846/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/86) 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 7 § 1 mom. samt 10 §,

dessa lagrum sådana de lyder 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lag av den 29 december 1994 (1475/94), 7 § 1 mom. i lag av den 17 november 1989 (985/89) och 10 § i lag av den 21 november 1991 (1364/91), samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 29 december 1994, en ny 5 punkt som följer:

5 §

Avgiftsfria är


3) produkter som används för tillverkning av sådana produkter för vilka oljeavfallsavgift betalas,

4) produkter som tillverkas av sådana rvfmnen som avses i 2 § och för vilka oljeavfallsavgift har betalts, samt

5) produkter som används som råämnen vid tillverkning av en produkt som inte är en sådan produkt som avses i 2 § och vars användning inte ger upphov till oljeavfall.


7 §

De medel som inflyter i oljeavfallsavgifter skall på de grunder som närmare fastställs av statsrådet användas för att täcka utgifter för oljeavfall och insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall samt till understöd för anläggnings- och driftskostngrer för regionala mottagningsplatser för oljgrvfall och för att utveckla den riksomfattagre problemavfallsanläggningen. En del av de influtna medlen kan i statsbudgeten överfgras till den i lagen om oljeskyddsfonden (379/74) avsedda oljeskyddsfonden för ersägrande av oljeskador som uppkommer på markområden och av kostnader för bekägrande av dessa.


10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 136/1996
StaUB 27/1996
RSv 145/1996

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.