853/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

På föredragning av justitieministern

ändras 2 och 3 §§, 5 § 1 mom. och 5 a § förordningen den 16 december 1977 om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (938/77),

av dessa lagrum 5 a § sådan den lyder i förordning av den 10 mars 1978 (200/78), som följer:

2 §

Med stöd av lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77), nedan domslagen, skall en ansökan om verkställighet göras hos den tingsrätt inom vars domkrets domen kan verkställas. Om den som ansöker om verkställighet inte har kunnat utreda vilken tingsrätt som är behörig, får ansökan tillställas Helsingfors tingsrätt.

3 §

Har en ansökan inkommit till en tingsrätt som inte är behörig eller med stöd av 2 § till Helsingfors tingsrätt, skall ansökan, om en annan tingsrätt konstateras vara behörig, sändas till denna.

5 §

Om en ansökan om verkställighet eller en därtill fogad handling är avfattad på danska eller norska, får tingsrätten vid behov låta översätta handlingen till finska eller svenska.


5 a §

När tingsrätten har bifallit en ansökan om verkställighet skall beslutet och därtill fogade handlingar på tjänstens vägnar sändas till behörig utmätningsman för verkställighet, om sökanden inte har begärt att beslutet skall sändas till honom.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

På verkställighet som har ansökts hos överexekutor innan denna förordning träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.