852/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Förordning om ansvarighet för oljeskador

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 10 kap. 10 och 11 §§ sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådana de lyder i lag av den 13 oktober 1995 (421/1996):

1 kap.

Försäkring eller annan penningsäkerhet för finskt fartyg

1 §

I 10 kap. 10 § sjölagen (674/1994) avsedd försäkring eller annan säkerhet godkänns och i 3 mom. i samma paragraf avsett certifikat utfärdas av sjöfartsstyrelsen. Certifikatet söks hos sjöfartsstyrelsen på blankett som uppgjorts i enlighet med ett av densamma fastställt formulär.

2 §

Önskar någon täcka ansvarighet för annat än statsägt fartyg med försäkring, skall till ansökan om certifikat fogas försäkringsgivarens utredning, av vilken skall framgå

1) att försäkringen täcker den i 10 kap. 10 § 1 mom. sjölagen avsedda ansvarigheten och

2) att försäkringen under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigast tre månader från den dag, då sjöfartsstyrelsen har erhållit skriftlig anmälan om att försältingen upphört, förutom ifall certifikatet har tillställts sjöfartsstyrelsen eller ett nytt certltikat har utfärdats.

Har ägaren täckt sin ansvarighet med annan penningsäkerhet än försäkring skall till ansökan fogas en utredning över att säkerheten på motsvarande sätt uppfyller villkoren i 1 mom. 2 punkten.

3 §

Sjöfartsstyrelsen skall före godkännandet av i en 1 § avsedd försäkring skaffa ett utlåtande av vederbörande ministerium. Utltlande behöver dock inte inbegäras, då det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.

Då det finns skäl att anta att försäkringsgivaren inte är i stånd att svara för sina skyldigheter, kan detta beaktas då försäkringens tillräcklighet eller godtagbarhet bedöms.

4 §

Certifikat avfattas på en blankett, som uppgjorts i enlighet med formulär som bifogats denna förordning. Blanketten enligt bilaga 1 används för fartyg som ägs av staten och blanketten enligt bilaga 2 för andra finska fartyg.

2 kap.

Försäkring eller annan penningsäkerhet för utländskt fartyg

5 §

I denna förordning avses med

1) 1992 års ansvarighetskonvention, 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 43/1996), samt

2) fördragsslutande stat, en stat som anslutit sig till 1992 års ansvarighetskonvension.

6 §

Är utländskt fartyg registrerat i en fördragsslutande stat och ägs det inte av en främmande stat, bör det i 10 kap. 11 § 2 mom. sjölagen avsedda certifikatet vara utfärdat eller bestyrkt av vederbörande myndighet i registreringsstaten. Certifikatet, som skall vara avfattat på eller översatt till engelska eller franska, skall vara uppgjort enligt en mall, som fogats såsom bilaga till 1992 års ansvarighetskonvention och i det skall ingå de i konventionens artikel 7 stycke 2 angivna uppgifterna.

7 §

Är ett utländskt fartyg inte registrerat i en fördragsslutande stat och ägs det inte av en främmande stat, utfärdas det i 10 kap. 11 § 2 mom. sjölagen avsedda certifikatet av sjkrartsstyrelsen efter det att denna godkänt den i 1 mom. i nämnda paragraf avsedda försäkringen eller säkerheten.

8 §

Ovan i 7 § avsett certifikat skall sökas hos sjöfartsstyrelsen senast 30 dagar innan fartyget väntas anlöpa finsk hamn eller anlända till annan landningsplats på finskt vattenområde.

Ansökan skall avfattas på finska, svenska eller engelska och däri skall nämnas

1) fartygets namn, igenkänningsbokstäver, nationalitet och hemort,

2) fartygsägarens namn samt den ort, där han utövar sin huvudsakliga verksamhet,

3) arten av den säkerhet som täcker fartygets ansvarighet om ansvarigheten inte täcks med försäkring, och

4) namnet på den som beviljat försäkring eller som ställt annan säkerhet samt den ort, där denna utövar sin huvudsakliga verksamhet, och den plats, där försäkringen har bmhiljats eller penningsäkerhet ställts.

Då ansökan har avfattats på engelska, kan vid behov en översättning till finska eller svenska inbegäras eller utföras på sökandens bekostnad.

