840/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 3 a § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a § 3 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56), sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1346/90), som följer:

3 a §

Utöver vad som stadgas ovan ansvarar pensionskassan tillsammans med de pensionsanstalter som avses i 2 mom. 3 punkten, enligt 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om pension för arbetstagare, för de pensioner och pensionsdelar som skall betalas med stöd av lagen om pension för arbetstagare och motsvarar 2 mom. 3 punkten och utgör minimipensionsskyddet och för motsvarande pensioner och pensionsdelar som skall betalas med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden samt för pensionsskyddscentralens kostnader. Om pensionsanstalten går i konkurs gäller dessutom i tillämpliga delar 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare. Av pensioner enligt denna lag beaktas härvid endast ett belopp som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Lagen tillämpas första gången vid faststäande av försäkringspremien för 1997 enligt 3 § lagen om sjömanspensioner. Vid tillämpningen av lagen om sjömanspensioner beaktas dock inte sådana kostnader som fönleds av pensionsanstalters konkurser som inletts innan lagen trädde i kraft.

RP 143/1996
ShUB 18/1996
RSv 131/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.