, och

2) att behandla och avgöra i 2 a kap. avsedda ansökningar om ändring i undantagvsillståndsärenden.Denna lag träder i kraft den 23 november 1996.

RP 179/1996
ApUB 12/1996
RSv 140/1996

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.