9 §

Har ägarens ansvarighet täckts med försäkring, skall till ovan i 8 § avsedd ansökan fogas en av försäkringsgivaren given utrersing, av vilken framgår

1) att försäkringen täcker den i 10 kap. 11 § 1 mom. sjölagen avsedda ansvarigheten och

2) att försäkringen kan upphöra att gälla under certifikatets giltighetstid tidigast tre månader från den dag, då sjöfartsstyrelsen har erhållit skriftlig anmälan om att giltigheten upphört, förutom ifall certifikatet har tillställts sjöfartsstyrelsen eller ett nytt certghikat har utfärdats.

Har ägare täckt sin ansvarighet med annan penningsäkerhet än försäkring skall till ansökan fogas utredning över att säkerheten på motsvarande sätt uppfyller de i 1 mom. nämnda villkoren.

Den ovan i 1 och 2 mom. avsedda utredningen skall avfattas på finska, svenska eller engelska. Då ansökan har avfattats på engelska, kan vid behov översättning till finska eller svenska inbegäras eller utföras på sökandens bekostnad.

10 §

Sjöfartsstyrelsen skall beträffande en i 7-9 §§ avsedd försäkring skaffa ett utlåtande av vederbörande ministerium. Utlåtande behöver dock inte inbegäras, då det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.

Då det finns skäl att anta att försäkringsgivaren inte är i stånd att svara för sina skyldigheter, kan detta beaktas, då försäkringens tillräcklighet eller godtagbarhet bedöms.

11 §

Ovan i 7 § avsett certifikat avfattas på blankett som uppgjorts enligt ett av sjöfartsstyrelsen fastställt formulär.

Sjöfartsstyrelsen sänder ett utfärdat certifikat till fartygsägaren eller dennes ombud.

12 §

Sjöfartsstyrelsen kan förordna att ett certifikat, som utfärdats i annan fördragsslutande stat för fartyg som avses i 7 §, kan jämställas med ett certifikat som sjöfartsstyrelsen utfärdat med stöd av samma paragraf.

13 §

Certifikat, som med stöd av 10 kap. 11 § 2 mom. sjölagen utfärdats för fartyg som ägs av främmande stat, skall vara utfärdat av vederbörande myndighet i ägarstaten.

3 kap.

Särskilda stadganden

14 §

Sjöfartsstyrelsen skall förvara ett exemplar av certifikat som utfärdats för finska fartyg och med stöd av 7 § för utländska fartyg.

15 §

Sjöfartsverket skall se till att skyldigheten att ta lagstadgad försäkring och hålla den i kraft eller att ställa säkerhet fullgörs samt att i 10 kap. 10 eller 11 § sjölagen avsedda certifikat medföljer fartyg. Sjöfartsverket har rätt att vid behov få handräckning av tullverket.

16 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.

Närmare bestämmelser om försäkring eller säkerhet beträffande utländskt fartyg samt om ovan i 15 § avsedd tillsyn utfärdas dock av sjöfartsstyrelsen. Sjöfartsstyrelsen skall före utfärdandet av bestämmelser angående försäkring inbegära ett utlåtande av vederbörande ministerium.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 24 november 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1980 om ansvarighet för oljeskador (1031/1980).

Under den tid lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg (401/1980) tillämpas enligt lagen om upphävande av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg (422/1996), tillämpas alltjämt även förordning som avses i 2 mom.

Under den tid 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 80/1980) är i kraft för Finlands del skall i stället för de blanketter som avses i 4 § för fartyg som ägs av staten användas blankett enligt bilaga 3 och för andra finska fartyg blankett enligt bilaga 4.

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Bilaga 1:CERTIFIKAT SOM RÖR FÖRSÄKRING ELLER ANNAN EKONOMISK SÄKERHET Bilaga 2:CERTIFIKAT SOM RÖR FÖRSÄKRING ELLER ANNAN EKONOMISK SÄKERHET Bilaga 3:CERTIFIKAT SOM RÖR FÖRSÄKRING ELLER ANNAN EKONOMISK SÄKERHET Bilaga 4:CERTIFIKAT SOM RÖR FÖRSÄKRING ELLER ANNAN EKONOMISK SÄKERHET

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.